výhody registrácie

Kniha proroka Malachiáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Mal 2, 1-17

1 A tak teraz do was mówię to rozkazanie, o kapłani! 2 Jeźli nie usłuchacie, i jeźli nie złożycie do serca, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy poślę na was przeklęstwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze; owszem jużem je przeklął: boście tego nie złożyli do serca. 3 Oto, Ja wam popsuję siewy wasze, a wrzucę łajno na twarzy wasze, łajno, mówię, ofiar waszych, tak, że was przytargnie do siebie. 4 I dowiecie się, iżem posłał do was to rozkazanie, aby było przymierze moje z Lewim, mówi Pan zastępów. 5 Przymierze moje było z nim żywota i pokoju, a dałem mu je dla bojaźni; bo się mnie bał, i dla imienia mojego skruszony był. 6 Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie była znaleziona w wargach jego; chodził zemną w pokoju i w prawości, i wielu odwrócił od nieprawości. 7 Bo wargi kapłańskie umiejętności strzedz mają, a pytać się będą na zakon z ust jego; Aniołem zaiste jest Pana zastępów. 8 Aleście wy zstąpili z drogi, i byliście zgorszeniem wielom w zakonie, zepsowaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów. 9 Przetoż i Jam was uczynił wzgardzone i poniżone u wszystkich ludzi, tak jakoście wy nie strzegli dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie. 10 Izali nie jeden ojciec jest nas wszystkich? Izali nie jaden Bóg stworzył nas? Czemuż tedy brat zdradza brata swego, gwałcąc przymierze ojców naszych? 11 Zdradliwie się sprawuje Juda, a obrzydliwość się dzieje w Izraelu i w Jeruzalemie; bo Juda splugawił świętobliwość Pańską, w której się kochać miał, pojąwszy za żone córkę boga obcego. 12 Pan męża, który to czyni, wykorzeni z namiotów Jakóbowych, tak czującego, jako i odpowiadającego i ofiarującego dar Panu zastępów. 13 A toście drugi raz uczynili, okrywając łzami ołtarz Pański, płaczem i wołaniem, tak, że więcej nie patrzy na dar, i nie przyjmuje wdzięcznej ofiary z ręki waszej. 14 Wszakże mówicie: Dlaczegoż to? Dla tego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną młodości twojej, przeciw którejś ty wystąpił, gdyż ona jest towarzyszką twoją, i żoną przymierza twego. 15 Bo azaż nie uczynił jednym, choć mu jeszcze ducha zbywało? A czemuż jednym? aby szukali nasienia Bożego; a tak strzeżcie ducha swego, a z żoną młodości swojej się zdradliwie nie obchodźcie; 16 Bo on ma w nienawiści opuszczenie żony, mówi Pan, Bóg Izraelski, przto że taki okrywa okrucieństwo płaszczem jego, mówi Pan zastępów; a tak strzeżcie ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradliwie. 17 Pracęście zadali Panu słowy swojemi, a przecię mówicie: W czemżeśmy mu pracę zadali? W tem, gdy mówicie: Wszelki, który złość czyni, podoba się Panu, i w tych ma kochanie; albo: Gdzież jest Bóg sądu?

Mal 2, 1-17

Verš 2
Jeźli nie usłuchacie, i jeźli nie złożycie do serca, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy poślę na was przeklęstwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze; owszem jużem je przeklął: boście tego nie złożyli do serca.
Lv 26:14 - A jeźlibyście mię nie słuchali, i nie czynili wszystkich tych przykazań;
Dt 28:15 - Lecz jeźli posłuszny nie będziesz głosu Pana, Boga twego, abyś strzegł i czynił wszystkie przykazania jego i ustawy jego, które ja przykazuję tobie dziś, tedy przyjdą na cię wszystkie te przeklęstwa, i ogarną cię.

Mal 2,2 - Boh odníme kňazom právo, ktoré im dal; Nm 6,22–27.

Mal 2,3 - Výraz "odťať rameno" pozri 1 Sam 2,31. Tu asi znamená, že kňazom bude odňatá kňazská moc.

Mal 2,4-6 - Léviho kmeň zasvätil Boh oltáru. O prisľúbeniach tomuto kmeňu porov. Ex 32,26 n.; Nm 25,11–13; Dt 33,8–11.

Mal 2,8 - Porov. pozn. k 1,7–9.

Mal 2,10 - Izraeliti opovrhujú svojimi a berú si za manželky pohanky. Tým sa prehrešujú aj proti zmluve, ktorú Pán uzavrel s národom, porov. Ex 34,16; Dt 7,3 n.

Mal 2,12 - Výraz "svedka a ručiteľa" je neistý; prekladáme ho po maličkej oprave osnovy. Výraz je azda porekadlo, ktorým sa chce povedať, že muža, ktorý si vzal pohanku, treba vylúčiť z národa.

Mal 2,13 - Izraeliti prepúšťali svoje manželky a tieto ženy sa nárekom chodili žalovať Bohu do chrámu.

Mal 2,15 - Zmysel verša je: Keď Boh vdýchol ducha do Adama, ešte mu zvýšil duch; toho vdýchol do ženy, ktorú stvoril z mužovho tela, čím Boh zdôrazňoval jednotu muža a ženy. Oboch utvoril jeden a ten istý Boh a ten "Jeden", Boh, za cieľ manželského zväzku určil potomstvo, ktoré má zveľaďovať Boží národ. – Ale preklad i výklad tohto verša je neistý.

Mal 2,16 - Hoci zákon dovoľoval prepustiť manželku, prorok, ako vidno, horlil za pôvodnú nerozlučiteľnosť manželského zväzku.

Mal 2,17 - Stať o Božom súde je odpoveď na obvyklú výčitku ľudí, že sa bezbožníkom na zemi lepšie vodí než dobrým.