výhody registrácie

Kniha proroka Joela

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Joe 1, 1-20

1 (KAT) Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Joelovi, synovi Fatuela.

2 (KAT) Čujte toto, starci, nakloňte si ucho, všetci obyvatelia zeme! Či sa stalo takéto za vašich dní alebo za dní vašich otcov?

3 (KAT) Rozprávajte o tom svojim deťom a vaše deti svojim deťom a ich deti ďalším pokoleniam!

4 (KAT) Zvyšok po rezáčovi zožrala kobylka, zvyšok po kobylke zožral skokan, zvyšok po skokanovi zožral ničiteľ.

5 (KAT) Vzbuďte sa, opilci, plačte a kvíľte, všetci pijani vína, pre mušt, lebo vám ho spred úst zničili.

6 (KAT) Lebo do mojej krajiny vystúpil mocný a nespočetný národ; jeho zuby sú zuby leva, hryzáky má ako levica.

7 (KAT) Moju vinicu obrátil na púšť a moje figovníky obhrýzol, úplne ich olúpal a zahodil, obeleli ich konáre.

8 (KAT) Kvíľ ako panna odiata vrecovinou pre muža svojej mladosti!

9 (KAT) Pokrmové a nápojové obety zmizli z domu Pánovho, smútia kňazi, služobníci Pánovi.

10 (KAT) Spustošené je pole, smúti roľa, veď je znivočené obilie, vyschol mušt, olej uvädol.

11 (KAT) Roľníci sa hanbia, jajkajú vinári pre pšenicu a jačmeň, lebo žatva je preč z poľa.

12 (KAT) Vinič vyschol, figovníky uvädli, granátniky i palmy a jablone, všetky stromy poľa vyschli, áno, zmizla radosť u ľudí.

13 (KAT) Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvíľte, služobníci oltára, poďte, bedlite vo vrecovinách, sluhovia môjho Boha, lebo domu Pánovmu sú upreté obety pokrmu a nápoja.

14 (KAT) Zasväťte pôst, zvolajte zbor, zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny do domu Pána, svojho Boha, a volajte k Pánovi:

15 (KAT) „Beda tomuto dňu, veď blízo je Pánov deň, príde ako pohroma od Hromovládcu!

16 (KAT) Či nie pred naším zrakom hynie pokrm, z domu nášho Boha radosť a plesanie?“

17 (KAT) Hnijú semená pod svojimi hrudami, pusté sú sýpky, rúcajú sa sklady, lebo obilie vyšlo na hanbu.

18 (KAT) Ako bučí dobytok! Blúdia čriedy statku, lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú.

19 (KAT) K tebe, Pane, volám, lebo oheň strávil stepné lúky a plameň spálil všetky stromy poľa.

20 (KAT) I zverina poľa túži po tebe, lebo vyschli vodné toky a oheň strávil stepné lúky.


Joe 1, 1-20

Verš 14
Zasväťte pôst, zvolajte zbor, zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny do domu Pána, svojho Boha, a volajte k Pánovi:
Joe 2:15 - Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie,

Verš 15
„Beda tomuto dňu, veď blízo je Pánov deň, príde ako pohroma od Hromovládcu!
Iz 13:6 - Kvíľte, lebo blízko je deň Pána, príde ako pohroma od Všemohúceho.

Joel 1,1 - O Joelovi a Fatuelovi pozri úvod k tomuto prorokovi.

Joel 1,4 - Rezáč, kobylka, skokan a ničiteľ sú len rozličné básnické názvy ázijských sťahovavých kobyliek. Tieto bývajú z času na čas podnes pohromou východných krajín. Lietajú v neuveriteľne veľkých množstvách, ako celé oblaky, ktoré zatemnia aj slnko. Kde zosadnú, vyžerú všetku zeleň, potom letia ďalej. Z opisu proroka Joela, ináč veľmi živého, nemožno zistiť, či hovorí o skutočnej pohrome kobyliek a či kobylkami len zvýrazňuje nepriateľské vojsko.

Joel 1,6-12 - Prorok povzbudzuje izraelský národ k pokániu a stavia mu pred oči tresty, ktoré ho očakávajú pre jeho hriešnosť. Robí to pod rozličnými obrazmi: opisuje nepriateľa, hynúcu vinicu a figovníky, žiaľ panny nad stratou muža jej mladosti atď.

Joel 1,8 - Hoci dievča po zasnúbení ostávalo ešte pannou v rodičovskom dome, zákon ju už pokladal za ženíchovu manželku. Ak zomrel, oplakávala ho ako muža.

Joel 1,9-10 - Pri pokrmových a nápojových obetách sa obetoval chlieb, víno a olivový olej. Keď ich nebolo, nemohli sa konať ani obety.

Joel 1,13 - "Opášte sa!" – totiž kajúcim rúchom.

Joel 1,14 - Zbor ľudu má pôstom a modlitbou odprosovať Pána.

Joel 1,15 - Deň Pána je deň, keď Boh súdi a tresce zem. – Porov. Iz 2,12; 13,6.9.

Joel 1,17 - Začiatok verša je neistý.

Joel 1,19 - K pohrome kobyliek sa druží suchota, takže pole vyzerá ako po požiari.