výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ex 7, 1-25

1 Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком: 2 ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон,брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей; 3 но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих в земле Египетской; 4 фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской – судами великими; 5 тогда узнают Египтяне, что Я Господь, когда простру руку Мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. 6 И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. 7 Моисей был восьмидесяти, а Аарон восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они к фараону. 8 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 9 если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном – он сделается змеем. 10 Моисей и Аарон пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. 11 И призвал фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетскиесделали то же своими чарами: 12 каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. 13 Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорилГосподь. 14 И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараоново: он не хочет отпустить народ. 15 Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою 16 и скажи ему: Господь, Бог Евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался. 17 Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, 18 и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки. 19 И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой, и простри руку твою на воды Египтян: на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, – и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле Египетской и в деревянных и в каменных сосудах. 20 И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, 21 и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской. 22 И волхвы Египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. 23 И оборотился фараон, и пошел в дом свой; и сердце его не тронулось и сим. 24 И стали копать все Египтяне около реки чтобынайти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. 25 И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку.

Ex 7, 1-25

Verš 2
ты будешь говорить все, что Я повелю тебе, а Аарон,брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей;
Ex 4:14 - И возгорелся гнев Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем;

Verš 20
И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь,
Ex 17:5 - И сказал Господь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде,возьми в руку твою, и пойди;
Ž 78:44 - (77:44) и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить;
Ž 105:29 - (104:29) Преложил воду их в кровь, и уморил рыбу их.

Verš 13
Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорилГосподь.
Ex 7:3 - но Я ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений Моих и чудес Моих в земле Египетской;

Ex 7,1 - Faraónovi za božstvo: ako proroci mali svojimi ústami prednášať posolstvo, čo im Pán oznámil, tak bude Áron hovoriť to, čo mu naznačí Mojžiš.

Ex 7,8-13 - Výraz "egyptské rany" sa bežne používa, kým text Písma ho aplikuje iba na poslednú z desiatich "rán". Prvých deväť nazýva "zázrakmi" a "znameniami".

Ex 7,14 - Úvodom k rozprave o egyptských ranách treba pripomenúť, že ich cieľom bolo faraónovi ukázať, že Pán, Boh Izraela, je mocnejší ako všetci falošní bohovia egyptskí. Zázrakmi sa malo dokázať a potvrdiť Božie poslanie Mojžišovo, aby Izraeliti boli presvedčení o Božej vôli a aby sa faraón napokon podrobil prinúteniu a prepustil izraelský národ. Egyptské tresty, rany, majú úzky vzťah k egyptským krajovým podmienkam. Mnohé z nich boli ľudu aj predtým známe, keďže boli vyvolané prirodzenými príčinami, napr. zafarbenie nílskej vody na červeno, pohroma kobyliek, ktoré prinášal juhovýchodný vietor, zatmenie slnka pieskovou búrkou atď. Boh mohol využiť tieto prirodzené zjavy, lenže v našom prípade ostalo by tu hodne nevysvetliteľných vecí. Javy, ktoré môžu byť prirodzené, pri egyptských ranách sú niečím výnimočným: oznámené sú Mojžišom vopred, stanú sa v čase presne určenom a zase trvajú len tak dlho, pokým Mojžiš nedá pokyn, aby prestali. Nastávajú v čase, keď obyčajne vyvstávali a sú také mocné, že presahujú akýkoľvek príklad z minulosti. Treba si všimnúť aj okolnosť, že ranami trpia len Egypťania, a Izraeliti sú stále z toho vyňatí. Egypťania sami vidia v ranách zázraky a aj svätopisec ich takto podáva. Teda nemožno pochybovať o ich mimoriadnom charaktere. Presahujú hranice zákonov prírody a sú zjavmi nadprirodzenými, alebo lepšie povedané mimoprirodzenými.

Ex 7,17 - "V mojej ruke" – Mojžišova ruka je vykonávateľka Božej vôle.