výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 28, 1-20

1 (KAT) Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.

2 (KAT) Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.

3 (KAT) Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh.

4 (KAT) Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.

5 (KAT) Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.

6 (KAT) Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.

7 (KAT) A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to.“

8 (KAT) Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

9 (KAT) A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

10 (KAT) Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

11 (KAT) Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo.

12 (KAT) Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí

13 (KAT) so slovami: „Tak vravte: »V noci prišli jeho učeníci, a kým sme my spali, oni ho ukradli.«

14 (KAT) A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“

15 (KAT) Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

16 (KAT) Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.

17 (KAT) Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

18 (KAT) Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.

19 (KAT) Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého

20 (KAT) a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“


Mt 28, 1-20

Verš 1
Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.
Mk 16:1 - Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.
Lk 24:1 - V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.
Jn 20:1 - Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.

Verš 3
Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh.
Dan 7:9 - Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň.
Sk 1:10 - A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve

Verš 5
Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.
Mk 16:6 - On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.
Lk 24:4 - Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.

Verš 6
Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.
Mt 16:21 - Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
Mt 17:23 - zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.
Mt 20:19 - a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Mk 8:31 - Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Mk 9:31 - lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Mk 10:34 - vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Lk 9:22 - a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Lk 18:33 - zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Lk 24:6 - Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei:

Verš 7
A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: »Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.« Hľa, povedal som vám to.“
Mt 26:32 - Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“
Mk 16:7 - Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“

Verš 8
Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.
Mk 16:8 - Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.
Jn 20:18 - Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Verš 9
A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.
Mk 16:9 - Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.
Jn 20:14 - Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Verš 10
Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“
Sk 1:3 - Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.
Sk 13:31 - a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema, a teraz sú jeho svedkami pred ľudom.
1Kor 15:5 - že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

Verš 16
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.
Mt 26:32 - Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“
Mk 14:28 - Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“

Verš 18
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Ž 8:7 - a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy:
Mt 11:27 - Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
Lk 10:22 - Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“
Jn 3:35 - Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko.
Jn 17:2 - tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život.
1Kor 15:27 - lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: „Všetko je podrobené“, je jasné, že okrem toho ktorý mu všetko podrobil.
Ef 1:22 - Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi,
Heb 2:8 - a všetko si mu položil pod nohy.“ Keď mu teda všetko podriadil, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz ešte nevidíme, že mu je všetko podrobené,

Verš 19
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého
Mk 16:15 - A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Jn 15:16 - Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Verš 20
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
Jn 14:18 - Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.

Mt 28,1-10 - Mk 16, 1–8; Lk 24, 1–11; Jn 20, 1–18.

Mt 28,15 - "Až do dnešného dňa", t. j. v tom čase, keď evanjelista písal toto evanjelium.

Mt 28,16-20 - Mk 16, 14–18.

Mt 28,19-20 - Týmito slovami Ježiš určuje program apoštolskej činnosti: ohlasovať evanjelium, krstiť tých, čo uveria, a spravovať ich v jeho Cirkvi.