Hľadaný výraz: Mt 27,1-2; Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 4
1 A když bylo ráno, vešli v radu všickni přední kněží a starší lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali. 2 I svázavše jej, vedli, a vydali ho Pontskému Pilátovi hejtmanu.

1 A hned ráno uradivše se přední kněží s staršími a s zákoníky i se vším shromážděním, svázavše Ježíše, vedli jej a dali Pilátovi.

1 Tehdy povstavši všecko to množství jich, vedli jej ku Pilátovi.

28 I vedli Ježíše od Kaifáše do radného domu, a bylo ráno. Oni pak nevešli do radného domu, aby se neposkvrnili, ale aby jedli beránka.

1

mail   print   facebook   twitter