výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 26, 1-75

1 (KAT) Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:

2 (KAT) „Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.“

3 (KAT) Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,

4 (KAT) a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú.

5 (KAT) Ale hovorili: „Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“

6 (KAT) Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,

7 (KAT) pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole.

8 (KAT) Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie?

9 (KAT) Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným.“

10 (KAT) Ježiš to spozoroval a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok;

11 (KAT) veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.

12 (KAT) Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb.

13 (KAT) Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“

14 (KAT) Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom

15 (KAT) a vyzvedal sa: „Čo mi dáte, a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných.

16 (KAT) A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

17 (KAT) V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“

18 (KAT) On povedal: „Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“

19 (KAT) Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.

20 (KAT) Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.

21 (KAT) A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

22 (KAT) Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“

23 (KAT) On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí.

24 (KAT) Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

25 (KAT) Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

26 (KAT) Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“

27 (KAT) Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci:

28 (KAT) toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.

29 (KAT) Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“

30 (KAT) Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.

31 (KAT) Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: »Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.«

32 (KAT) Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“

33 (KAT) Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“

34 (KAT) Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“

35 (KAT) Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci.

36 (KAT) Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“

37 (KAT) Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť.

38 (KAT) Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“

39 (KAT) Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“

40 (KAT) Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?

41 (KAT) Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“

42 (KAT) Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“

43 (KAT) A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.

44 (KAT) Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.

45 (KAT) Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.

46 (KAT) Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil.“

47 (KAT) A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.

48 (KAT) Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!“

49 (KAT) A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho.

50 (KAT) Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.

51 (KAT) Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

52 (KAT) Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.

53 (KAT) Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?

54 (KAT) Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?“

55 (KAT) V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.“

56 (KAT) Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.

57 (KAT) Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.

58 (KAT) Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť, ako sa to skončí.

59 (KAT) Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

60 (KAT) Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja

61 (KAT) a hovorili: „Tento povedal: »Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.«“

62 (KAT) Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“

63 (KAT) Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“

64 (KAT) Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“

65 (KAT) Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

66 (KAT) Čo na to poviete?“ Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“

67 (KAT) Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali

68 (KAT) a hovorili: „Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!“

69 (KAT) Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“

70 (KAT) Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem, čo hovoríš.“

71 (KAT) Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“

72 (KAT) On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka.“

73 (KAT) O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: „Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“

74 (KAT) Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ A vtom zaspieval kohút.

75 (KAT) Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal.


Mt 26, 1-75

Verš 2
„Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.“
Mk 14:1 - Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť.
Lk 22:1 - Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc.
Jn 13:1 - Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

Verš 3
Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,
Ž 2:2 - Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému:
Jn 11:47 - Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia.
Sk 4:27 - V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal,

Verš 7
pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole.
Mk 14:3 - Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.
Lk 7:37 - V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom,
Jn 11:2 - Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý.
Jn 12:3 - Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Verš 11
veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
Dt 15:11 - Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine.
Mk 14:7 - Veď chudobných máte vždy medzi sebou, a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy.
Jn 12:8 - Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Verš 14
Vtedy jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom
Mk 14:10 - Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil.
Lk 22:4 - i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá.

Verš 15
a vyzvedal sa: „Čo mi dáte, a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných.
Za 11:12 - Povedal som im: „Ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte!“ Odvážili mi teda mzdu, tridsať strieborných.

Verš 17
V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“
Mk 14:12 - V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“
Lk 22:7 - Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.
Ex 12:17 - Takto zachovávajte (zákon) nekvasených chlebov, lebo práve v tento deň som vyviedol vaše zástupy z egyptskej krajiny. Tak zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie!

Verš 20
Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.
Mk 14:17 - Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi.
Lk 22:14 - Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním.
Jn 13:21 - Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: »Jeden z vás ma zradí.«“

Verš 21
A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“
Sk 1:17 - patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe.

