výhody registrácie

Kniha proroka Micheáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mi 1, 1-16

1 (KAT) Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Micheášovi z Morasti v dňoch júdskych kráľov Joatama Achaza a Ezechiáša, ktoré dostal vo videní o Samárii a Jeruzaleme.

2 (KAT) Počujte, všetky národy, pozoruj, zem a čo ju napĺňa, nech je Pán svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu.

3 (KAT) Lebo, hľa, Pán vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme.

4 (KAT) I roztekajú sa pod ním vrchy a údolia sa roztvárajú ako vosk pred ohňom, ako voda vyliata na svah.

5 (KAT) Pre Jakubov hriech je to všetko, pre zločin Izraelovho domu. Čo je Jakubov hriech? Či nie Samária? A čo sú výšiny Júdu? Či nie Jeruzalem?

6 (KAT) Zo Samárie urobím hŕbu na poli a pozemok pre vinicu; jej kamene pohádžem do doliny a jej základy odhalím.

7 (KAT) Všetky jej modly rozbijú, všetky jej dary spália ohňom, všetky jej obrazy spustoším, veď sú nazbierané zo mzdy pobehlice a budú zasa mzdou pobehlice.

8 (KAT) Preto budem nariekať a kvíliť, budem chodiť bosý a nahý, budem nariekať ako šakaly a smútiť ako pštrosy.

9 (KAT) Lebo jej rana je nezahojiteľná, lebo došla k Júdovi, došla až k bráne môjho ľudu, k Jeruzalemu.

10 (KAT) V Gete neohlasujte, v Aku neplačte. V Bet Afre sa v prachu váľajte!

11 (KAT) Prejdiže si, obyvateľka Šafiru, potupená nahotou! Nevyjde obyvateľka Sánanu. Nárek v Bet Haeseli odňal od vás podporu.

12 (KAT) Čaká na šťastie obyvateľka Marotu, hoci nešťastie zostúpilo od Pána k bráne Jeruzalema.

13 (KAT) Zapriahni do voza tátoše, obyvateľka Lachisu. Začiatok hriechu pre dcéru Siona bol, že sa u teba našli zločiny Izraela.

14 (KAT) Preto dajú odbytné Morešet Gatu; domy Akzibu budú sklamaním pre kráľov Izraela.

15 (KAT) Ešte ti privediem dediča, obyvateľka Maresy; až k Odolamu pôjde sláva Izraela.

16 (KAT) Ohoľ sa a ostrihaj pre svojich rozkošných synov, rozšír si plešinu ako sup, lebo sa odsťahujú od teba.


Mi 1, 1-16

Verš 2
Počujte, všetky národy, pozoruj, zem a čo ju napĺňa, nech je Pán svedkom proti vám, Pán zo svojho svätého chrámu.
Dt 32:1 - „Nebesá, čujte, rozprávať budem, zem nech načúva slovám mojich úst!
Iz 1:2 - Čujte, nebesá, počúvaj, zem, lebo Pán hovorí: „Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili.

Verš 3
Lebo, hľa, Pán vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme.
Iz 26:21 - Bo, hľa, vychádza Pán zo svojho príbytku, aby trestal hriech na obyvateľoch zeme. Zem odhalí svoju krv a neukryje viac svojich zabitých.
Ž 115:3 - Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel.
Dt 32:13 - Doviedol ho na výšiny zeme, sýtil ho poľnými plodmi, sať mu dal med zo skaly a olej z tvrdého kremeňa;
Dt 33:29 - Šťastný si, Izrael! Kto sa ti vyrovná? Ľud, ktorého spásou je Pán! On je tvoj štít ochranný, on je tvoj meč slávny; nepriatelia sa ti budú líškať a ty im budeš šliapať po šijach.“

Verš 4
I roztekajú sa pod ním vrchy a údolia sa roztvárajú ako vosk pred ohňom, ako voda vyliata na svah.
Ž 97:5 - Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, pred Pánom celej zeme.
Am 9:5 - Pán, Jahve zástupov, sa dotkne zeme a tá sa zatrasie a žialiť budú všetci, čo na nej bývajú, bude vystupovať celá ako Níl a upadať ako rieka Egypta.

Verš 8
Preto budem nariekať a kvíliť, budem chodiť bosý a nahý, budem nariekať ako šakaly a smútiť ako pštrosy.
Jób 30:29 - Veď stal som sa už bratom samých šakalov a spoločníkom pštrosov (na púšti).

