výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sir 16, 1-31

1 Neteš sa z početných synov, ak sú bezbožní, ani radosti z nich nemaj, ak im chýba bázeň pred Bohom. 2 Neskladaj svoju dôveru na ich život, ani nehľaď (s úľubou) na ich námahy. 3 Lebo je lepší jediný bohabojný syn ako tisíc (iných) bezbožných. 4 Ba lepšie je zomrieť bez detí, ako zanechať po sebe zlosynov. 5 Jediný rozumný muž upevní obyvateľov vlasti, (ale) pokolenie bezbožníkov spustne. 6 Mnoho takých (prípadov) som videl na vlastné oči, no moje ucho počulo aj silnejšie prípady. 7 Oheň vzplanie v kruhu tých, čo pášu hriech, a v národe, ktorý neverí, rozplamení sa (Boží) hnev. 8 Pradávni obri nemohli (ho) uprosiť za svoje hriechy, vyšli navnivoč, ktorí sa spoliehali na svoju udatnosť. 9 Neušetril ani tých, ktorí dali príbytok Lotovi, zošklivil si ich pre ich pyšnú reč. 10 Nezľutoval sa nad nimi, ale zahubil celý rod, lebo sa vystatoval svojimi hriechmi. 11 A tak (strestal) aj šesťstotisíc pešieho ľudu, ktorý mal rovnako zatvrdnuté srdce: keby bol býval len jediný z nich nepoddajný, bol by to div, keby bol ostal bez trestu. 12 Lebo milosrdenstvo a hnev je u neho. Mocne však pôsobí odprosenie, aj keď uplatňuje svoj hnev: 13 ako vie byť milosrdný, tak vie aj trestať; každému nasúdi podľa zásluhy. 14 Hriešnika nenechá uniknúť s jeho korisťou, ani nemešká, ak spravodlivý utrpenie znáša. 15 Každý dobrý čin pripraví miesto každému jednému podľa záslužnosti jeho skutkov (a podľa toho, kto ako chápal svoju životnú púť). 16 Nehovor si: „Ukryjem sa pred Bohom, veď ktože pamätá na mňa na nebi? 17 Vo veľkom zástupe ma nikto nerozozná: veď čože som ja v takom nezmernom stvorení?“ 18 Hľa, nebo, to najvyššie nebo, prehlboké (more), celá zem a všetko, čo tam žije, chveje sa (strachom) pred ním, 19 či sú to vrchy, kopce alebo aj samy základy zeme: rovnako sa trasú hrôzou, keď Boh na ne zhliadne. 20 Srdce ostáva nechápavé uprostred toho všetkého: no on pozná všetky srdcia. 21 Veď ktože rozumie jeho cestám? - Kto (chápe) víchricu, ktorú ľudské oko ani nevidí? 22 Lebo väčšina jeho diel je nám skrytá: alebo kto môže vyrozprávať jeho spravodlivé činy? Ktože na ne čaká? Mnohí stoja ďaleko od toho, čo ustanovil, ale až príde dokončenie, všetci pôjdu na skúšku. 23 Kto má srdce zakrpatené, myslí na pominuteľné veci: každý, kto je nemúdry a zblúdený, myslí pochabo. 24 Synu, počuj ma a priúčaj sa múdrej náuke a (celým) svojím srdcom pozoruj moje slová! 25 Budem ti vykladať dobre uváženú náuku a pokúsim sa rozpovedať ti, v čom je múdrosť. A tak pozoruj svojím srdcom moje slová, správne ti rozpoviem, aké sú sily ducha, ktoré Boh na počiatku vložil do svojich diel, a verne ti vyrozprávam, čo treba o ňom vedieť. 26 Na Boží rozkaz povstali jeho diela od počiatku a od ich stvorenia im vyhradil rozličné sídlo, ako aj ich vznik (určil) podľa ich rodu. 27 Naveky skvele ustanovil ich činnosť: nevedia o hlade ani o únave, ani neprestanú konať svoju úlohu. 28 Ani jediné dielo nebude nikdy na prekážku inému dielu. 29 Nebuď neposlušný jeho rozkazom! 30 Potom zhliadol Boh na zem a naplnil ju svojimi darmi. 31 Pokryl jej povrch všemožnými živočíchmi, ktoré sa majú zasa vrátiť do (zeme).

Sir 16, 1-31

Sir 16,1 - "Ani radosti z nich nemaj", podľa hebr: nezakladaj si mnoho na nich!

Sir 16,5 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,7-10 - Sirachovec uvádza príklady z dávnych dejín o spravodlivom treste hriešnikov. Za príklad nech slúži všetkým potopa (Gn 6,1–9), trest Sodomy (Gn 19) a trest vykonaný na obyvateľoch Kanaánu (Ex 23,23; 33,2). No neboli výnimkou ani hriešni Izraeliti na púšti, ktorých Boh odsúdil na vymretie (Nm 14,23).

Sir 16,8 - Dávni obri žili pred potopou (Gn 6,4; Bar 3,26; Múd 14,6). Podľa hebrejského:"Boh neodpustil obrom praveku,ktorí ovládli svet svojou silou."

Sir 16,15 - Po verši 15 má hebrejský a sýrsky text tieto ďalšie verše:"Pán zatvrdzoval srdce (faraónovo), aby ho nepoznalo,aby sa jeho zjavné skutky stali pod nebom.Milosrdenstvo jeho viditeľné je všetkým jeho tvorom,svetlo svoje a tmu svoju udeľuje ľuďom."

Sir 16,17 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,19 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,20 - Sir žalostí nad tým, že si ľudia nevšímajú velebnú Božiu moc. V hebr. hovorí ďalej hriešnik:"Mňa však si Boh nepovšimne,a ktože dbá vôbec o cesty moje?"

Sir 16,21-22 - V hebrejskom je:"Keď sa hriechu dopustím, nevidí ma oko,a keď celkom utajene luhám, ktože sa dozvie o tom?"

Sir 16,22 - "O spravodlivom skutku ktože hovorí?A čože treba očakávať, keď zmluva je ďaleko?"

Sir 16,25-27 - Grécka osnova má na tom mieste iba toľko:"Kto môže Najvyššieho chváliť v podsvetímiesto živých (na zemi), ktorí jemu chválu vzdávajú?Pre mŕtveho – pretože už ho niet – prestávavšetka možnosť chvály;len kto je živý a zdravý, vie chváliť Pána."V podsvetí prestáva všetka možnosť pokánia (porov. Ž 88[87],11–13).