výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 21, 1-46

1 (KAT) Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov

2 (KAT) a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne!

3 (KAT) A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: »Pán ich potrebuje.« A hneď ich prepustí.“

4 (KAT) Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

5 (KAT) „Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“

6 (KAT) Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal.

7 (KAT) Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol.

8 (KAT) Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu.

9 (KAT) A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“

10 (KAT) Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: „Kto je to?“

11 (KAT) A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“

12 (KAT) Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice

13 (KAT) a povedal im: „Napísané je: »Môj dom sa bude volať domom modlitby.« A vy z neho robíte lotrovský pelech.“

14 (KAT) V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil.

15 (KAT) Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa

16 (KAT) a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: »Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu«?“

17 (KAT) I nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal.

18 (KAT) Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.

19 (KAT) Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: „Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie.“ A figovník hneď vyschol.

20 (KAT) Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: „Ako to, že figovník tak naraz vyschol?“

21 (KAT) Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« stane sa to.

22 (KAT) A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.“

23 (KAT) Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“

24 (KAT) Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím.

25 (KAT) Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: »Z neba,« povie nám: »Prečo ste mu teda neuverili?«

26 (KAT) Ale ak povieme: »Od ľudí,« máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“

27 (KAT) Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

28 (KAT) „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: »Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!«

29 (KAT) Ale on odpovedal: »Nechce sa mi.« No potom to oľutoval a išiel.

30 (KAT) Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: »Idem, pane!« Ale nešiel.

31 (KAT) Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.

32 (KAT) Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.

33 (KAT) Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.

34 (KAT) Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody.

35 (KAT) Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.

36 (KAT) Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.

37 (KAT) Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: »K môjmu synovi budú mať úctu.«

38 (KAT) Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: »To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!«

39 (KAT) Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

40 (KAT) Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“

41 (KAT) Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“

42 (KAT) Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná«?

43 (KAT) Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.

44 (KAT) Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“

45 (KAT) Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich.

46 (KAT) A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.


Mt 21, 1-46

Verš 1
Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov
Mk 11:1 - Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov
Lk 19:29 - Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov

Verš 5
„Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“
Iz 62:11 - Hľa, Pán oznamuje až do končín zeme: „Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoja spása. Jeho odmena je s ním a jeho odplata pred ním.
Za 9:9 - Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.
Jn 12:15 - „Neboj sa, dcéra sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“

Verš 7
Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol.
2Kr 9:13 - Nato každý vzal svoj plášť, položili mu ich pod nohy na holé schody, zatrúbili na trúbe a volali: „Jehu je kráľom!“
Jn 12:14 - Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané:

Verš 9
A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“
Ž 118:25 - Pane, spas ma; Pane, daj mi úspech.

Verš 12
Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice
Dt 14:26 - Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada: hovädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj a všetko, čo sa ti zažiada: a budeš to jesť pred Pánom, svojím Bohom, budeš sa hostiť ty i tvoj dom,
Mk 11:15 - Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice.
Lk 19:45 - Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov
Jn 2:14 - V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.

Verš 13
a povedal im: „Napísané je: »Môj dom sa bude volať domom modlitby.« A vy z neho robíte lotrovský pelech.“
1Kr 8:29 - Aby tvoje oči v noci i vo dne boli otvorené nad týmto domom, nad miestom, o ktorom si povedal: »Tam bude moje meno!« Aby si vypočul modlitbu, ktorú sa bude tvoj sluha modliť na tomto mieste.
Iz 56:7 - zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!“
Jer 7:11 - Vari je tento dom, ktorý sa volá mojím menom, lotrovský pelech vo vašich očiach? Veď aj ja vidím, hovorí Pán.
Lk 19:46 - a povedal im: „Napísané je: »Môj dom bude domom modlitby.« A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

Verš 15
Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa
Mk 11:27 - A znova prišli do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší

Verš 16
a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: »Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu«?“
Ž 8:2 - Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

Verš 18
Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.
Mk 11:12 - Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad.
Mk 11:20 - Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa.

Verš 21
Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« stane sa to.
Mt 17:20 - On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« - prejde. A nič vám nebude nemožné.“
Lk 17:6 - Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: »Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,« poslúchla by vás.

Verš 22
A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.“
Mt 7:7 - Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
Lk 11:9 - Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Jn 14:13 - A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
Jn 16:24 - Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Jak 1:5 - Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
1Jn 3:22 - a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

Verš 23
Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“
Mk 11:27 - A znova prišli do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší
Lk 20:1 - Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium, prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími
Ex 2:14 - On mu však odvetil: „Ktože ťa ustanovil nad nami za rozhodcu a sudcu?! Vari chceš zabiť aj mňa, ako si odpratal toho Egypťana?“ Mojžiš sa preľakol a povedal si: „Tak, vec sa už rozniesla.“
Sk 4:7 - postavili ich do stredu a pýtali sa: „Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?“
Sk 7:27 - Ale ten, čo krivdil blížnemu, odbil ho slovami: »Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?!

Verš 26
Ale ak povieme: »Od ľudí,« máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“
Mt 14:5 - A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.
Mk 6:20 - lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.

