výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Lv 6, 1-30

1 The Lord spoke to Moses, saying: 2 The soul who will have sinned, and, despising the Lord, will have denied to his neighbor the deposit which he had entrusted to his safekeeping, or who will have extorted anything by force, or who will have made a false accusation, 3 or who will have found a lost thing and then also withheld it by swearing falsely, or who will have done any other of the many things by which men usually sin: 4 being convicted of the offense, he shall restore 5 all that he wanted to obtain by fraud, the whole plus an additional fifth part, to the owner against whom he brought the damage. 6 Then, on behalf of his sin, he shall offer an immaculate ram from the flock, and he shall give it to the priest, according to the estimation and measure of the offense. 7 And he shall pray for him in the sight of the Lord, and he shall be released from any one of those things that he did when he sinned. 8 And the Lord spoke to Moses, saying: 9 Instruct Aaron and his sons: This is the law of a holocaust. It shall be burned upon the altar, all night until morning. The fire shall be from the same altar. 10 The priest shall be vested with the tunic and the linen undergarments. And he shall take up the ashes of that which the devouring fire has consumed, and, placing them next to the altar, 11 he shall strip off his former vestments, and being clothed with others, he shall carry them beyond the camp, and he shall cause them to be consumed, even to glowing embers, in a very clean place. 12 But the fire on the altar shall burn always, for the priest shall nourish it by placing wood under it each day in the morning. And, laying down the holocaust, he shall burn the fat of the peace offerings upon it. 13 This is the perpetual fire which shall never fail upon the altar. 14 This is the law of the sacrifice and the libations, which the sons of Aaron shall offer in the sight of the Lord, and before the altar. 15 The priest shall take a handful of fine wheat flour, which has been sprinkled with oil, and all the frankincense, which has been placed upon the flour, and he shall burn it upon the altar as a memorial of most sweet odor to the Lord. 16 And the remaining portion of the flour, Aaron shall eat with his sons, without leaven. And he shall eat it in the holy place, in the atrium of the tabernacle. 17 Yet for this reason, it shall not be leavened, because part of it is offered as an incense of the Lord. The Holy of holies shall it be, just as what is offered on behalf of sin and of transgression. 18 Only the males of the stock of Aaron shall eat it. This shall be an 57 everlasting ordinance in your generations concerning the sacrifices of the Lord. All who will touch these shall be sanctified. 19 And the Lord spoke to Moses, saying: 20 This is the oblation of Aaron and of his sons, which they must offer to the Lord in the day of their anointing. They shall offer a tenth part of an ephah of fine wheat flour as a perpetual sacrifice, half of it in the morning, and half of it in the evening. 21 It shall be sprinkled with oil and fried in a frying pan. Then it shall be offered hot, as a most sweet odor to the Lord, 22 by the priest who by law succeeds his father. And it shall be entirely burned on the altar. 23 For every sacrifice of the priest shall be consumed by fire; neither shall anyone eat from it. 24 Then the Lord spoke to Moses, saying: 25 Say to Aaron and his sons: This is the law of the victim for sin. In the place where the holocaust is offered, it shall be immolated in the sight of the Lord. It is the Holy of holies. 26 The priest who offers it shall eat it in the holy place, in the atrium of the tabernacle. 27 Whatever will touch its flesh shall be sanctified. If a garment will be sprinkled with its blood, it shall be washed in a holy place. 28 Then the earthen vessel, in which it was soaked, shall be broken. But if the vessel will be of brass, it shall be scoured and washed with water. 29 Every male of priestly descent shall feed on its flesh, because it is the Holy of holies. 30 For the victim that is slain for sin, whose blood is carried into the tabernacle of the testimony, for expiation in the Sanctuary, shall not be eaten, but it shall be consumed by fire.

