výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 11, 1-30

1 (KAT) Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

2 (KAT) Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov

3 (KAT) opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“

4 (KAT) Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte:

5 (KAT) Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.

6 (KAT) A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

7 (KAT) Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?

8 (KAT) Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.

9 (KAT) Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!

10 (KAT) Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.«

11 (KAT) Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.

12 (KAT) Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.

13 (KAT) Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.

14 (KAT) A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť.

15 (KAT) Kto má uši, nech počúva!

16 (KAT) Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov:

17 (KAT) »Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.«

18 (KAT) Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: »Je posadnutý zlým duchom.«

19 (KAT) Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: »Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!« No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“

20 (KAT) Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:

21 (KAT) „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.

22 (KAT) Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.

23 (KAT) A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň.

24 (KAT) Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“

25 (KAT) V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.

26 (KAT) Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

27 (KAT) Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

28 (KAT) Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

29 (KAT) Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

30 (KAT) Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“


Mt 11, 1-30

Verš 2
Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov
Lk 7:18 - O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci.

Verš 5
Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
Iz 29:18 - A v ten deň počujú hluchí slová knihy a z tmy a temnoty oči slepých prehliadnu.
Iz 35:5 - Vtedy sa roztvoria oči slepých
Iz 61:1 - Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
Lk 4:18 - „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu

Verš 7
Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?
Lk 7:24 - Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?

Verš 10
Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.«
Mal 3:1 - Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu Panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov -
Mk 1:2 - Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.
Lk 7:27 - Lebo to o ňom je napísané: »Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.«

Verš 12
Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
Lk 16:16 - Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím.

Verš 14
A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť.
Mal 4:5 -
Lk 1:17 - Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Verš 16
Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov:
Lk 7:31 - „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní?

Verš 18
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: »Je posadnutý zlým duchom.«
Mt 3:4 - Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med.
Mk 1:6 - Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med.

Verš 20
Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:
Lk 10:13 - Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa.

Verš 21
„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.
2Sam 13:19 - Tamar si dala na hlavu popol, dlhú tuniku, ktorú mala na sebe, roztrhla, ruky si položila na hlavu, išla a nepretržite volala.
2Kr 6:30 - Keď kráľ počul slová ženy, roztrhol si rúcho. Chodil práve po múre, takže ľud videl, že má na holom tele vrecovinu.
2Kr 19:1 - Keď to kráľ Ezechiáš počul, roztrhol si rúcho, obliekol si vrecovinu a išiel do Pánovho domu.

Verš 22
Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.
Mt 10:15 - Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.

Verš 24
Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“
Mt 10:15 - Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.

Verš 25
V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
Lk 10:21 - V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Jób 5:12 - Chytrákov úmysly on celkom marí, že ich ruky vždy sú bez úspechu.
Iz 29:14 - preto, hľa, ja znovu vykonám divy s týmto ľudom, podivne a čudno, i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová.“
Lk 10:21 - V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
1Kor 1:19 - Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“
1Kor 2:7 - ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.

Verš 27
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
Mt 28:18 - Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Lk 10:22 - Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“
Jn 3:35 - Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko.
Jn 1:18 - Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Jn 6:46 - Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.

Verš 29
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Ž 45:4 - Ty, najmocnejší, pripáš si meč na bedrá; svoju velebu a dôstojnosť.
Jer 6:16 - Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“

Verš 30
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
1Jn 5:3 - Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.

Mt 11,2-19 - Lk 7, 18–35.

Mt 11,10 - Mal 3, 1.

Mt 11,12 - Túto vetu možno rozumieť alebo pasívne: Božie kráľovstvo trpí násilie, je prenasledované, alebo aktívne: Božie kráľovstvo treba dobýjať a účasť na ňom majú len odvážni a silní.

Mt 11,16-19 - Lk 7, 31–35.

Mt 11,16 - Kto sa chce pravde protiviť, vždy si nájde zámienku, aby sa pravde vyhýbal. Jána odmietli, lebo nejedol a nepil, Ježiša preto, že jedol a pil. Boží plán sa uskutoční aj napriek zlej vôli ľudí.

Mt 11,20-24 - Lk 10, 12–15.

Mt 11,21 - Korozain a Betsaida boli blízko Kafarnauma. Týrus a Sidon boli fenické mestá, teda pohanské.

Mt 11,25-27 - Lk 10, 21–22.

Mt 11,25 - "Múdri a rozumní" – pyšní farizeji a zákonníci; "maličkí" – Ježišovi učeníci, ktorí pre svoju pokoru chápu náuku spásy.