Verš 30
Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: »Idem, pane!« Ale nešiel.
Ez 33:31 - I prichádzajú k tebe, ako prichádza ľud; môj ľud sa posadí pred teba a počúva tvoje slová, ale nekonajú podľa nich, pretože v ústach majú lož, podľa nej konajú, srdce im ide za ziskom.

Verš 32
Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.
Mt 3:1 - V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti:

Verš 33
Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Ž 80:8 - Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Iz 5:1 - Zaspievam svojmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal miláčik môj na úrodnom úbočí.
Jer 2:21 - Ja som ťa však zasadil sťa vinič šľachtený, ako samé pravé semä. Ako si sa mi zmenil! Vinič spotvorený, cudzí!
Jer 12:10 - Mnohí pastieri mi spustošili vinohrad, pošliapali mi dedičstvo, obrátili moju nivu rozkošnú na znivočenú púšť.
Mk 12:1 - Potom im začal hovoriť v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Lk 20:9 - Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval.

Verš 35
Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali.
2Krn 24:21 - Oni sa proti nemu sprisahali a na kráľov rozkaz ho ukameňovali na nádvorí Pánovho domu.

Verš 38
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: »To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!«
Ž 2:8 - Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem.
Heb 1:2 - V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.
Gn 37:18 - Keď ho zďaleka zazreli, prv, ako k nim došiel, sa dohodli, že ho zabijú.
Ž 2:1 - Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?
Mt 26:3 - Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,
Mt 27:1 - Keď sa rozodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť.
Jn 11:53 - A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Verš 42
Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná«?
Ž 118:22 - Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
Iz 8:14 - A bude svätyňou a skalou úrazu, kameňom pádu obom domom Izraela, sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše.
Mk 12:10 - Nečítali ste v Písme: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
Lk 20:17 - On sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamená, čo je napísané: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným«?
Sk 4:11 - On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.
Rim 9:33 - ako je napísané: „Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený.“
1Pt 2:6 - Preto je v Písme: „Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Verš 43
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.
Ex 32:10 - Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti nim a vyhubím ich! Teba však urobím veľkým národom.“
Mt 8:12 - a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
Iz 55:5 - Veď privoláš národ, ktorý nepoznáš, a národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.

Verš 44
Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“
Iz 8:15 - I potknú sa oň mnohí, padnú a rozbijú sa; zachytia sa a budú ulovení.“
Za 12:3 - V ten deň urobím Jeruzalem priťažkým kameňom pre všetky národy; všetci, čo ho budú dvíhať, celkom sa dodriapu, hoci sa zhromaždia k nemu všetky národy zeme.
Lk 20:18 - Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“
Dan 2:34 - Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich.

Verš 45
Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich.
Lk 20:19 - Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky, len sa báli ľudu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo.

Verš 46
A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.
Lk 7:16 - Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“
Jn 7:40 - Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“

Mt 21,1-11 - Mk 11, 1–11; Lk 19, 28–40; Jn 12, 12–19.

Mt 21,1 - Podľa Jána (12, 12) tento Ježišov vstup do Jeruzalema pripadá na nedeľu Veľkého týždňa (Kvetná nedeľa).

Mt 21,3 - Jediný raz sa u Mt Ježiš nazýva Pán (podobne u Mk 11, 3). V Starom zákone titul Pán patril Bohu alebo Mesiášovi-Kráľovi.

Mt 21,5 - Ježišov vstup na osliatku znamená, že nie je svetským panovníkom, ale kniežaťom prinášajúcim pokoj a spásu. Preto sa odvoláva na Iz 62, 11 a Zach 9, 9.

Mt 21,9 - Ž 118, 26.Hosanna je grécky prepis hebrejského slova hoša »nah« z pôvodného hoši »ahna« ktoré znamená "Zachovaj!" Je to prosba o záchranu a zdar i požehnanie pre toho, kto prichádza v Pánovom mene. Slovo však postupne strácalo svoj pôvodný obsah a prosba sa premenila na radostné uvítanie. V slovenčine by mu zodpovedalo zvolanie "Sláva mu! Nech žije!"

Mt 21,12-17 - Mk 11, 15–17; Lk 19, 45–46; Jn 2, 14–16.Ježiš tu pravdepodobne už druhý raz očisťuje jeruzalemský chrám od neprístojností, ktorých sa ľudia dopúšťali. Prvý raz to urobil asi na začiatku svojej verejnej činnosti, ako to opisuje Ján (2, 14–16).

Mt 21,13 - Iz 56, 7; Jer 7, 11.

Mt 21,16 - Ž 8, 3.

Mt 21,18-22 - Mk 11, 12–14. 20–24.Figovník veľmi zriedka máva okolo Veľkej noci figy. Udalosť treba chápať obrazne. Figovník symbolizuje neplodný izraelský národ, na ktorom boli iba listy (vonkajšie zachovávanie Zákona), nie plody.

Mt 21,23-27 - Mk 11, 27–33; Lk 20, 1–8.

Mt 21,33-46 - Mk 12, 1–12; Lk 20, 9–19.

Mt 21,42 - Ž 118, 22–23.