výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 5, 1-48

1 (KAT) Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.

2 (KAT) Otvoril ústa a učil ich:

3 (KAT) „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

4 (KAT) Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

5 (KAT) Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

6 (KAT) Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

7 (KAT) Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

8 (KAT) Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

9 (KAT) Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

10 (KAT) Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

11 (KAT) Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;

12 (KAT) radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.

13 (KAT) Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.

14 (KAT) Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.

15 (KAT) Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.

16 (KAT) Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

17 (KAT) Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

18 (KAT) Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

19 (KAT) Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

20 (KAT) Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

21 (KAT) Počuli ste, že otcom bolo povedané: »Nezabiješ!« Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

22 (KAT) No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: »Hlupák,« pôjde pred veľradu. A kto mu povie: »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa.

23 (KAT) Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,

24 (KAT) nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

25 (KAT) Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.

26 (KAT) Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.

27 (KAT) Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!«

28 (KAT) No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

29 (KAT) Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

30 (KAT) A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

31 (KAT) Ďalej bolo povedané: »Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!«

32 (KAT) No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.

33 (KAT) A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: »Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!«

34 (KAT) No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom,

35 (KAT) ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,

36 (KAT) ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.

37 (KAT) Ale vaša reč nech je »áno - áno«, »nie - nie«. Čo je navyše, pochádza od Zlého.

38 (KAT) Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!«

39 (KAT) No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.

40 (KAT) Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť.

41 (KAT) A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.

42 (KAT) Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.

43 (KAT) Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.«

44 (KAT) Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,

45 (KAT) aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

46 (KAT) Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?

47 (KAT) A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

48 (KAT) Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.


Mt 5, 1-48

Verš 3
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Lk 6:20 - On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Verš 4
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Lk 6:21 - Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

Verš 5
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Ž 37:11 - Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji.

Verš 6
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Iz 55:1 - Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko!

Verš 8
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Ž 15:2 - Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
Ž 24:4 - Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.
Heb 12:14 - Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

Verš 10
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
2Kor 4:10 - Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.
2Tim 2:12 - Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.
1Pt 3:14 - Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa,

Verš 11
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;
1Pt 4:14 - Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy, a Boží na vás spočíva.

Verš 12
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.
Lk 6:23 - Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Verš 13
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
Mk 9:50 - Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“
Lk 14:34 - Soľ je dobrá. Ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju napravia?

Verš 15
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Mk 4:21 - Potom im povedal: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik?
Lk 8:16 - Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lk 11:33 - Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

Verš 16
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
1Pt 2:12 - Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov.

Verš 18
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Lk 16:17 - Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.

Verš 19
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Jak 2:10 - Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.

Verš 21
Počuli ste, že otcom bolo povedané: »Nezabiješ!« Kto by teda zabil, pôjde pred súd.
Ex 20:13 - Nezabiješ!
Dt 5:17 - Nezabiješ!

Verš 25
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.
Lk 12:58 - Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia.
Ef 4:26 - Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;

Verš 27
Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!«
Ex 20:14 - Nescudzoložíš!
Dt 5:18 - Nescudzoložíš!

Verš 28
No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Jób 31:1 - S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.
Ž 119:37 - Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; na tvojej ceste dopraj mi života.

Verš 29
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
Mt 18:8 - Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.
Mk 9:43 - Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Verš 31
Ďalej bolo povedané: »Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!«
Dt 24:1 - Ak si muž vezme ženu a bude ju mať, a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list, dá jej ho do ruky a pošle ju z domu preč.

Verš 32
No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.
Mt 19:7 - Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“
Mk 10:4 - Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“
Mk 10:11 - On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva.
Lk 16:18 - Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.
1Kor 7:10 - Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža

Verš 33
A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: »Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!«
Ex 20:7 - Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
Lv 19:12 - Neprisahajte falošne na moje meno, aby ste nezneuctili meno svojho Boha! Ja som Pán!
Dt 5:11 - Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.

Verš 34
No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom,
Jak 5:12 - Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.

Verš 35
ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa,
Iz 66:1 - Toto hovorí Pán: „Nebesá sú mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok?
Ž 48:2 - Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.

Verš 38
Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!«
Ex 21:24 - oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,
Lv 24:20 - zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Aký úraz spôsobil, taký nech sa mu odplatí!
Dt 19:21 - Nezľutuješ sa nad ním, ale: život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku a nohu za nohu!

