výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 9, 1-38

1 (KAT) On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.

2 (KAT) Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

3 (KAT) Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“

4 (KAT) Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach?

5 (KAT) Čo je ľahšie - povedať: »Odpúšťajú sa ti hriechy,« alebo povedať: »Vstaň a choď«?

6 (KAT) Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ - povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“

7 (KAT) A on vstal a odišiel domov.

8 (KAT) Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

9 (KAT) Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

10 (KAT) Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi.

11 (KAT) Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

12 (KAT) On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

13 (KAT) Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

14 (KAT) Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“

15 (KAT) Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.

16 (KAT) Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia.

17 (KAT) Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“

18 (KAT) Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“

19 (KAT) Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.

20 (KAT) Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu.

21 (KAT) Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“

22 (KAT) Ježiš sa obrátil, a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.

23 (KAT) Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav,

24 (KAT) povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.

25 (KAT) Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo.

26 (KAT) A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine.

27 (KAT) Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

28 (KAT) Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“

29 (KAT) Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“

30 (KAT) A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“

31 (KAT) No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.

32 (KAT) Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.

33 (KAT) On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“

34 (KAT) Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

35 (KAT) A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

36 (KAT) Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.

37 (KAT) Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.

38 (KAT) Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“


Mt 9, 1-38

Verš 32
Keď odchádzali, priviedli mu nemého človeka, posadnutého zlým duchom.
Mt 12:22 - Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.
Lk 11:14 - Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli;

Verš 2
Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“
Mk 2:3 - Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria.
Lk 5:18 - Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho.
Sk 9:33 - Našiel tam istého človeka, menom Eneáša, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli.

Verš 3
Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“
Ž 32:5 - Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Iz 43:25 - Ja, ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje neprávosti.

Verš 36
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.
Mk 6:34 - Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.
Jer 23:1 - „Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny, hovorí Pán.
Ez 34:2 - „Syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela; prorokuj a povedz im, pastierom: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Či nie stádo pásavajú pastieri?

Verš 37
Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo.
Lk 10:2 - A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Jn 4:35 - Nevravíte aj vy: »Ešte štyri mesiace a bude žatva?« Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu!

Verš 38
Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
2Sol 3:1 - Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás

Verš 9
Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.
Mk 2:14 - Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.
Lk 5:27 - Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho, povedal mu: „Poď za mnou!“

Verš 13
Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Oz 6:6 - Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.
Mi 6:8 - Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.
Mt 12:7 - Keby ste vedeli, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,« neboli by ste odsúdili nevinných.
Mk 2:17 - Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Lk 5:32 - Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“
Lk 19:10 - Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
1Tim 1:15 - Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich.

Verš 14
Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Mk 2:18 - Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Lk 5:33 - Oni mu povedali: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“

Verš 15
Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.
2Kor 11:2 - Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.

Verš 34
Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
Mt 12:24 - Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“
Mk 3:22 - Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“.
Lk 11:15 - no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Verš 17
Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“
Mk 2:22 - A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

Verš 18
Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije.“
Mk 5:22 - Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus, a len čo ho zazrel, padol mu k nohám
Lk 8:41 - Tu prišiel muž, menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu,

Verš 35
A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Mk 6:6 - A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.
Lk 13:22 - Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil.

Verš 20
Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu.
Lv 15:25 - Ak má nejaká žena dlhší čas krvotok, mimo času jej očisťovania, alebo ak má výtok dlhší čas ako obyčajne, tu o čase, v ktorom má nečistý výtok, platí to, čo o čase jej (riadneho) očisťovania: je nečistá.
Mk 5:25 - Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok.
Lk 8:43 - Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok; minula na lekárov celý svoj majetok, ale ani jeden ju nemohol vyliečiť.

Verš 22
Ježiš sa obrátil, a keď ju zazrel, povedal: „Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“ A žena bola od tej hodiny zdravá.
Mk 5:34 - A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“
Lk 8:48 - A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“

Verš 23
Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav,
Mk 5:38 - Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie.
Lk 8:51 - Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.

Verš 24
povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.
Jn 11:11 - Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“

Verš 30
A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“
Mt 12:16 - len im pohrozil, aby ho neprezradili.
Lk 5:14 - A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,“ povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš - im na svedectvo.“

Verš 31
No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.
Mk 7:36 - A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali

Mt 9,1-8 - Mk 2,1–12; Lk 5,17–26.

Mt 9,9-13 - Mk 2,14–17; Lk 5,27–32.

Mt 9,9 - Podľa tradície Matúš je autorom tohto evanjelia. Mk a Lk ho nazývajú Lévim.

Mt 9,13 - Oz 6, 6.

Mt 9,14-17 - Mk 2,18–22; Lk 5,33–38.

Mt 9,15 - Ženíchom na tejto "svadbe" je sám Ježiš. Kým Ježiš ešte viditeľne žije so svojimi, je to pre nich čas radosti. No keď im bude odňatý, nastane pre nich čas smútku a pôstu.

Mt 9,16-17 - Nové šaty, víno a mechy znamenajú nového ducha mesiášskeho Božieho kráľovstva; staré formy nábožnosti na to už nestačia.

Mt 9,18-26 - Mk 5,21–43; Lk 8,40–56.

Mt 9,24 - Kristus mohol takto povedať; preňho niekoho vzkriesiť z mŕtvych je ako zobudiť ho zo spánku.

Mt 9,34 - Mt 12, 24.

Mt 9,35-38 - Mk 6, 34; Lk 10, 2.