Hľadaný výraz: Mt 21,23-27; Mk 11,27-33; Lk 20,1-8, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 3
23 Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy: "Jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!" 24 "Já se vás také na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i já vám odpovím, jakým právem to dělám. 25 Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' 26 Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." 27 Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš.

27 Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu, přistoupili k němu vrchní kněží, znalci Písma a starší lidu 28 se slovy: "Jakým právem to všechno děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!" 29 "Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a já vám pak řeknu, jakým právem to dělám. 30 Byl Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." 31 Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' 32 Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového proroka. 33 Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani já vám tedy nepovím, jakým právem to dělám," řekl jim Ježíš.

1 Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší 2 se slovy: "Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!" 3 Odpověděl jim: "Já se vás také na něco zeptám. Povězte mi, 4 byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?" 5 Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' 6 Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." 7 Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud." 8 "Ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš.

1

mail   print   facebook   twitter