výhody registrácie

Kniha proroka Malachiáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Mal 3, 1-18

1 Oto ja posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem; a zarazem przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan zastępów. 2 Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego? I kto się ostoi, gdy on się okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający, i jako mydło blecharzów. 3 I będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego, i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości. 4 Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni pierwszych i jako za lat starodawnych. 5 Ale się do was przybliżę z sądem, i będę świadkiem prędkim przeciwko czarownikom, i przeciwko cudzołożnikom, i przeciwko krzywoprzysiężcom, i przeciwko tym, którzy krzywdę czyniąc zatrzymywają zapłatę najemnikowi, wdowie i sierocie i cudzoziemcowi krzywdę czynią, a nie boją się mnie, mówi Pan zastępów. 6 Gdyż ja Pan nie odmieniam się, przetoż wy, synowie Jakóbowi! nie jesteście zniszczeni. 7 Zaraz ode dni ojców waszych odstąpiliście od ustaw moich, a nie strzegliście ich; nawróćcież się do mnie, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. Ale mówicie: W czemże się nawrócimy? 8 Izali człowiek ma Boga złupić, że wy mnie łupicie? Wszakże mówicie: W czemże cię łupimy? W dziesięcinach i w ofiarach. 9 Zgołaście przeklęci, iż mię tak łupicie, wy i wszystek naród wasz. 10 Znieście wszystkę dziesięcinę do szpichleża, aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mię teraz w tem, mówi Pan zastępów; jeźli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać; 11 I zgromię dla was pożerającego, a nie popsuję wam urodzaju ziemskiego, i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów. 12 I będą was błogosławić wszyscy narodowie; bo wy będziecie ziemią rozkoszną, mówi Pan zastępów. 13 Zmocniły się przeciwko mnie słowa wasze, mówi Pan; wszakże mówicie: Cóżeśmy mówili przeciwko tobie? 14 Mówiliście: Próżna to Bogu służyć, a cóż za pożytek, choć będziemy strzedz rozkazania jego, i będziemy smętnie chodzić, bojąc się Pana zastępów? 15 Owszem, pyszne mamy za błogosławione, ponieważ się ci budują, którzy czynią niezbożność, a którzy kuszą Boga, zachowani bywają. 16 Tedy rozmawiali o tem ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu jego. 17 Cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który Ja uczynię, własnością; i zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem swoim, który mu służy. 18 Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy.

Mal 3, 1-18

Verš 1
Oto ja posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem; a zarazem przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan zastępów.
Mt 11:10 - Boć ten jest, o którym napisano: Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
Mk 1:2 - Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
Lk 1:76 - A ty dzieciątko! Prorokiem Najwyższego nazwane będziesz; bo pójdziesz wprzód przed obliczem Pańskiem, abyś gotował drogi jego,
Lk 7:27 - Tenci bowiem jest, o którym napisano: Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.

Verš 13
Zmocniły się przeciwko mnie słowa wasze, mówi Pan; wszakże mówicie: Cóżeśmy mówili przeciwko tobie?
Jób 21:14 - Którzy mawiają Bogu: Odejdź od nas; bo dróg twoich znać nie chcemy.

Verš 5
Ale się do was przybliżę z sądem, i będę świadkiem prędkim przeciwko czarownikom, i przeciwko cudzołożnikom, i przeciwko krzywoprzysiężcom, i przeciwko tym, którzy krzywdę czyniąc zatrzymywają zapłatę najemnikowi, wdowie i sierocie i cudzoziemcowi krzywdę czynią, a nie boją się mnie, mówi Pan zastępów.
Ex 20:7 - Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze.
Ex 22:22 - Żadnej wdowy ani sieroty trapić nie będziecie.
Dt 24:17 - Nie wywrócisz sądu przychodniowi, ani sierocie, ani weźmiesz w zastawie szaty wdowy;
Am 2:7 - Którzy usiłują, aby na proch potarli głowy ubogich, a drogę pokornych podwracają; nadto syn i ojciec jego wchodzą do jednejże dziewki, aby splugawili imię świętobliwości mojej;

