výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Lv 2, 1-16

1 Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, 2 и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память нажертвеннике; это жертва, благоухание, приятное Господу; 3 а остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его: это великая святыня из жертв Господних. 4 Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. 5 Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная; 6 разломи ее на куски и влей на нее елея: это приношение хлебное. 7 Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оноеиз пшеничной муки с елеем, 8 и принеси приношение, которое из сего составлено, Господу; представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику; 9 и возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике: это жертва, благоухание, приятное Господу; 10 а остатки приношения хлебного Аарону и сынам его: это великая святыня из жертв Господних. 11 Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу; 12 как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. 13 Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвытвоей без соли завета Бога твоего: при всяком приношении твоем приноси соль. 14 Если приносишь Господу приношение хлебное из первыхплодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев,высушенных на огне, растолченные зерна, 15 и влей на них елея, и положи на них ливана: это приношение хлебное; 16 и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном: это жертва Господу.

Lv 2, 1-16

Verš 1
Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана,
Lv 6:14 - Вот закон о приношении хлебном: сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику;
Lv 9:17 - И принес приношение хлебное, и наполнил им рукисвои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения.
Nm 15:4 - тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение отхлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертою частью гина елея;

Verš 2
и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память нажертвеннике; это жертва, благоухание, приятное Господу;
Lv 6:15 - и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного и пшеничной муки и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике: это приятное благоухание, в память пред Господом;

Verš 3
а остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его: это великая святыня из жертв Господних.
Lv 10:12 - И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Ифамару, оставшимся сынам его: возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня;

Verš 13
Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвытвоей без соли завета Бога твоего: при всяком приношении твоем приноси соль.
Mk 9:49 - Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится.

Lv 2,1 - Nekrvavé obety pridávali sa k celostným žertvám, tvorili však aj osobitné samostatné obety, a to v deň svätenia kňazov (6,19 n.), nekrvavou obetou bola "obeta zo žiarlivosti" (Nm 5,15), a keď bol obetujúci chudobný, tak mohol priniesť ako obetu za hriech aj nekrvavú obetu (Lv 5,11).

Lv 2,2 - Na pripomienku, hebr. azkárá, je tá časť nekrvavej (suchej) obety, ktorá sa spaľovala na oltári. Preto sa volá pripomienkou, že pripomína Pánovi toho, kto obetuje, aby mu bol naklonený a milostivý. Iní to prekladajú slovami "voňavá časť", časť, pôsobiaca Pánovi vôňu, pretože ostatné čiastky sa nespaľovali (2,9; 5,12; 6,15; 24,7).

Lv 2,3 - "Posvätné" boli len tie časti obiet, ktoré mohli jedávať iba mužskí z rodiny Áronovej, a to na posvätnom mieste, teda v nádvorí svätyne. Boli to kňazské podiely z obety za hriech (6,18.22; 10,17) a z obety za spreneveru (7,1.6; 14,13). Posvätnými neboli čiastky z obiet pokojných; z týchto mohli jesť všetci členovia kňazských rodín, a to aj doma (10,12–14).

Lv 2,11 - Kysnuté chleby alebo med nesmeli obetovať, lebo kvas mení prirodzenú povahu daru (1 Kor 5,8; Gal 5,9). Kysnuté chleby mohli obetovať ako prvotiny úrody (7,13; 23,17; 2 Krn 31,5).

Lv 2,13 - Soľ sa používala sprvoti len pri suchých obetách, neskoršie sa tento zvyk rozšíril aj na obety krvavé (Mk 9,49). Jedenie soli s chlebom naznačuje vzájomný priateľský pomer, teda soľ je znakom priateľstva. Soľ najmä pri uzavieraní zmlúv hrala dôležitú úlohu. Volala sa aj "soľou zmluvy".