Verš 10
V Gete neohlasujte, v Aku neplačte. V Bet Afre sa v prachu váľajte!
2Sam 1:20 - Neoznámte to v Géte, na uliciach Askalona nehláste, nech sa dcéry Filištíncov netešia, nech nejasajú dcéry pohanov.
Jer 6:26 - Dcéra môjho ľudu, opáš sa vrecovinou a váľaj sa v popole, sťa nad jedináčikom drž smútok, prehorkú žalobu: Ach, v okamihu prišiel ničiteľ proti nám!

Verš 11
Prejdiže si, obyvateľka Šafiru, potupená nahotou! Nevyjde obyvateľka Sánanu. Nárek v Bet Haeseli odňal od vás podporu.
Iz 47:3 - Odhalí sa tvoja hanba, ukáže potupa, vezmem si pomstu a neodolá mi nik.

Verš 12
Čaká na šťastie obyvateľka Marotu, hoci nešťastie zostúpilo od Pána k bráne Jeruzalema.
Am 3:6 - Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? - Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán?

Mich 1,1 - O Micheášovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. – K dobe, v ktorej Micheáš pôsobil, porov. Iz 1,1; Oz 1,1. – Hlavné mesto Izraelskej ríše, Samária, spomína sa tu miesto celej ríše, podobne aj Jeruzalem, hlavné mesto Južnej ríše.

Mich 1,2 - Porov. Dt 32,1; Iz 1,2; Mich 6,1 n.

Mich 1,3 - "Zo svojho miesta" rozumej: z neba.

Mich 1,4 - Porov. Sdc 5,4 n.; Ž 18,8 n.; 68,9; 97,2–6.

Mich 1,5 - Samária a Jeruzalem sú strediskami modloslužby svojich krajín.

Mich 1,7 - Samária pokladala svoje bohatstvo, ktoré jej umožnilo narobiť toľko modiel, za dar svojich falošných bohov, porov. Oz 2,12.

Mich 1,8 - O slove "nahý" pozri pozn. k Iz 20,2.

Mich 1,9 - Úder, ktorý zničil Samáriu, bol úder aj pre Júdsko. Nepriateľ väčšmi ohrozoval aj Júdsko.

Mich 1,10-16 - Spomína sa niekoľko júdskych miest vždy v súvise s nejakým nešťastím, ktoré má v pôvodine podobný význam alebo aspoň podobné znenie ako meno mesta. Tieto slovné hry v preklade nemožno podať. Okrem tohto je osnova týchto veršov dosť porušená.

Mich 1,10 - Prorok vyzýva júdskych utečencov, aby pred cudzincami zatajili svoje nešťastie, lebo tí by sa ich pohrome tešili. Ako príklad sa spomína filištínske mesto Get a fenické mesto Ako (Akko). – Bet Afra je asi Ofera, mesto na územía Benjamínovho kmeň.

Mich 1,11 - Mestá, spomínané v tomto verši, nepodarilo sa s istotou určiť. Zmysel je asi: Obyvatelia Šafiru sa ešte vyzývajú k úteku, obyvatelia Sánanu však už nemohli ujsť pred nepriateľom.

Mich 1,12 - Poloha Marotu je neznáma.

Mich 1,13 - O Lachisi pozri pozn. k 2 Kr 14,19. "Zapriahni do voza tátoše" rozumej: Ujdi, ako rýchlo len môžeš.

Mich 1,14 - Odbytné dával ženích verenici, keď ju prepúšťal. Aj Pán prepustí svoju nevernú snúbenicu. Meno Morešet znamená "verenica". O tomto meste pozri úvod. – Meno mesta Akzib znamená "lož, klamstvo". V tomto meste sa dožijú sklamania králi, ktorí sa spoliehali na silu a ľudskú pomoc. – Akzib bol v Júdsku, pozri Joz 15,44.

Mich 1,15 - O Marese porov. pozn. k 2 Krn 11,6–10. Toto mesto dostane nového, nepriateľského dediča. "Sláva Izraela" sú veľmoži, ktorí budú musieť utekať a schovávať sa v jaskyni Odolam ako kedysi Dávid, porov. 1 Sam 22,1; 2 Sam 23,13.

Mich 1,16 - Porov. Iz 15,2; 22,12; Jer 7,29; 16,6; 41,5; Am 8,10. – Synovia národa pôjdu do zajatia.