výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Est 5, 1-14

1 Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. 2 Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. 3 "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl jí král. 4 "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester. 5 "Hned jděte pro Hamana," král na to, "ať se Ester splní, co žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester připravila. 6 Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." 7 "Mé přání?" odvětila Ester. "Co žádám? 8 Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku." 9 Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se nepohnul. Haman se na Mordechaje rozlítil, 10 ale ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, 11 a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik má synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože i královské dvořany. 12 "Dokonce," povídá Haman, "královna Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kromě krále už nikoho, jenom mě! Dokonce jsem k ní spolu s králem pozván i na zítra! 13 Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" 14 Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, ať na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi zalíbila, a tak dal postavit ten kůl.

Est 5, 1-14

Est 5,1 - Ako vošla kráľovná Ester ku kráľovi, podrobne opisuje dodatok 15,4–9. "Vnútorný dvor kráľovského domu" je budova vyhradená pre obydlie kráľov, "kráľovský palác" v užšom zmysle. Zaujímal juhovýchodnú čiastku celého opevneného hradu, ako to potvrdili vykopávky. Zo zbrojnice viedla brána do vnútorného dvora, ktorý bol obkľúčený štyrmi krídlami paláca. V južnom krídle bola kráľova zasadacia sieň.

Est 5,2 - "Pobozkala" – podľa hebr. "dotkla sa" berly.

Est 5,3 - Keďže Ester prišla nehlásená a bez zavolania ku kráľovi, z toho kráľ súdil, že ju priviedla dôležitá vec. "Polovicu kráľovstva" porov. 5,6; 7,2; Mk 6,23.

Est 5,4 - Prosbou, ktorú chcela Ester kráľovi predniesť, žiadala zmenu kráľovského rozkazu. Ale to bolo niečo neobyčajného. Preto Ester vedela, že teraz v tejto veci sotva by mohla niečo dosiahnuť. Preto žiada kráľa, aby prišiel opätovne k nej na obed.

Est 5,14 - Vysoká šibenica na 50 lakťov: jej výška je udaná asi okrúhle, akoby tým bolo naznačené, že bola veľmi vysoká. Je v tom aj istá irónia: Keď sa Mardochej nechcel pokoriť, bude za to čo najviac vyvýšený!