výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Sdc 12, 1-15

1 Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" 2 Jiftach jim odpověděl: "Já a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. 3 Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" 4 Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na ně udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima - uprostřed Efraima a Manasese!" 5 Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte mě přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," 6 vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. 7 Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. 8 Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma. 9 Měl třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. 10 Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě. 11 Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. 12 Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji. 13 Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. 14 Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. 15 Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově pohoří.

Sdc 12, 1-15

Verš 1
Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!"
Sdc 8:1 - Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky.

Verš 14
Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let.
Sdc 10:4 - Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu. Až dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice.

Sdc 12,1 - Efraimci žiarlili na prekvapujúce víťazstvo Galaádčanov. Azda im závideli aj korisť a obávali sa, že ich moc bude naďalej vzrastať.

Sdc 12,3 - "Vystavil som svoj život nebezpečenstvu" – doslovne: "položil som svoju dušu do svojich rúk." Porov. 9,17; 1 Sam 19,5; 28,21.

Sdc 12,4-6 - Každý efraimský utečenec, ak tvrdil, že nie je Efraimovec, musel dokázať svoje prehlásenie pri vyslovovaní hlásky "š" v slove "šibboleth" (=klas). Keď vyslovil "sibboleth" (výslovnosť efraimská), sa prezradil a hneď ho stihol trest smrti.

Sdc 12,7 - Vg: "… bol pochovaný vo svojom meste v Galaáde". Podľa 11,34 Jeftovým mestom bola Masfa.

Sdc 12,8-10 - Abesan (hebr. Ibsán) pochádzal z Betlehema galilejského (v území Zabulonovom). Pozri Joz 19,15. Betlehem v území Júdovom máva prídavok: "Júdsky" alebo "Efratský".

Sdc 12,11 - Ahialon (hebr. Elón – Dub). – Ajalon bol asi tam, kde je dnes Jalun, 4 hod. východne od Aky. (Iný bol Ajalon v území Danovom, 19,43.)

Sdc 12,13-15 - Faraton (hebr. Pir’áthón), pravdepodobne Far’atá, 12 km juhozápadne od Nablusa (Sichema). – K ustálenému zvratu "jazdiť na osliatkach" (znak bohatstva) porov. 5,10; 10,4.