výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Est 5, 1-14

1 Stalo se potom dne třetího, oblékši se Ester v roucho královské, postavila se v síni vnitřní domu královského, naproti pokoji královskému. Král pak seděl na stolici své královské, v pokoji královském naproti dveřím domu. 2 Stalo se, pravím, když uzřel král Ester královnu, ana stojí v síni, že milostí jsa k ní nakloněn, vztáhl král k Ester berlu zlatou, kterouž držel v ruce své. Tedy přistoupivši Ester, dotkla se konce berly. 3 I řekl jí král: Co jest tobě, královno Ester? A jaká jest prosba tvá? Až do polovice království dáno bude tobě. 4 Odpověděla Ester: Jestliže se králi za dobré vidí, nechať přijde král s Amanem dnes na hody, kteréž jsem jemu připravila. 5 I řekl král: Zavolejte rychle Amana, ať naplní žádost Estery. A tak přišel král s Amanem na hody, kteréž byla připravila Ester. 6 Potom řekl král k Ester, napiv se vína. Jaká jest žádost tvá? A budeť dáno. Aneb jaká jest prosba tvá? Bys pak žádala až do polovice království, staneť se. 7 I odpověděla Ester: Žádost má a prosba má jest: 8 Nalezla-li jsem milost u krále, a jestliže se králi za dobré vidí povoliti žádosti mé, a naplniti prosbu mou, aby ještě přišel král i Aman na hody, kteréž jim připravím, a zítra učiním podlé slova královského. 9 A tak vyšel Aman dne toho, vesel jsa a dobré mysli. Ale když viděl Aman Mardochea v bráně královské, že ani nepovstal, ani se nehnul před ním, naplněn jest Aman hněvem proti Mardocheovi. 10 A však zdržel se Aman, až přišel do domu svého, a poslav, povolal přátel svých a Zeres ženy své. 11 I vypravoval jim Aman o slávě bohatství svého, i o množství synů svých, i o všem, čímž ho zvelebil král, a jak ho vyvýšil nad knížata i služebníky královské. 12 A doložil Aman: Nadto nepozvala Ester královna s králem na hody, kteréž byla připravila jen mne, a ještě i k zejtří pozván jsem od ní s králem. 13 Ale všecko to nic mi neprospívá, pokudžkoli vídám Mardochea, toho Žida, sedati u brány královské. 14 Řekla jemu Zeres žena jeho, i všickni přátelé jeho: Nechť udělají šibenici zvýši padesáti loket, a ráno rci králi, aby na ní oběsili Mardochea, a vejdi s králem na hody vesele. I líbila se ta rada Amanovi, a rozkázal postaviti šibenici.

Est 5, 1-14





Est 5,1 - Ako vošla kráľovná Ester ku kráľovi, podrobne opisuje dodatok 15,4–9. "Vnútorný dvor kráľovského domu" je budova vyhradená pre obydlie kráľov, "kráľovský palác" v užšom zmysle. Zaujímal juhovýchodnú čiastku celého opevneného hradu, ako to potvrdili vykopávky. Zo zbrojnice viedla brána do vnútorného dvora, ktorý bol obkľúčený štyrmi krídlami paláca. V južnom krídle bola kráľova zasadacia sieň.

Est 5,2 - "Pobozkala" – podľa hebr. "dotkla sa" berly.

Est 5,3 - Keďže Ester prišla nehlásená a bez zavolania ku kráľovi, z toho kráľ súdil, že ju priviedla dôležitá vec. "Polovicu kráľovstva" porov. 5,6; 7,2; Mk 6,23.

Est 5,4 - Prosbou, ktorú chcela Ester kráľovi predniesť, žiadala zmenu kráľovského rozkazu. Ale to bolo niečo neobyčajného. Preto Ester vedela, že teraz v tejto veci sotva by mohla niečo dosiahnuť. Preto žiada kráľa, aby prišiel opätovne k nej na obed.

Est 5,14 - Vysoká šibenica na 50 lakťov: jej výška je udaná asi okrúhle, akoby tým bolo naznačené, že bola veľmi vysoká. Je v tom aj istá irónia: Keď sa Mardochej nechcel pokoriť, bude za to čo najviac vyvýšený!