výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 25, 1-40

1 Tu Pán hovoril Mojžišovi: 2 „Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne, vyberte dar pre mňa! 3 Takéto dary máte od nich prijať: Zlato, striebro a meď, 4 belasý a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno, 5 baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo, 6 olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka. 8 Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich. 9 Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte! 10 Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. 11 Obiješ ju rýdzim zlatom; znútra i zvonku ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 12 Uleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 13 Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. 14 Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila. 15 Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť. 16 Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám. 17 Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký. 18 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice; 19 jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch prirobíš cherubov. 20 Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu. 21 Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám. 22 Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov. 23 Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký. 24 Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. 25 Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec. 26 Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden. 27 Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. 28 Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť. 29 Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata. 30 Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby. 31 Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety. 32 Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku. 33 Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika. 34 Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, 35 a to tak, že hlavička bude pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36 Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata. 37 Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním. 38 Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata. 39 Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva. 40 A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.

Ex 25, 1-40

Verš 2
„Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne, vyberte dar pre mňa!
Ex 35:5 - Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech prinesie dary pre Pána: zlato, striebro a meď,
1Krn 29:3 - Okrem toho od radosti z domu svojho Boha - keďže mám majetok, zlato a striebro - dám na dom svojho Boha nad všetko to, čo som prichystal pre dom svätyne,
1Krn 29:5 - kde (treba) zlato, zlatom, kde striebro, striebrom, a na každú prácu, (ktorú budú robiť) ruky umelcov. A kto je ochotný darovať dnes plnou rukou Pánovi?“
1Krn 29:9 - Ľud sa radoval z dobrovoľných darov, lebo s veľkou ochotou srdca darovali Pánovi; aj Dávid sa veľmi radoval.
1Krn 29:14 - Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.
Ezd 2:68 - Poniektorí náčelníci rodov po svojom príchode k Pánovmu chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, dobrovoľne venovali na Boží dom, aby ho zasa postavili na tom mieste, kde stál.
Ezd 3:5 - a potom ustavičný celopal i (celopaly) na novmesiace, ďalej na všetky výročité sviatky Pána, ktoré sa svätili, a vždy, keď niekto obetoval Pánovi dobrovoľnú obetu.
Neh 11:2 - Ľud ďakoval všetkým mužom, čo sa dobrovoľne ponúkli, že budú bývať v Jeruzaleme.

Verš 7
ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka.
Ex 28:4 - Takéto rúcha urobia: náprsník, efód (náramenník), pláštik, tuniku z tkanej priadze, mitru a pás. Tieto posvätné šaty urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi posluhovali ako kňazi.

Verš 40
A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.
Sk 7:44 - Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy, ako im nariadil ten, čo povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl.
Heb 8:5 - No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď,“ povedal mu, „aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“

Verš 10
Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
Ex 37:1 - Potom Beselél urobil z akáciového dreva archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
Heb 9:1 - Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú Svätyňu.

Verš 15
Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť.
1Kr 8:8 - Žrde boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť zo svätyne spred príbytku, zvonku ich však vidieť nebolo. Tam sú po dnešný deň.

Verš 16
Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.
Heb 9:4 - Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala, a tabule zmluvy.

Verš 17
Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký.
Ex 37:6 - Nato urobil vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký.

Verš 18
Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice;
Heb 9:5 - Nad ňou boli cherubíni slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu. O tom teraz netreba podrobne hovoriť.

Verš 20
Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu.
Heb 9:5 - Nad ňou boli cherubíni slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu. O tom teraz netreba podrobne hovoriť.

Verš 21
Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám.
Heb 9:4 - Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy, obložená zo všetkých strán zlatom, a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala, a tabule zmluvy.

Verš 22
Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov.
Nm 7:89 - A keď Mojžiš vošiel do stánku zjavenia rozprávať sa s ním, počul hlas, ktorý mu hovoril zo zľutovnice, čo bola na arche medzi dvoma cherubmi. Takto sa s ním rozprával.

Verš 31
Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety.
Ex 37:17 - Ďalej urobil svietnik z rýdzeho zlata; urobil kovaný svietnik, tak jeho podstavec, ako i jeho byľ; jeho kvetné kalíšky, jeho hlavičky a jeho kvety vychádzali z neho.

Ex 25,1 - Desatoro prikázaní a kniha zmluvy mali usmerňovať a riadiť náboženský, sociálny a mravný život Izraelitov. Ustanovenia a nariadenia o bohoslužbe dáva Mojžiš v nasledujúcich hlavách 25 – 31.

Ex 25,3-7 - Kovy, drahokamy a všelijaké hmoty, ktoré Izraeliti mali obetovať na zariadenie, výzdobu svätostánku, mohli Izraeliti mať z Egypta (3,21 n.; 12,35 n.), alebo si ich zaobstarali od karaván, ktoré tiahli často z východu do Egypta. – Belasý purpur, hyacint, je tmavofialová farba a potom látka zafarbená touto farbou. Farbu vyrábali z tekutiny, ktorú vylučuje lastúra Murex trunculus. Červený purpur, tmavočervená farba, ktorú vyrábali z lastúry Murex brandaris; táto sa vo veľkom počte nachádza na pobreží Stredozemného mora. Karmazín, jasná červená farba. Vyrábali ju z hmyzu, žijúceho na určitých druhoch dubov v Malej Ázii (Lecanium ilicis). Jemné plátno, byssus, alebo kment, hebr. šéš, je ľanové plátno farby snehobielej a veľmi jemné (Gn 41,42). Tachášové kože sú pravdepodobne kože delfína. Koža tohto zvieraťa je pevná a mastná, preto veľmi dobre poslúžila za vrchnú pokrývku svätostánku. Chránila ho pred prudkými dažďami. O kameni ónyxovom pozri Gn 2,12. O efóde a náprsníku porov. 28,6 n. a 28,15 n.

Ex 25,10 - Archa je truhla, skriňa z dreva. Lakeť obyčajný obnášal 49,5 cm, lakeť kráľovský zasa 55 cm. Lenže v Egypte táto miera bola menšia: obyčajný lakeť mal 45 cm, druhý lakeť však 52,8 cm.

Ex 25,16 - Zákon označuje dve kamenné tabule, desatoro Božích prikázaní (31,18; 32,15). Preto archa volá sa aj archou zákona alebo archou zmluvy (Nm 10,33; Dt 10,8).

Ex 25,17 - Vrchnák na arche volá sa tiež zľutovnicou, pretože na tomto vrchnáku v deň zmierenia vykonával veľkňaz očistenie ľudu a svätyne od hriechov, kropil ho krvou (Lv 16,14 n.).

Ex 25,19 - Cherubi, anjeli v ľudskej podobe s krídlami, predstavovali trón Boží (1 Sam 4,4; 2 Sam 6,2; Ž 80,2), kým archa so zľutovnicou bola podnožou Božou. "Prázdne miesto" medzi oboma cherubmi bolo znamením, že Boha nemožno spodobniť a že je nepredmetný.

Ex 25,22 - Na arche sa zjavoval Pán, bol tam mimoriadnym spôsobom prítomný (Nm 10,34 n.; Dt 1,30.42). Boh je síce všade, ale osobitným spôsobom bol tam, kde bola archa (1 Sam 1 – 4).

Ex 25,30 - Stôl predkladných chlebov, dosl. stôl chlebov tváre, čiže stôl Božej tváre, pretože chleby sa kládli pred Pána, pred jeho tvár.

Ex 25,39 - Hrivna zlata bolo asi 49 kg.