výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Lv 17, 1-16

1 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым и скажи им: вотчто повелевает Господь: 3 если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана 4 и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить в жертвуГосподу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь: он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего; 5 это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколаютна поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания, ксвященнику, и заколали их Господу в жертвы мирные; 6 и покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания и воскурит тук в приятное благоухание Господу, 7 чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудноходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. 8 Еще скажи им: если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву 9 и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу,то истребится человек тот из народа своего. 10 Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, 11 потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает; 12 потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. 13 Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, 14 ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его; потому Я сказал сынамИзраилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его:всякий, кто будет есть ее, истребится. 15 И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанноезверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист; 16 если же не вымоет одежд своих и не омоет тела своего, то понесет на себебеззаконие свое.

Lv 17, 1-16

Verš 10
Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее,
Gn 9:4 - только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;
Lv 3:17 - Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших; никакого тука и никакой крови не ешьте.
Lv 7:27 - а кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего.
Lv 19:26 - Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте.
Dt 12:16 - только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду.
Dt 12:23 - только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потомучто кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом;
1Sam 14:33 - И возвестили Саулу, говоря: вот, народ грешит пред Господом, ест с кровью. И сказал Саул: вы согрешили; привалите ко мнетеперь большой камень.

Verš 14
ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его; потому Я сказал сынамИзраилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его:всякий, кто будет есть ее, истребится.
Gn 9:4 - только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;

Verš 6
и покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания и воскурит тук в приятное благоухание Господу,
Ex 29:18 - и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу.
Lv 4:31 - и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу; и так очистит его священник, и прощено будет ему.

Verš 15
И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанноезверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист;
Ex 22:31 - И будете у Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле,не ешьте, псам бросайте его.
Lv 11:40 - и тот, кто будет есть мертвечину его, должен омытьодежды свои и нечист будет до вечера; и тот, кто понесеттруп его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера.
Ez 44:31 - Никакой мертвечины и ничего, растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники.

Lv 17,1 - V tejto hlave uvádzajú sa predpisy o zabíjaní zvierat, určených na súkromnú spotrebu. Lenže predpisy sa týkajú iba takých zvierat, ktoré by sa mohli aj obetovať, teda zvierat čistých a bezchybných. Chybné zvieratá mohli sa zabíjať kdekoľvek. Miesto zabíjania sa určuje v stánkovom nádvorí, a to na celý čas putovania po púšti. Dôvodom tohto sústredenia bolo, aby Izraeliti neobetovali "viac kozím besom" (v. 7), démonom, ktorí vládli púšťou. Aj podľa Joz 24,18. Izraeliti za cesty púšťou boli naklonení k modloslužbe. A takto, keď každé zviera, ktoré sa mohlo obetovať prípadne aj modlám, muselo sa zabíjať na severnej strane oltára celostných žertiev, odnímala sa nielen príležitosť, ale aj možnosť súkromne obetovať démonom. Tento zákon sa mohol zachovávať len vtedy, keď Izraeliti bývali akosi spolu, teda len na púšti, keď sa zhromažďovali okolo svätostánku. Neskoršie sa tento zákon zrušil (Dt 12,6.7.11.12.15).

Lv 17,7 - S ktorými ste smilnili, porov. Ex 34,16. Úcta k modlám sa považuje za spreneveru voči Pánovi. Vzťah Boha k Izraelu v Písme symbolicky sa vyjadruje akoby manželskou zmluvou. Preto nevernosť voči Pánovi považuje sa za manželskú neveru.

Lv 17,10 - Krv, ako podstatná podmienka života a prejav života, patrí výlučne Bohu, Pánovi života. Zákaz jesť krv bol daný už Gn 9,4 a opakuje sa veľmi často (Lv 3,17; 7,26.27; 19,26; Dt 12,16.23; 15,23). "Duša živočícha je v krvi", čiže krv je podmienkou živočíšneho života, pretože bez krvi niet vo zvieratách života, a zviera, keď stratí krv, stratí pohyb a život. Boh si však vyhradil krv pre seba; ľudia môžu krv zabitých zvierat len vylievať k oltáru, aby ňou zmierili Boha za prečiny, ktoré by mali zmyť svojou vlastnou krvou.

Lv 17,13 - Boh, Pán života, vyhradzuje si krv nielen tých zvierat, čo sa prinášajú na obetu, ale aj krv všetkých zvierat vôbec. Krv sa musí vyliať na zem, aby sa nezneužila a neznesvätila.

Lv 17,14 - Bude vyhubený, vylúčený, vyobcovaný z pospolitosti Izraela (Gn 17,14; v. 4.9.10).