výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 23, 1-39

1 (KAT) Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom:

2 (KAT) „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu.

3 (KAT) Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú.

4 (KAT) Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

5 (KAT) Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách,

6 (KAT) radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach,

7 (KAT) pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

8 (KAT) Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.

9 (KAT) Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.

10 (KAT) Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

11 (KAT) Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.

12 (KAT) Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

13 (KAT) Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.

14 (KAT) (Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)

15 (KAT) Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!

16 (KAT) Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: »Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.«

17 (KAT) Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje?

18 (KAT) Alebo: »Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.«

19 (KAT) Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?

20 (KAT) Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom;

21 (KAT) a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva.

22 (KAT) A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.

23 (KAT) Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.

24 (KAT) Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.

25 (KAT) Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!

26 (KAT) Slepý farizej, vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!

27 (KAT) Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!

28 (KAT) Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.

29 (KAT) Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky

30 (KAT) a hovoríte: »Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.«

31 (KAT) A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov.

32 (KAT) Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!

33 (KAT) Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?

34 (KAT) Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta,

35 (KAT) aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom.

36 (KAT) Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie.

37 (KAT) Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!

38 (KAT) Hľa, váš dom vám ostáva pustý.

39 (KAT) Lebo vám hovorím: Odteraz ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: »Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.«“


Mt 23, 1-39

Verš 2
„Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu.
Neh 8:4 - Zákonník Ezdráš stál na drevenej vyvýšenine, ktorú na tento cieľ urobili. Vedľa neho stáli po pravici Matatiáš, Semeiáš, Anaiáš, Uriáš, Chilkiáš a Maásiáš, po jeho ľavici Pedaiáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbadana, Zachariáš a Mešulam.

Verš 3
Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú.
Dt 17:19 - Nech ho má pri sebe a nech z neho číta po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona a všetky tieto príkazy.
Mal 2:6 - Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť, pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu.
Rim 2:19 - Myslíš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme,

Verš 4
Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
Iz 10:1 - Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak,
Lk 11:46 - On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.
Sk 15:10 - Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my?!

Verš 5
Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách,
Mt 6:5 - A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Dt 6:8 - Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami,
Dt 22:12 - Na štyroch koncoch svojho plášťa, ktorým sa budeš odievať, urob si kystky!

Verš 6
radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach,
Mk 12:38 - Ako učil, hovoril: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach,
Lk 11:43 - Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach!
Lk 20:46 - „Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na uliciach, prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách.

Verš 7
pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
Jak 3:1 - Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.

Verš 9
Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.
Mal 1:6 - Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne? Ak som Pán, kde je bázeň voči mne? - hovorí Pán zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom. Ale vy sa pýtate: »Akože opovrhujeme tvojím menom?«

Verš 11
Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.
Mt 20:26 - Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom.

Verš 12
Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jób 22:29 - Bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on.
Prís 29:23 - Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
Lk 14:11 - Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Lk 18:14 - Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
1Pt 5:5 - Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.

Verš 13
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.
Lk 11:52 - Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“

Verš 14
(Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)
Mk 12:40 - Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“
Lk 20:47 - Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“
2Tim 3:6 - Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami,
Tít 1:11 - Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá.

Verš 19
Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?
Ex 29:37 - Sedem dní budeš konať zmierne obrady na oltári a posväcovať ho; tak bude oltár posvätený. Každý, kto sa dotkne oltára, bude zasvätený.

Verš 21
a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva.
1Kr 8:13 - Rád som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš bývať naveky.“
2Krn 6:1 - Vtedy Šalamún povedal: „Pán povedal, že bude bývať v oblaku.

Verš 22
A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.
2Krn 6:33 - ty vyslyš z neba, z miesta, kde bývaš, a urob všetko, o čo bude cudzinec k tebe volať, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby si ťa ctili ako tvoj ľud, Izrael, a aby sa dozvedeli, že sa tento dom, ktorý som postavil, volá podľa tvojho mena.
Iz 66:1 - Toto hovorí Pán: „Nebesá sú mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok?
Mt 5:34 - No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom,
Sk 7:49 - »Nebo je mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, alebo aké je miesto môjho odpočinku?

Verš 23
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.
Lk 11:42 - No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!
1Sam 15:22 - Samuel odpovedal: „Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov!
Oz 6:6 - Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.
Mi 6:8 - Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.
Mt 9:13 - Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Mt 12:7 - Keby ste vedeli, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,« neboli by ste odsúdili nevinných.

Verš 25
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!
Lk 11:39 - Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti.

Verš 26
Slepý farizej, vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!
Tít 1:15 - Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.

Verš 27
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!
Sk 23:3 - Vtedy mu Pavol povedal: „Boh udrie teba, ty obielená stena! Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, a proti zákonu ma kážeš biť?“

Verš 29
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky
Lk 11:47 - Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia!