Verš 39
No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.
Prís 24:29 - Nehovor: „Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov.“
Lk 6:29 - Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty.
Rim 12:17 - Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.
1Kor 6:7 - Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?
1Sol 5:15 - Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
1Pt 3:9 - Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Verš 42
Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
Dt 15:8 - lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čoho má nedostatok.
Lk 6:35 - Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Verš 43
Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.«
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!

Verš 44
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,
Lk 6:27 - Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
Rim 12:20 - Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu.
Lk 23:34 - Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.
Sk 7:60 - Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.
1Kor 4:13 - keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.
1Pt 2:23 - Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.

Verš 46
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?
Lk 6:32 - Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.

Mt 5,1 - Jeden z vrchov pri Kafarnaume.

Mt 5,2 - Reč na vrchu obsahuje podstatné učenie o kresťanskej dokonalosti.

Mt 5,3-12 - Lk 6, 20–23.

Mt 5,3 - "Chudobní v duchu" sú tí, čo nelipnú nezriadene na pozemských bohatstvách a vo svojich časných starostiach a biedach sa s dôverou obracajú na Boha, od ktorého očakávajú svoju spásu. Jedine takí sú schopní prijať nebeské kráľovstvo.

Mt 5,5 - "Zem" je prisľúbená zem. V duchovnom zmysle večná blaženosť, nebeská vlasť. "Tichí" vedia vládnuť nad sebou.

Mt 5,13 - Soľ zachováva pokrmy (hlavne mäso) a dáva im chuť. Apoštoli (ale aj kresťania vôbec) majú zachrániť ľudí pred mravnou skazou a robiť ich milými pred Bohom.

Mt 5,16 - "Zákon a Proroci" je stručné označenie pre celý Starý zákon.

Mt 5,18 - Lk 17, 17.Starý zákon má význam aj v Novom zákone. Z neho napr. poznáme Božiu dobrotu a starostlivosť v diele stvorenia, pád do hriechu, potrebu vykúpenia a prípravu na príchod Mesiáša.

Mt 5,20 - "Spravodlivosť zákonníkov a farizejov" spočívala iba v bezduchom vonkajšom zachovávaní Mojžišovho zákona. Kresťan sa má usilovať zachovávať to, čo vyžaduje duch a obsah príkazu.

Mt 5,21 - Ex 20, 13; 21, 12.

Mt 5,22 - Piate prikázanie v starozákonnom znení zakazovalo iba skutok vraždy. Pán Ježiš toto prikázanie zdokonaľuje tak, že ho rozširuje aj na myšlienky, túžby a slová.

Mt 5,25-26 - Porov. Lk 12, 56–59.

Mt 5,27 - Ex 20, 14.

Mt 5,28 - Pri úplnom vedomí a s vnútornou túžbou dať súhlas na nečistý skutok je ťažkým previnením proti čistote.

Mt 5,29-32 - Porov. Mk 9, 43–47; 10, 11–12; Lk 16, 18.

Mt 5,29-30 - Týmito výrazmi vyjadruje nezmieriteľný postoj k hriechu.

Mt 5,31 - Dt 24, 1.

Mt 5,32 - "Okrem prípadu smilstva" – ide tu o nelegálne manželstvo.

Mt 5,33 - Lv 19, 12.

Mt 5,34 - Nm 30, 3.

Mt 5,38-42 - Lk 6, 29–30.

Mt 5,38 - Ex 21, 24; Lv 24, 20 n.

Mt 5,39 - Uvedené príklady neznamenajú, že máme nechať voľnú cestu šíreniu zla. Naopak – je to požiadavka, aby sme proti zlu bojovali láskou, dobrotou.

Mt 5,41 - Míľa = asi 1,5 km.

Mt 5,43-48 - Porov. Lk 6, 27–28; 32–33.

Mt 5,43 - Lv 19, 18."… a nenávidieť svojho nepriateľa" nie je v Starom zákone. Ale tak vyučovali pravdepodobne zákonníci. Láska k nepriateľovi je čisto kresťanská náuka. Lebo hoci v Mojžišovom zákone bol daný príkaz milovať blížneho (Lv 19, 18), vysvetľovalo sa to tak, že treba milovať len súkmeňovcov, teda Židov, iných už nie.

Mt 5,48 - Pán Ježiš tu kladie pred zrak svojich poslucháčov dokonalosť nebeského Otca síce ako nedosiahnuteľný ideál, ale chce ich tým vyzvať na neustále úsilie o dokonalosť.