výhody registrácie

Kniha proroka Malachiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mal 2, 1-17

1 (KAT) Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie.

2 (KAT) Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.

3 (KAT) Hľa, odtnem vám rameno, vrhnem vám do tváre hnoj - hnoj vašich sviatkov - a ten vás strhne k sebe.

4 (KAT) Vtedy budete vedieť, že som k vám poslal toto rozhodnutie, pretože mám zmluvu s Lévim - hovorí Pán zástupov.

5 (KAT) Moja zmluva s ním bola život a pokoj; dal som mu ich teda i bázeň, a on sa ma bál a chvel sa pred mojím menom.

6 (KAT) Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť, pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu.

7 (KAT) Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov.

8 (KAT) Vy však ste sa odchýlili od cesty a mnohých ste urobili kolísavými v zákone; skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí Pán zástupov.

9 (KAT) Nuž aj ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom, pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky.

10 (KAT) Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo ste si navzájom neverní, že znesväcujete zmluvu vašich otcov?

11 (KAT) Spreneveril sa Júda, ohavnosť sa stala v Izraeli a Jeruzaleme, lebo Júda znesvätil Pánovu svätyňu, ktorú miloval, a vzal si dcéru cudzieho boha.

12 (KAT) Nech vyhubí Pán svedka a ručiteľa z Jakubových stánkov mužovi, ktorý to urobil a (pritom) prináša obetu Pánovi zástupov.

13 (KAT) I túto druhú vec robíte: Pokrývate Pánov oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a neprijíma zavďačenie z vašich rúk.

14 (KAT) A spytujete sa: »Prečo?« - Preto, že Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka.

15 (KAT) Či ich neutvoril jeden, keď mu zvýšilo ducha? A čo chce ten jeden? Božie semeno! Nuž chráňte si ducha a nespreneveruj sa manželke svojej mladosti!

16 (KAT) Ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí Pán, Boh Izraela, pokrýva si násilenstvom rúcho - hovorí Pán zástupov. Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa!

17 (KAT) Obťažujete Pána svojimi rečami a spytujete sa: »Čímže obťažujeme?« Keď hovoríte: »Každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach Pánových a v takých má on záľubu.« Alebo: »Kdeže je Boh, ktorý súdi?«


Mal 2, 1-17

Verš 2
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
Lv 26:14 - Ak ma nebudete poslúchať a prestúpite niektorý z týchto mojich príkazov,
Dt 28:15 - Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa.

Mal 2,2 - Boh odníme kňazom právo, ktoré im dal; Nm 6,22–27.

Mal 2,3 - Výraz "odťať rameno" pozri 1 Sam 2,31. Tu asi znamená, že kňazom bude odňatá kňazská moc.

Mal 2,4-6 - Léviho kmeň zasvätil Boh oltáru. O prisľúbeniach tomuto kmeňu porov. Ex 32,26 n.; Nm 25,11–13; Dt 33,8–11.

Mal 2,8 - Porov. pozn. k 1,7–9.

Mal 2,10 - Izraeliti opovrhujú svojimi a berú si za manželky pohanky. Tým sa prehrešujú aj proti zmluve, ktorú Pán uzavrel s národom, porov. Ex 34,16; Dt 7,3 n.

Mal 2,12 - Výraz "svedka a ručiteľa" je neistý; prekladáme ho po maličkej oprave osnovy. Výraz je azda porekadlo, ktorým sa chce povedať, že muža, ktorý si vzal pohanku, treba vylúčiť z národa.

Mal 2,13 - Izraeliti prepúšťali svoje manželky a tieto ženy sa nárekom chodili žalovať Bohu do chrámu.

Mal 2,15 - Zmysel verša je: Keď Boh vdýchol ducha do Adama, ešte mu zvýšil duch; toho vdýchol do ženy, ktorú stvoril z mužovho tela, čím Boh zdôrazňoval jednotu muža a ženy. Oboch utvoril jeden a ten istý Boh a ten "Jeden", Boh, za cieľ manželského zväzku určil potomstvo, ktoré má zveľaďovať Boží národ. – Ale preklad i výklad tohto verša je neistý.

Mal 2,16 - Hoci zákon dovoľoval prepustiť manželku, prorok, ako vidno, horlil za pôvodnú nerozlučiteľnosť manželského zväzku.

Mal 2,17 - Stať o Božom súde je odpoveď na obvyklú výčitku ľudí, že sa bezbožníkom na zemi lepšie vodí než dobrým.