Hľadaný výraz: Lk 15,1-7, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
1 Sa le manush kai chidenas e taksa ai le bezexalenge pashile pasha Jesus te ashunen leste. 2 Ai le Farizeanuria ai le Gramnoturia denas pe duma, phenenas, kado manush primil le bezexalen, ai xal lensa. 3 Ai O Jesus phendia lenge ek paramichi, 4 "Savo anda tumende, kai si les iek shel bakre, te xasarela ieka, chi mekela le kolaver iniavardesh tai inia ande pusta, ai zhal te rodel o iek kai xasailo, zhi kai arakhel les? 5 Ai kana arakhel les, thol les pe peske zea, raduimelo, 6 ai kana zhal khere, akharel peske vortakon ai le manush kai beshen pasha leste, phenelas lenge. Raduin tume mansa; ke arakhlem murho bakro kai sas xasardo. 7 Phenav tumenge, "Avela mai but raduimos ando rhaio anda kodo iek bezexalo kai keisailo, de sar andal iniavardesh tai inia kai si vorta, kai chi trobul le te kein."

1

mail   print   facebook   twitter