výhody registrácie

Kniha Rút

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Rút 2, 1-23

1 У Ноемини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз. 2 И сказала Руфь Моавитянка Ноемини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. 3 Она пошла, и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. 4 И вот, Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами! Они сказали ему: да благословит тебя Господь! 5 И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: чья это молодая женщина? 6 Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал:эта молодая женщина – Моавитянка, пришедшая с Ноеминью с полей Моавитских; 7 она сказала: „буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов"; и пришла, и находится здесь с самого утра доселе; мало бывает она дома. 8 И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходиподбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками; 9 пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними; вот, я приказал слугам моим не трогать тебя; когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. 10 Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? 11 Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, чтосделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня; 12 да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами! 13 Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, господин мой! Тыутешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем как я не стою ни одной из рабыньтвоих. 14 И сказал ей Вооз: время обеда; приди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба; она ела, наелась, и еще осталось. 15 И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее; 16 да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не браните ее. 17 Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, ивышло около ефы ячменя. 18 Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. 19 И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? да будет благословен принявший тебя! Руфь ! объявила свекрови своей, у кого онаработала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня работала, имяВооз. 20 И сказала Ноеминь снохе своей: благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых! И сказала ей Ноеминь: человек этот близок к нам; он из наших родственников. 21 Руфь Моавитянка сказала: он даже сказал мне: будьс моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей. 22 И сказала Ноеминь снохе своей Руфи: хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. 23 Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья , доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей.

Rút 2, 1-23

Verš 1
У Ноемини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз.
Mt 1:5 - Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;

Rut 2,2 - Podľa zákona Mojžišovho chudobní mali právo zbierať na poliach zanechané klasy (Lv 19,9; 23,22; Dt 24,19). I pritom prosí skromná Rút žencov, teda aj samého majiteľa pozemku o dovolenie, aby smela na jeho roli zbierať klasy (porov. v. 7).

Rut 2,5 - "Deva" je mladá žena. Bóz mohol sa už dopočuť o tom, že sa Noemi vrátila domov z Moabska spolu s nevestou, ale osobne ju ešte nevidel. Bóz znamená ,Silný, Mužný.' Keď túto mladú ženu oslovuje ako "dcéru", z toho vyvodzujú, že bol vekom asi hodne starší.Manželstvá medzi osobami vekom značne rozdielnymi nie sú na Východe zriedkavosťou.

Rut 2,5 - "Oživiť meno zomrelého pre jeho dedičstvo" znamená splodiť zomrelému syna, ktorý sa časom ujme dedičstva po zosnulom, a tak sa bude označovať ako syn zosnulého manžela.

Rut 2,7 - Stiahnuť si obuv z nohy znamená vzdať sa svojho práva (porov. pozn. k Dt 25,5–10 a Jn 1,24–34).

Rut 2,9 - Rút úctivo prosí Bóza, aby si ju vzal za manželku. Prísne právo na to Rút nemala. Preto ho prosí, aby sa nad ňou zľutoval.

Rut 2,10 - Láska, akú Rút preukazovala svojej svokre, pozostávala v tom, že a) opustila svoju vlasť a tým aj svojho boha; že b) išla za svojou svokrou, aby sa o ňu postarala ako jej dcéra. Jej pracovitosť bola nadmierna, takže až horlivo si počínala v práci, aby zaistila živobytie nielen sebe, ale aj svojej svokre. Jej láska k rodu Noeminmu privádza ju aj k tomu kroku, aby sa stala manželkou muža vekom pokročilejšieho a aby tak splnila túžbu svojej svokry po vytúženom vnúčati, ktoré má udržať rod a ďalej ho rozvíjať. Túžba po potomstve nemala len prirodzené pohnútky, ale sa živila aj z túžby po zasľúbenom Spasiteľovi, ktorý sa mal narodiť v niektorom rode Izraelovom. Kde rod zahynul, tam vymrela i nádej na toto veľké vyznačenie, aké mohla izraelská rodina zažiť.

Rut 2,14 - Ocot je tu asi rozriedené víno alebo aj vodou riedený vínny ocot, do ktorého si omáčali tvrdý chlieb. Azda z novej úrody jačmeňa alebo najskoršie zo pšenice jedli aj opaľované pražené zrno. Porov. Lv 2,14; 1 Sam 17,17 a 2 Sam 17,28.

Rut 2,17 - Efa jačmeňa obsahovala asi 36,4 litrov obilia. Toto množstvo ukazuje na usilovnosť mladej ženy, ktorá pri horúčave a úpale slnka vedela za deň nazbierať toľké množstvo obilia.

Rut 2,18 - Rodokmeň od Fáresa po Dávida môže mať svoj cieľ, podať dôkaz o tom, že aj hriešni pohania majú nárok dostať účasť v mesiášskom blahu a jeho spáse. Rodostrom vedie sv. spisovateľ až po Dávida, ktorý pre svoju zbožnosť stal sa hodným vzácneho prisľúbenia mesiášskeho. Dávid je praotcom Mesiášovým v takej miere, že budúceho Mesiáša označovali názvom "Syn Dávidov".

Rut 2,20 - Podľa hebr. osnovy Noemi oznamuje neveste, že Bóz je nielen ich "príbuzný", ale aj ich "goel" (obranca, pomstiteľ), ktorý je povinný ujať sa opustenej vdovy, ak by jej niekto krivdil. K týmto povinnostiam by patrilo asi aj to, aby si bezdetnú vdovu vzal za manželku, a tak má "vzbudiť" potomka jej zosnulému manželovi. Jeho prirodzený syn podľa zákona bol súčasne aj synom zosnulého, ale zosnulému bol synom podľa zákona (legálny syn a nie naturálny). Tak sa mohlo stať, že jeden a ten istý muž mohol mať dvoch otcov: jedného podľa zákona Mojžišovho (legálneho) a druhého zasa prirodzeného. Tým si vysvetľujeme, že v Novom zákone aj pri sv. Jozefovi sa uvádzajú dvojaké rodostromy: Mt 1,16 (otec Jozefov je Jakub) a Lk 3,23, kde sa uvádza otec Jozefov pod menom Héli.