Lv 6, 1-30

Verš 3
or who will have found a lost thing and then also withheld it by swearing falsely, or who will have done any other of the many things by which men usually sin:
Nm 5:6 - “Say to the sons of Israel: A man or a woman, when they have done anything out of all the sins that often befall men, or if, by negligence, they have transgressed the commandment of the Lord, and so have committed an offense,

Verš 14
This is the law of the sacrifice and the libations, which the sons of Aaron shall offer in the sight of the Lord, and before the altar.
Nm 15:4 - whoever immolates the victim shall offer a sacrifice of fine wheat flour, the tenth part of an ephah, sprinkled with oil, which shall have the measure of the fourth part of a hin,

Verš 15
The priest shall take a handful of fine wheat flour, which has been sprinkled with oil, and all the frankincense, which has been placed upon the flour, and he shall burn it upon the altar as a memorial of most sweet odor to the Lord.
Lv 2:9 - And when he has offered it, he shall take a memorial from the sacrifice and burn it upon the altar as a sweet odor to the Lord.

Verš 18
Only the males of the stock of Aaron shall eat it. This shall be an 57 everlasting ordinance in your generations concerning the sacrifices of the Lord. All who will touch these shall be sanctified.
Ex 29:37 - For seven days, you shall expiate and sanctify the altar, and it shall be the Holy of holies. All those who will touch it must be sanctified.

Verš 26
The priest who offers it shall eat it in the holy place, in the atrium of the tabernacle.
Oz 4:8 - They will devour the sins of my people, and they will lift up their souls towards their iniquity.

Verš 30
For the victim that is slain for sin, whose blood is carried into the tabernacle of the testimony, for expiation in the Sanctuary, shall not be eaten, but it shall be consumed by fire.
Lv 4:5 - Likewise, he shall take from the blood of the calf, carrying it into the tabernacle of the testimony,
Heb 13:11 - For the bodies of those animals whose blood is carried into the Holy of holies by the high priest, on behalf of sin, are burned outside the camp.

Lv 6,8-9 - Týmto veršom začína sa v hebrejskom texte 6. hlava. Vo veršoch 8–32 sa hovorí o celostných žertvách. Uvedené predpisy sa týkajú ponajviac kňazov. Celostnú žertvu obetovali každý deň, a to ráno a v podvečer (Ex 29,38–42). Ráno sa kládla obeta celá na oltár, večer len po čiastkach. Takto horela obeta celú noc. Cez deň konali aj iné obety, nebolo treba predlžovať rannú obetu.

Lv 6,14-18 - Okrem celostnej žertvy sa denne prinášali potravinové obety (Ex 29,40 n.). O pripomienke porov. 2,2. K v. 18 pozri Ex 29,37; 30,29. O víne sa tu nehovorí, hoci aj ono sa pridávalo k celostným žertvám. Ale kňazom sa zakazovalo piť v službe akýkoľvek opojný nápoj (Lv 10,8). Zasvätený – osoby a veci, ktoré prišli do dotyku s posvätnými predmetmi vo svätyni alebo s obetou, boli sväté, zasvätené. Také veci prináležali svätyni a osoby museli sa očistiť a obetou vykúpiť (Ex 29,37).

Lv 6,19-23 - Túto obetu neskoršie, ako píše Jozef Flávius, veľkňaz prinášal denne, a to ráno a večer (Ant. Jud. III,10,7). "Synovia" Áronovi v užšom zmysle sú všetci jeho nástupci v úrade veľkňazskom, lebo len veľkňazi boli skutočne pomazaní. V širšom zmysle jeho synmi sú ostatní kňazi. Desatina efy je gomer, t. j. 3,6 litra pozri Ex 16,36.

Lv 6,24-30 - Tieto verše doplňujú predpisy o obetách za hriech (4,24.29.33). Obetné zvieratá, usmrcovali sa na severnej strane, pozri 1,1. Do hlinenej nádoby ľahko vsiakne tekutina, preto nádobu po použití zničili. Vo verši 30 sa myslí na obety za veľkňaza (4,5; 16,14) a za celý národ (4,16; 16,15), ako aj na obetu v deň zmierenia (16,27). V tých prípadoch obety prinášali aj za hriechy kňazov, preto nemali na nich podiel.