výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Gn 36, 1-43

1 (KAT) Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo:

2 (KAT) Ezau si vzal ženy z kanaánskych dcér - Adu, dcéru Hetejca Elona, Anovu dcéru Ólibamu, vnučku Hevejca Sebeona,

3 (KAT) a Izmaelovu dcéru Bašemat, Nabajotovu sestru.

4 (KAT) Ada porodila Elifaza, Bašemat porodila Rahuela

5 (KAT) a Ólibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanaán.

6 (KAT) Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny.

7 (KAT) Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda.

8 (KAT) A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.

9 (KAT) Toto sú potomci Ezaua, praotca Edomčanov, na pohorí Seir:

10 (KAT) Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezauovej ženy Bašemat.

11 (KAT) Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenéz.

12 (KAT) Tamna, vedľajšia žena Ezauovho syna Elifaza, porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezauovej ženy Ady.

13 (KAT) A Rahuelovi synovia sú títo: Nahat, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezauovej ženy Bašemat.

14 (KAT) Synovia Anovej dcéry, Sebeonovej vnučky, Ezauovej ženy Ólibamy, ktorých porodila Ezauovi: Jehus, Ihelon a Kore.

15 (KAT) Toto sú náčelníci Ezauových potomkov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného, sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenéz,

16 (KAT) náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci.

17 (KAT) A toto sú synovia Ezauovho syna Rahuela: náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat.

18 (KAT) A toto sú synovia Ezauovej ženy Ólibamy: náčelník Jehus, náčelník Ihelon a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezauovej ženy a Anovej dcéry Ólibamy.

19 (KAT) To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci - to je Edom.

20 (KAT) Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana,

21 (KAT) Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom.

22 (KAT) A Lotanovi synovia sú Hori a Heman a Lotanova sestra bola Tamna.

23 (KAT) Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onam.

24 (KAT) A toto sú Sebeonovi synovia: Aja a Ana. To je ten Ana, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona.

25 (KAT) A toto sú Anove deti: Dison a Ólibama bola Anova dcéra.

26 (KAT) A toto sú Disonovi synovia: Hamdan, Eseban, Jetram a Charam.

27 (KAT) Eserovi synovia sú Balán, Zavan a Akan.

28 (KAT) A toto sú Disanovi synovia: Hus a Aram.

29 (KAT) Toto sú náčelníci Horejcov: náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana,

30 (KAT) náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov.

31 (KAT) A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ:

32 (KAT) Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba.

33 (KAT) Keď Bela zomrel, namiesto neho kraľoval Zarov syn Jobab z Bosry.

34 (KAT) Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov.

35 (KAT) Keď Husam zomrel, namiesto neho kraľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiánčanov. Jeho mesto sa volalo Avit.

36 (KAT) Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky.

37 (KAT) Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechobotu na rieke.

38 (KAT) Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanan.

39 (KAT) Keď Achoborov syn Balanan zomrel, namiesto neho bol kráľom Adar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métabel a bola dcérou Matredy, Mazaábovej dcéry.

40 (KAT) A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet,

41 (KAT) náčelník Ólibamy, náčelník Ely, náčelník Finonu,

42 (KAT) náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mabsary,

43 (KAT) náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlísk v krajine, ktorú zaujali. - To je Ezau, praotec Edomčanov.


Gn 36, 1-43

Verš 1
Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo:
1Krn 1:35 - Ezauovi synovia: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore.

Verš 7
Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda.
Gn 13:6 - a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich majetok bol veľký; a tak nemohli zostať spolu.

Verš 8
A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.
Joz 24:4 - Izákovi som dal zas Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal pohorie Seir, aby si ho zaujal. Jakub však a jeho synovia zostúpili do Egypta.

Verš 40
A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet,
1Krn 1:51 - Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet,

Verš 20
Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana,
1Krn 1:38 - Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan.

Verš 31
A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ:
1Krn 1:43 - Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba.

Gn 36,1 - O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25,24 n. a 1 Krn 1,35–54.

Gn 36,6 - Kňazský prameň-dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35,27–28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.

Gn 36,12 - Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14,7). Títo Amalekiti bývali na juh od Júdskych vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich osadili sa aj v Kanaáne (Sdc 12,15).

Gn 36,16 - Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).

Gn 36,20-21 - V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia potomci Ezauovi. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14,6.