výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 8, 1-34

1 (KAT) Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy.

2 (KAT) Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“

3 (KAT) On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.

4 (KAT) Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“

5 (KAT) Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:

6 (KAT) „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

7 (KAT) On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

8 (KAT) Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

9 (KAT) Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: »Choď!« - ide; inému: »Poď sem!« - tak príde; a svojmu sluhovi: »Urob toto!« - on to urobí.“

10 (KAT) Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.

11 (KAT) Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,

12 (KAT) a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

13 (KAT) A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

14 (KAT) Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke.

15 (KAT) Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.

16 (KAT) Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých,

17 (KAT) aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

18 (KAT) Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.

19 (KAT) Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

20 (KAT) Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

21 (KAT) Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“

22 (KAT) Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“

23 (KAT) Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.

24 (KAT) Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal.

25 (KAT) Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“

26 (KAT) On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.

27 (KAT) Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

28 (KAT) Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.

29 (KAT) Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“

30 (KAT) Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň.

31 (KAT) Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň.“

32 (KAT) On im povedal: „Choďte!“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.

33 (KAT) Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi.

34 (KAT) Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.


Mt 8, 1-34

Verš 2
Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Mk 1:40 - Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“
Lk 5:12 - Keď bol v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“

Verš 4
Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“
Lk 5:14 - A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,“ povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“
Lv 13:2 - „Ak sa niekomu spraví na holej koži opuchlina, vyrážka alebo biela škvrna a rozvinie sa to na jeho koži v malomocenstvo, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov.
Lv 14:2 - „Toto je zákon o malomocných: V deň jeho očisťovania privedú ho ku kňazovi,

Verš 5
Keď potom vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou:
Lk 7:1 - Keď skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma.

Verš 8
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.
Ž 107:20 - Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.

Verš 11
Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve,
Lk 13:29 - A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.

Verš 12
a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
Mt 21:43 - Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.
Mt 13:42 - a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 22:13 - Tu kráľ povedal sluhom: »Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.«
Mt 24:51 - oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.
Lk 13:28 - Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.

Verš 34
Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi, a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
Sk 16:39 - Prišli a odprosili ich. A keď ich vyvádzali, prosili ich, aby odišli z mesta.

Verš 14
Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke.
Mk 1:29 - Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.
Lk 4:38 - Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.

Verš 17
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“
Iz 53:4 - Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
1Pt 2:24 - Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

Verš 19
Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“
Lk 9:57 - Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Verš 22
Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“
1Tim 5:6 - Ale tá, čo žije v rozkošiach, je za živa mŕtva.

Verš 23
Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.
Mk 4:35 - V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Prejdime na druhý breh.“
Lk 8:22 - V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera.“ I odrazili od brehu.

Verš 26
On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.
Jób 26:12 - I more rozdelil svojou veľkou mocou a svojou múdrosťou rozdrvil Obludu.
Ž 107:29 - Búrku premenil na vánok a morské vlny umĺkli.
Iz 51:10 - Či si to nie ty, čos’ vysušilo more a vody veľkej priepasti? Čo si spravilo z morskej hlbiny cestu na priechod oslobodeným?

Verš 28
Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
Mk 5:1 - Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.
Lk 8:26 - Doplavili sa do gergezského kraja, ktorý je oproti Galilei.

Mt 8,1-4 - Mk 1, 40–45; Lk 5, 12–14.

Mt 8,4 - Lv 14, 2–32.Ježiš na začiatku svojej činnosti nechce, aby sa zvesť o jeho zázračných činoch priveľmi šírila. Ľud sa mal postupne presvedčiť o jeho božskom poslaní a mal zmeniť aj svoje nesprávne pozemské náhľady na mesiášske kráľovstvo.

Mt 8,5-13 - Lk 7,1–10; 13,28–29.

Mt 8,12 - "Synovia kráľovstva" sú členovia vyvolené- ho národa, ktorí svojou zaťatosťou, nepoddajnosťou a odporom proti Ježišovi stratili prednostné právo (Lk 13,28–29). Radosti neba znázorňuje Kristus obrazom hostiny, ktorá bývala večer v osvetlenej miestnosti.

Mt 8,14-17 - Mk 1,29–32. 34; Lk 4,38–40.

Mt 8,17 - Iz 53,4.

Mt 8,18-22 - Lk 9,57–60.

Mt 8,20 - "Syn človeka" je mesiášsky názov, ktorým Ježiš u Mt 33-krát označuje sám seba. Neznamená len toľko, že Ježiš je pravý človek, ale podľa Daniela (7, 13) týmto názvom sa vyjadruje aj Ježišov nebeský pôvod, ako aj jeho večná sláva a vláda.

Mt 8,23-27 - Mk 4,35–41; Lk 8,22–25.

Mt 8,28-34 - Mk 5,1–20; Lk 8,26–39.

Mt 8,28 - Kraj Gadary (alebo Gerazy) treba hľadať v Dekapole na východnom pobreží Genezaretského jazera. Obyvatelia boli pohania a tí mohli chovať svine.

Mt 8,29 - "Predčasne," – t. j. ešte pred posledným súdom, keď budú definitívne vrhnutí do pekla.