výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Gn 36, 1-43

Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo: Ezau si vzal ženy z kanaánskych dcér - Adu, dcéru Hetejca Elona, Anovu dcéru Ólibamu, vnučku Hevejca Sebeona, a Izmaelovu dcéru Bašemat, Nabajotovu sestru. Ada porodila Elifaza, Bašemat porodila Rahuela a Ólibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanaán. Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny. Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda. A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom. Toto sú potomci Ezaua, praotca Edomčanov, na pohorí Seir: Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezauovej ženy Bašemat. Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenéz. Tamna, vedľajšia žena Ezauovho syna Elifaza, porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezauovej ženy Ady. A Rahuelovi synovia sú títo: Nahat, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezauovej ženy Bašemat. Synovia Anovej dcéry, Sebeonovej vnučky, Ezauovej ženy Ólibamy, ktorých porodila Ezauovi: Jehus, Ihelon a Kore. Toto sú náčelníci Ezauových potomkov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného, sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenéz, náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci. A toto sú synovia Ezauovho syna Rahuela: náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat. A toto sú synovia Ezauovej ženy Ólibamy: náčelník Jehus, náčelník Ihelon a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezauovej ženy a Anovej dcéry Ólibamy. To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci - to je Edom. Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana, Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom. A Lotanovi synovia sú Hori a Heman a Lotanova sestra bola Tamna. Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onam. A toto sú Sebeonovi synovia: Aja a Ana. To je ten Ana, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona. A toto sú Anove deti: Dison a Ólibama bola Anova dcéra. A toto sú Disonovi synovia: Hamdan, Eseban, Jetram a Charam. Eserovi synovia sú Balán, Zavan a Akan. A toto sú Disanovi synovia: Hus a Aram. Toto sú náčelníci Horejcov: náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana, náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov. A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ: Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba. Keď Bela zomrel, namiesto neho kraľoval Zarov syn Jobab z Bosry. Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov. Keď Husam zomrel, namiesto neho kraľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiánčanov. Jeho mesto sa volalo Avit. Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky. Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechobotu na rieke. Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanan. Keď Achoborov syn Balanan zomrel, namiesto neho bol kráľom Adar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métabel a bola dcérou Matredy, Mazaábovej dcéry. A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet, náčelník Ólibamy, náčelník Ely, náčelník Finonu, náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mabsary, náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlísk v krajine, ktorú zaujali. - To je Ezau, praotec Edomčanov.

Gn 36, 1-43

Verš 1
Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo:
1Krn 1:35 - Ezauovi synovia: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore.

Verš 7
Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda.
Gn 13:6 - a krajina im nestačila na spoločné bývanie, lebo ich majetok bol veľký; a tak nemohli zostať spolu.

Verš 8
A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.
Joz 24:4 - Izákovi som dal zas Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal pohorie Seir, aby si ho zaujal. Jakub však a jeho synovia zostúpili do Egypta.

Verš 40
A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet,
1Krn 1:51 - Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet,

Verš 20
Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana,
1Krn 1:38 - Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan.

Verš 31
A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ:
1Krn 1:43 - Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba.

Gn 36,1 - O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25,24 n. a 1 Krn 1,35–54.

Gn 36,6 - Kňazský prameň-dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35,27–28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.

Gn 36,12 - Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14,7). Títo Amalekiti bývali na juh od Júdskych vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich osadili sa aj v Kanaáne (Sdc 12,15).

Gn 36,16 - Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).

Gn 36,20-21 - V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia potomci Ezauovi. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14,6.