Verš 23
On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí.
Ž 41:9 - „Už ho prikvačila zlá choroba; a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“
Lk 22:21 - A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole.
Jn 13:18 - Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: »Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.«

Verš 26
Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“
Mk 14:22 - Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“
Lk 22:19 - Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“
1Kor 11:23 - Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,

Verš 28
toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.
Ex 24:8 - Tu Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: „Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov!“

Verš 30
Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.
Mk 14:26 - Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.
Lk 22:39 - Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním.
Jn 18:1 - Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.

Verš 31
Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: »Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.«
Za 13:7 - Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi a proti blízkemu mužovi - hovorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne, potom obrátim ruku proti maličkým.
Jn 16:32 - Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.

Verš 32
Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“
Mk 14:28 - Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“
Mk 16:7 - Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“

Verš 33
Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“
Lk 22:33 - On mu povedal: „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť.“

Verš 34
Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“
Jn 13:38 - Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.

Verš 36
Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa.“
Mk 14:32 - Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu, kým sa pomodlím.“
Lk 22:39 - Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním.
Jn 18:1 - Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci.

Verš 38
Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“
Jn 12:27 - Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel.

Verš 39
Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“
Lk 22:41 - Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa:
Mt 20:22 - Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Jn 6:38 - lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

Verš 41
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“
Gal 5:17 - Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

Verš 47
A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.
Mk 14:43 - A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, zákonníci a starší.
Lk 22:47 - Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.
Jn 18:3 - Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi, fakľami a zbraňami.

Verš 49
A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho.
2Sam 20:9 - Vtedy Joab povedal Amasovi: „Vedie sa ti dobre, brat?“ Pritom Joab pravou rukou chytil Amasovu bradu, aby ho pobozkal.

Verš 52
Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.
Gn 9:6 - Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka.
Zjv 13:10 - „Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.“

Verš 54
Ale ako by sa potom splnilo Písmo, že to má byť takto?“
Ž 22:6 - Ku tebe volali a boli spasení, v teba dúfali a zahanbení neboli.
Ž 69:1 - Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia“. Dávidov žalm.
Ž 69:9 - Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym.
Lk 24:25 - On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!

Verš 56
Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa.
Jób 19:13 - On mojich bratov odohnal odo mňa, a známi sa mi celkom odcudzili.
Ž 88:9 - Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem,

Verš 57
Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.
Mk 14:53 - Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci.
Lk 22:54 - Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi.
Jn 18:12 - Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho

Verš 59
Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.
Mk 14:55 - Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli.
Sk 6:13 - Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: „Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu.

Verš 61
a hovorili: „Tento povedal: »Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.«“
Jn 2:19 - Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Verš 62
Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“
Mk 14:60 - Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?“

Verš 63
Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“
Iz 53:7 - Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).
Mt 27:12 - A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal.
Mt 27:14 - Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.

Verš 64
Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“
Ž 110:1 - Dávidov žalm. Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“
Dan 7:13 - Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Mt 24:30 - Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.
Mk 14:62 - Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“
Lk 22:69 - Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.“
Sk 1:11 - a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
Rim 14:10 - Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.
1Sol 4:16 - Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.

Verš 66
Čo na to poviete?“ Oni odpovedali: „Hoden je smrti!“
Lv 24:16 - Kto bude zlorečiť Pánovmu menu, musí zomrieť: všetok ľud ho bez milosrdenstva ukameňuje; tak cudzinec ako domorodec bude usmrtený, keď bude kliať Pánovo meno.

Verš 67
Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali
Iz 50:6 - Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali, tvár som si neskryl pred potupou a slinou.
Jób 16:10 - Už svoje ústa roztvárajú na mňa a na posmech ma bijú po tvári, zhŕkli sa všetci proti mne.
Jn 19:3 - Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ A bili ho po tvári.