Verš 31
A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov.
Sk 7:51 - Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia.
1Sol 2:15 - Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia, všetkým ľuďom odporujú

Verš 33
Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?
Mt 3:7 - Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!?

Verš 34
Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta,
Lk 11:49 - Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať;
Mt 10:16 - Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
Lk 10:3 - Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Jn 16:2 - Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.
Sk 7:52 - Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi;
Mt 10:17 - Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach
Sk 5:40 - Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich.

Verš 35
aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom.
Gn 4:8 - Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.
Heb 11:4 - Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.
2Krn 24:21 - Oni sa proti nemu sprisahali a na kráľov rozkaz ho ukameňovali na nádvorí Pánovho domu.

Verš 37
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!
Lk 13:34 - Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
Mt 21:35 - Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.
Ž 17:8 - Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí
Ž 91:4 - Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom,

Verš 38
Hľa, váš dom vám ostáva pustý.
Ž 69:25 - Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.
Iz 1:7 - Vaša krajina je púšťou, vaše mestá vypálené ohňom. Vaša pôda? - pred očami vám ju zožierajú cudzinci, je púšťou, skazená od cudzincov.
Jer 7:34 - A odstránim z miest Júdu a z ulíc Jeruzalema hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, áno, pustatinou bude krajina.“
Mi 3:12 - Preto pre vás zorú Sion ako pole, Jeruzalem bude zboreniskom a chrámový pahorok bude zalesnenou výšinou.
Sk 1:20 - Lebo v knihe Žalmov je napísané: »Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval,« a: »Jeho úrad nech prevezme iný.«

Verš 39
Lebo vám hovorím: Odteraz ma neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: »Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.«“
Ž 118:26 - Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.

Mt 23,1-12 - Mk 12, 38–40; Lk 20, 45–47.

Mt 23,4 - Židovskí zákonníci patrili väčšinou do strany farizejov. Keďže sa vydávali za opatrovníkov ústneho podania (porov. Mt 15, 2), vymýšľali rozličné predpisy, ktoré sa vzťahovali na všetky životné situácie až do najmenších podrobností. Množstvo podrobných predpisov znamenalo temer neznesiteľné a nesplniteľné bremeno, ktoré ustavične prekážalo ľuďom povzniesť sa k Bohu.

Mt 23,5 - Modlitebné remienky (tefillín, gr. fylaktéria) mali na konci pripevnené malé kožené schránky v tvare kocky, v ktorých boli pergamenové prúžky, popísané výrokmi Písma. Pri rannej modlitbe viazali si ich na čelo a na ľavé rameno naproti srdcu, čo malo naznačovať, že pamätajú na Zákon, a preto srdce i myseľ majú obrátené k Bohu (Ex 13, 9. 16; Dt 6, 4–9; 11, 13–21). Zákonníci a farizeji nosili veľmi široké modlitebné remienky, aby každému bolo na prvý pohľad zrejmé, že práve oni si veľmi vážia Zákon.Podľa iného predpisu (Nm 15, 38–39 a Dt 22, 12) zasa nosili strapce na štyroch rohoch plášťa, aby si pri pohľade na ne spomenuli, že sú príslušníkmi vyvoleného národa, ktorý dostal od Boha Zákon. Všetko to farizeji a zákonníci využívali, aby dali svetu najavo svoju veľkú horlivosť za Zákon.

Mt 23,13-36 - Lk 11, 39–52.

Mt 23,14 - Tento verš je interpolácia z Mk 12, 40 a Lk 20, 47. V niektorých rukopisoch sa nachádza v tomto znení: "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd." Neovulgáta ho vynecháva.

Mt 23,23 - Zákon žiadal dávať desiatky len z obilia, vína a ovocia (Lv 27, 30; Dt 14, 22). Oni však dávali aj z iných rastlín, aby sa zdali zbožnejšími.

Mt 23,25 - Všetko, čím napĺňajú svoje misy, nadobudli väčšinou svojou hrabivosťou, ba aj lúpežou.

Mt 23,27 - Podľa Nm 19, 16 uvalil na seba poškvrnu, kto sa dotkol hrobu alebo mŕtvoly. Aby teda boli hroby každému zjavné, bielili ich vápnom pred veľkonočnými sviatkami.

Mt 23,37-39 - Lk 13, 34–35.Židia odmietli Ježiša a jeho učenie, preto neujdú trestu. Ich hlavné mesto, ktoré bolo oporou ich pýchy a namyslenosti, bude kruto zničené. Ani Ježiš sa im viac neukáže. Príde, až keď sa Židia obrátia (Rim 11, 25–32) a budú ho vítať slovami: "Požehnaný…" (Ž 118, 26).