výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Iz 2, 1-22

1 Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. 2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней всенароды. 3 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путями будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима. 4 И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. 5 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. 6 Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них , как у Филистимлян, и с сынами чужих они в общении. 7 И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его; 8 и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих,тому, что сделали персты их. 9 И преклонился человек, и унизился муж, – и Ты не простишь их. 10 Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. 11 Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день. 12 Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено, – 13 и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, 14 и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, 15 и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, 16 и на все корабли Фарсисские, и на все вожделенные украшения их. 17 И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и одинГосподь будет высок в тот день, 18 и идолы совсем исчезнут. 19 И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 20 В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, 21 чтобы войти в ущелья скал и в расселины гор от страха Господа иот славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 22 Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?

Iz 2, 1-22

Verš 11
Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день.
Iz 5:15 - И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут;

Verš 2
И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней всенароды.
Mi 4:1 - И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы.

Verš 3
И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путями будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима.
Ž 110:2 - (109:2) Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих.

Verš 4
И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать.
Joe 3:10 - Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: „я силен".

Iz 2,1 - Hlavy 2 – 4 sú súvislým celkom s mesiášskym začiatkom (2,2–5) a mesiášskym zakončením (4,2–6). Toto proroctvo nachádza sa skoro doslovne aj u proroka Micheáša (4,1–3), ktorý bol Izaiášovým vrstovníkom. Dnes už nemožno s istotou vedieť, či ho Izaiáš prevzal od Micheáša alebo naopak a či obaja citujú nejaké staršie proroctvo na sebe nezávisle.

Iz 2,2 - Výraz "na konci dní" je u prorokov častý. Tu označuje dobu mesiášsku, ktorá bude posledným náboženským obdobím. Náboženstvo, založené Mesiášom, bude vrcholné a konečné, ďalšie, dokonalejšie náboženstvo už nebude. Z proroctva jasne vidieť, že "vrch Pánovho domu" je obraz budúcej náboženskej spoločnosti, ktorá bude vynikať nie svojou fyzickou, ale mravnou výškou, a práve preto budú sa k nej hrnúť národy, ktoré doteraz nepoznali pravého Boha. Tieto národy budú hľadať Boha, ktorého doteraz uctievali len Izraeliti v jeruzalemskom chráme. Budú sa chcieť naučiť jeho prikázania a podľa nich žiť. Týmto obrazom znázorňuje prorok silu a mierumilovnosť mesiášskej, kresťanskej náuky.

Iz 2,6 - V časoch Izaiášových Izraeliti nasledovali len zlý príklad pohanov, spolčovali sa s nimi a prevzali rozličné neresti tak od susedných pohanských národov, ako aj od národov západných (Filištínci mali svoje mestá v západnej časti Kanaánu).

Iz 2,9 - Modlárstvo, ktorého sa Izraeliti dopúšťajú, je tak veľký zločin, že sa prorok nevie zdržať rozhorčeného výkriku: "Nie, neodpusť im to!"

Iz 2,12 - Prorok predstavuje Boha ako obrancu ľudu, keď znázorňuje tak živo Boží súd nad kniežatami Izraela, ktoré vládli nielen podľa svojich rozmarov, ale ľud aj vykorisťovali. Bude deň Pána, často spomínaný u prorokov (Joel 1,15; 2,1.4; Am 5,18–20; Sof 1,7–14).

Iz 2,13 - Bášan je veľmi úrodná krajina východne od Genezaretského jazera a od horného toku Jordána. Jeho dubové lesy boli kedysi chýrne (Zach 11,2; Ez 27,6).

Iz 2,16 - Taršiš (Tarzis) bol pravdepodobne v južnom Španielsku. Taršišskými loďami volali lode, ktoré boli schopné plavby až do tejto ďalekej krajiny, teda lode veľké a mocné.

Iz 2,20 - "Krtom a netopierom" rozumej, že ľudia budú zahadzovať svoje modly na opustené miesta, kde bývajú len tieto nečisté zvieratá, ktoré na svetle ani nevidia.

Iz 2,22 - Človek je naozaj veľmi biedny, veď jeho život závisí od veci tak malichernej, ako je dych v nose.