Verš 68
a hovorili: „Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel!“
Lk 22:64 - Zakryli ho a vypytovali sa ho: „Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!“

Verš 69
Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“
Mk 14:66 - Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok.
Lk 22:55 - Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich.
Jn 18:16 - Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra.
Jn 18:25 - Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho: „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ On zaprel: „Nie som.“

Verš 75
Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal.
Mt 26:34 - Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“
Mk 14:30 - Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr, ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš.“
Lk 22:61 - Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“
Jn 13:38 - Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.

Mt 26,1-5 - Mk 14, 1–2; Lk 22, 1–2; Jn 11, 47–53.

Mt 26,6-13 - Mk 14, 3–9; Jn 12, 1–8.

Mt 26,6 - Táto udalosť sa odohrala ešte v sobotu (porov. Jn 12, 1. 12). Sem ju vložili evanjelisti Mt a Mk len asi z tematických a obsahových príčin: spomína Kristov "pohreb" (v. 12).

Mt 26,14-16 - Mk 14, 10–11; Lk 22, 3–8; Jn 13, 27–30.

Mt 26,15 - "Tridsať strieborných" mincí (asi týrskych šekelov). Denár bola rímska strieborná minca. Jeden denár bola priemerná mzda za celodennú nádennícku prácu. Drachma bola grécka minca o niečo hodnotnejšia ako denár. V Rímskej ríši okrem rímskych (cisárskych) mincí boli v obehu aj mince miestne alebo oblastné, akým bol týrsky šekel (štyri drachmy). – Tridsať strieborných bola cena otroka (Ex 21, 32; Zach 11, 12–13). Iba Jozefa, syna Jaku-bovho, predali za dvadsať strieborných mincí (Gn 37, 28).

Mt 26,17-25 - Mk 14, 12–21; Lk 22, 7–14. 21–23; Jn 13, 21–30.

Mt 26,17 - Slávnosť Veľkej noci u Židov trvala osem dní, od 14. do 21. nisana (jarný mesiac, asi druhá polovica marca a prvá polovica apríla). Cez tento čas jedli nekvasený chlieb (azyma, u nás známy ako maces), preto sa u Židov veľkonočné sviatky volajú aj sviatkami Nekvasených chlebov.

Mt 26,26-29 - Mk 14, 22–25; Lk 22, 19–20; 1 Kor 11, 23–25.

Mt 26,26-28 - Týmito slovami Spasiteľ ustanovil Eucharistiu.

Mt 26,29 - Tieto Ježišove slová sa nevzťahujú na eucharistický kalich, ale na ďalší kalich, ktorý patril ešte k veľkonočnej večeri. Nimi vyhlasuje, že na zemi už nebude sláviť veľkonočnú hostinu. Akoby povedal: Terajšia veľkonočná hostina je predobrazom blaženého života v nebi.

Mt 26,30-35 - Mk 14, 26–31; Lk 22, 31–34; Jn 13, 36–38.

Mt 26,30 - Veľkonočná večera sa skončila spievaním žalmov 114–118, 23 a 136.

Mt 26,31 - Zach 13, 7. Odpadnúť znamená pohoršiť sa. Apoštoli si nevedia predstaviť, že Ježiš, ako Boží Syn, sa vydá do rúk nepriateľov.

Mt 26,36-46 - Mk 14, 32–42; Lk 22, 39–46.

Mt 26,47-56 - Mk 14, 43–52; Lk 22, 47–53; Jn 8, 2–11.

Mt 26,57-68 - Mk 14, 53–65; Lk 22, 54–55. 63–71; Jn 18, 12–24.

Mt 26,64 - Dan 7, 13."Sedieť po pravici Moci" znamená vládnuť s Bohom Otcom nad svetom. "Prichádzať na nebeských oblakoch" znamená prichádzať ako sudca. Teda akoby povedal: Moje božstvo je teraz skryté, ale čoskoro zažiari v plnej sláve a velebe.

Mt 26,69-75 - Mk 14, 66–72; Lk 22, 54–62; Jn 18, 17–18. 25–27.