výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 14, 1-36

1 (KAT) V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi

2 (KAT) a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

3 (KAT) Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa,

4 (KAT) lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“

5 (KAT) A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

6 (KAT) No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak páčila,

7 (KAT) že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať.

8 (KAT) Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

9 (KAT) Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali.

10 (KAT) A tak dal Jána vo väzení sťať.

11 (KAT) I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

12 (KAT) Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

13 (KAT) Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním.

14 (KAT) Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.

15 (KAT) A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“

16 (KAT) Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“

17 (KAT) Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“

18 (KAT) On povedal: „Prineste mi ich sem!“

19 (KAT) Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.

20 (KAT) Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín.

21 (KAT) A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí.

22 (KAT) A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy.

23 (KAT) Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

24 (KAT) Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim.

25 (KAT) Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš.

26 (KAT) Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

27 (KAT) Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

28 (KAT) Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

29 (KAT) On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi.

30 (KAT) Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

31 (KAT) Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

32 (KAT) A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol.

33 (KAT) Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

34 (KAT) Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret.

35 (KAT) Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých

36 (KAT) a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.


Mt 14, 1-36

Verš 1
V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi
Mk 6:14 - Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“
Lk 9:7 - Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“

Verš 34
Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret.
Mk 6:53 - Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.

Verš 3
Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa,
Mk 6:17 - Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.
Lk 3:19 - Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil,

Verš 4
lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“
Lv 18:16 - Neodkryješ nahotu bratovej ženy, to je telo tvojho brata.

Verš 5
A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.
Mt 21:26 - Ale ak povieme: »Od ľudí,« máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“

Verš 6
No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak páčila,
Gn 40:20 - Na tretí deň, v deň faraónových narodenín, pripravil pre všetkých svojich sluhov hostinu. A v prítomnosti svojich sluhov povýšil hlavu hlavného čašníka a hlavného pekára.
Mk 6:21 - Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley.

Verš 7
že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať.
Sdc 11:30 - A Jefte urobil Pánovi tento sľub: „Keď mi dáš Amončanov do ruky,

Verš 13
Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním.
Mt 12:15 - Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,
Mk 6:31 - On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť.
Lk 9:10 - Keď sa apoštoli vrátili, porozprávali mu všetko, čo robili. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta, ktoré sa volá Betsaida.

Verš 14
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.
Jn 6:5 - Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“
Mt 9:36 - Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.

Verš 15
A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“
Mk 6:35 - Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín.
Lk 9:12 - Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste.“

Verš 19
Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.
1Sam 9:13 - Keď prídete do mesta, práve ho nájdete, skôr ako vystúpi na výšinu jesť. Lebo ľud nezačne jesť, kým on nepríde; on požehná obetu, a potom začnú jesť pozvaní. Len choďte, lebo teraz ho nájdete!“

Verš 22
A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy.
Mk 6:45 - A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud.
Jn 6:17 - nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel.

Verš 23
Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.
Mk 6:46 - Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.
Jn 6:15 - Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Mt 14,1-12 - Mk 6, 14–29; Lk 9, 7–9; 3, 19–20.

Mt 14,1 - Herodes Antipas bol jedným zo synov Herodesa Veľkého. Z otcovho dedičstva dostal za podiel Galileu a Zajordánsko (Pereu). Svojmu bratovi odlákal manželku Herodiadu a žil s ňou. Vládol do roku 39, keď bol poslaný do vyhnanstva.

Mt 14,13-21 - Mk 6, 31–44; Lk 9, 10–17; Jn 6, 1–13.Zázračné rozmnoženie chlebov je prípravou na ustanovenie sviatosti Eucharistie.

Mt 14,22-33 - Mk 6, 45–51; Jn 6, 15–21.

Mt 14,24 - 1 stadion je asi 186 m.

Mt 14,34-36 - Mk 6, 53–56.

Mt 14,34 - Genezaret je úrodná rovina na severozápadnom pobreží Genezaretského jazera.