Hľadaný výraz: psalms 26, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v tě Hospodina doufám, nepohnuť se. 2 Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé. 3 Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé. 4 S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím. 5 V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji. 6 Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine, 7 Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé. 8 Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé. 9 Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého, 10 V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná. 11 Já pak v upřímnosti své chodím, vykupiž mne, a smiluj se nade mnou. 12 Noha má stojí na rovině, v shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu.

1

mail   print   facebook   twitter