Verš 6
Gdyż ja Pan nie odmieniam się, przetoż wy, synowie Jakóbowi! nie jesteście zniszczeni.
Ž 33:11 - Ale rada Pańska trwa na wieki, a myśli serca jego od narodu do narodu.
Prís 19:21 - Wiele jest myśli w sercu człowieczem; ale rada Pańska, ta się ostoi.
Iz 14:26 - Tać jest rada uradzona przeciw onej wszystkiej ziemi; a tać jest ręka wyciągniona przeciwko tym wszystkim narodom.
Iz 25:9 - I rzecze dnia onego lud Pański: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go, i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy oczekiwali; weselić i radować się będziemy w zbawieniu jego.
Iz 46:10 - Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie, i zdawna to, co się jeszcze nie stało; rzekęli co, rada moja ostoi się, i wszystkę wolę moję uczynię.

Verš 7
Zaraz ode dni ojców waszych odstąpiliście od ustaw moich, a nie strzegliście ich; nawróćcież się do mnie, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. Ale mówicie: W czemże się nawrócimy?
Za 1:3 - Przetoż rzecz do nich: Tak mówi Pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów.

Mal 3,1-4 - Na žaloby, že na svete zavládol zločin, prisľubuje Boh Mesiáša, ktorému príde predchodca pripraviť cestu; porov. Iz 40,3; Mt 11,10; Lk 7,27. Mesiáš oslávi svoj chrám (porov. Ag 2,7) a prevedie mravnú očistu. Z akejsi zeliny, zvanej bórit, pripravovali práči lúh; porov. Jer 2,22. O podobnej, ku vytápaniu kovu prirovnanej mravnej očiste porov. Iz 1,25; Jer 6,27; Ez 22,20. Mesiáš sa volá anjelom, poslom zmluvy, lebo uzavrel novozákonnú zmluvu medzi Bohom a novým Božím národom. Dosť jasne sa v tejto stati naznačuje aj božstvo Mesiáša: Boh hovorí, že pošle pred sebou predchodcu, stotožňuje sa teda s Mesiášom, ktorý má prísť do svojho chrámu. Mesiáš predovšetkým ustanoví čistú obetu; o tej pozri 1,11.

Mal 3,6 - Keď sa národ obrátil k Bohu, Boh ho zachránil. Dôkaz toho je, že národ až dosiaľ trvá, napriek jeho hriechom. Ak sa obrátia, aj teraz ich zachráni, lebo on sa nemení, zaobchádza s nimi vždy rovnako podľa zásluh.

Mal 3,8-10 - O desiatkoch pozri Lv 27,30–33; Nm 18, 20–32; Dt 14,22–29. O poplatkoch napr. Nm 15,17–21; Lv 7,14.32. – Požehnaním sa tu rozumie dážď.

Mal 3,11 - Žráčom tu volá prorok kobylky; porov. Joel 1,4.

Mal 3,16 - Pamätná kniha je symbolom Božej vševedúcnosti, porov. Ž 56,9; 139,16. Boh nezabudne na zásluhy pobožných.

Mal 3,19 - Verše 19–24 sú vo Vulg 4,1–6. – Deň, o ktorom sa tu hovorí, je deň súdu.

Mal 3,20 - Teliatko poskakuje veľmi veselo. Týmto ľudovým prirovnaním chce prorok znázorniť radosť spasených.

Mal 3,22-24 - Prorok upozorňuje, že kto chce pri Božom súde obstáť, má zachovávať Boží zákon. Aby súd nezastihol ľudí nepripravených, pošle Boh pred svojím príchodom k súdu proroka Eliáša. O tomto prorokovi vieme, že nezomrel, ale že ho Boh vzal v ohnivom voze do neba (2 Kr 2,11; Sir 48,9; 1 Mach 2,58). – Sú však aj medzi katolíckymi učencami takí, ktorí po príklade sv. Efréma tvrdia, že tu Malachiáš nehovorí o Eliášovi, ale o sv. Jánovi Krstiteľovi, a odvolávajú sa pritom na slová anjela Zachariášovi, otcovi sv. Jána Krstiteľa (Lk 1,17), a na slová Spasiteľa (Mt 11,14). Nie je teda celkom isté, že pred posledným súdom príde znovu na zem Eliáš.