výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 12, 1-15

1 (KAT) Klamstvom ma obkľúčil Efraim, lesťou dom Izraela a Júdu, Pán sa jednako pridal k nim, budú sa volať svätým ľudom Božím.“

2 (KAT) Efraim pasie za vetrom, za východným vetrom ženie sa celý deň, množí lož a pustošenie. S Asýrskom uzatvárajú zmluvu a vlečú olej do Egypta.

3 (KAT) Pán má spor s Júdom, chce strestať Jakuba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu odplatí.

4 (KAT) V lone podchytil svojho brata a vo svojej sile s Bohom zápasil.

5 (KAT) Zápasil s anjelom a zvíťazil, plakal a uprosoval ho; v Beteli ho našiel, tam s ním hovoril.

6 (KAT) Pán je Boh zástupov, Jahve je jeho meno.

7 (KAT) Ty sa však vráť k svojmu Bohu, zachovaj lásku a spravodlivosť a ustavične vo svojho Boha dôveruj.

8 (KAT) V ruke Kanaánu je falošná váha, rád utláča.

9 (KAT) I hovorí Efraim: „Veru som zbohatol, nahonobil som si majetok.“ Všetky jeho zisky nevystačia mu pre hriech, ktorého sa dopustil.

10 (KAT) „Ale ja som Pán, tvoj Boh, až od egyptskej krajiny; zasa ťa ubytujem v stanoch ako za dní slávnosti.

11 (KAT) A hovoril som k prorokom, dal som mnohé videnia a prostredníctvom prorokov som v podobenstvách hovoril.“

12 (KAT) V hriešnom Galaáde boli ničomní, v Galgale obetovali býkom, aj ich oltáre budú ako hromady v brázdach na poli.

13 (KAT) Jakub utiekol na polia Aramu, Izrael slúžil za ženu, za ženu strážil (stáda).

14 (KAT) Ale prostredníctvom proroka vyviedol Pán Izrael z Egypta a prorok ho strážil.

15 (KAT) Efraim ma trpko popudzoval; no uvrhne naň jeho krvilačnosť a vráti mu hanbu jeho Pán.


Oz 12, 1-15

Verš 11
A hovoril som k prorokom, dal som mnohé videnia a prostredníctvom prorokov som v podobenstvách hovoril.“
Oz 6:8 - Galaád je mesto zločincov, plný krvavých šľapají.
Oz 4:15 - Ak smilníš ty, Izrael, nechže Júda nehreší! Do Galgaly nechoďte, k Betavenu nevystupujte a neprisahajte sa: »Ako žije Pán!«
Oz 9:15 - Celá ich zločinnosť bola v Galgale, áno, tam som ich znenávidel, pre zlobu ich skutkov vyženiem ich zo svojho domu; viac ich nebudem milovať, všetky ich kniežatá sú vzbúrenci.

Verš 9
I hovorí Efraim: „Veru som zbohatol, nahonobil som si majetok.“ Všetky jeho zisky nevystačia mu pre hriech, ktorého sa dopustil.
Iz 43:11 - Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa.

Verš 3
Pán má spor s Júdom, chce strestať Jakuba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu odplatí.
Gn 25:26 - Za ním sa zjavil jeho brat a jeho ruka držala Ezauovu pätu. Preto mu dali meno Jakub. Keď sa mu oni narodili, mal Izák šesťdesiat rokov.
Gn 35:9 - A keď sa Jakub vrátil z Mezopotámie, Boh sa mu zjavil zasa a požehnal ho.

Verš 4
V lone podchytil svojho brata a vo svojej sile s Bohom zápasil.
Gn 28:12 - I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom.
Gn 28:19 - A nazval toto miesto menom Betel. Predtým sa však toto miesto volalo Luza.
Gn 35:7 - Postavil tam oltár a miesto nazval Boh z Betelu, lebo sa mu tam zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
Gn 35:14 - Jakub však na tom mieste, kde s ním hovoril, postavil pamätník, kamenný pamätník, vylial naň mokrú obetu a pokropil ho olejom.

Verš 12
V hriešnom Galaáde boli ničomní, v Galgale obetovali býkom, aj ich oltáre budú ako hromady v brázdach na poli.
Gn 28:5 - Potom Izák Jakuba prepustil a on sa vybral do sýrskej Mezopotámie k Labanovi, synovi Aramejčana Batuela, bratovi Rebeky, Jakubovej a Ezauovej matky.
Gn 29:20 - Tak Jakub slúžil za Ráchel sedem rokov a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak ju mal rád.
Gn 29:28 - A Jakub to urobil, dokončil (svadobný) týždeň a on mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu.

Oz 12,1 - Prekladáme podľa LXX. – Boh ani napriek hriešnosti nezavrhne svoj ľud.

Oz 12,2 - Daromné je zháňať sa za pomocou cudzích národov. Izraeliti si takto len privolávajú Asýrov, ktorí ich potom budú pustošiť ako ohnivý východný vietor, zvaný kádím. – Olivový olej bol vzácny plod Palestíny. Izraeliti si za tento olej chceli získať pomoc Egypta.

Oz 12,3-5 - Izraeliti nie sú hodni svojho praotca Jakuba. Udalosti, ktoré sa vo 4. verši spomínajú, pozri Gn 25,26 a 32,25. Mienka sv. Otcov je, že Boh hovoril so starozákonnými patriarchami prostredníctvom anjelov. Jakub tak zvíťazil nad anjelom, že ho plačom uprosil, aby ho požehnal, Gn 32,27. V Beteli mal videnie, Gn 35,7 n.

Oz 12,8 - Prorok volá Izraelitov Kanaánčanmi, týmto ich prirovnáva pohanom.

Oz 12,10 - Izrael zasa bude bývať mimo zasľúbenej zeme; bude to trest, ale ten ho priblíži k Bohu. – V stanoch bývali Izraeliti na sviatky Stánkov, porov. Lv 23,42 n.

Oz 12,12 - O Galaáde pozri pozn. k 6,8; o Galgale k 4,15. – Hoci smeli mať len jeden oltár.

Oz 12,13 - Jakub utiekol pred Ezauom k Labanovi, strážil jeho ovce, a tak si vyslúžil manželku, Gn hl. 28 – 29. Musel teda ťažko zápasiť, len tak sa stal praotcom národa. Tento národ bol potom Pánovým stádom, ktorý Boh vyviedol z Egypta a strážil prostredníctvom svojho proroka Mojžiša.