výhody registrácie

Kniha Múdrosti

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Múd 3, 1-19

1 Duše spravodlivých sú však v Božích rukách, muka sa ich nedotkne. 2 Nemúdri sa nazdávali, že je po nich; za nešťastie posudzoval sa ich odchod, 3 za skazu ich poberanie od nás. - Oni sú však na pokoji. 4 Lebo keď aj, podľa mienky ľudí, pretrpeli muky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti. 5 Po nedlhom treste prijmú veľké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zistil, že sú ho hodni. 6 Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú obetu. 7 Skvieť sa budú v čase svojho navštívenia, prebehnú sťa iskry cez trstinu, 8 súdiť budú ľudstvo, nad národmi panovať a Pán bude večne vládnuť nad nimi. 9 Tí, čo mali v neho nádej, poznajú pravdu a čo boli verní, v láske zotrvajú pri ňom, lebo milosti a zľutovania sa dostane jeho vyvoleným. 10 Ale bezbožníci utŕžia trest podľa toho, ako zmýšľali, oni, čo pohrdli spravodlivým a odpadli od Pána. 11 Veď je nešťastný, kto pohŕda múdrosťou a ukáznenosťou, prázdna je ich nádej, neplodná ich námaha a ich diela neužitočné. 12 Nerozumné sú ich manželky a ich deti hanobné, zlorečené je ich plemeno. 13 Šťastná bezdetná, keď žije nepoškvrnene, a čo nepoznala hriešne obcovanie. Bude mať plod pri prehliadke duší. 14 (Šťastný je) i bezdetný, čo nerobí nič ošklivé a nič zlé nezamýšľa proti Pánovi! Za vernosť dá sa mu skvelá odmena, utešený údel v chráme Pánovom. 15 Lebo dobré snahy prinášajú krásne ovocie, neodumrie nikdy koreň múdrosti. 16 Deti cudzoložníkov však nie sú vydarené a plod hriešnej lásky hynie. 17 I keď dlho žijú, nemajú ich za nič, bez cti bude nakoniec ich staroba. 18 Ak však zomrú včasne, nebudú mať nádeje ani útechy v deň súdu, 19 lebo zlý je koniec nečestného rodu.

Múd 3, 1-19

Mud 3,2-3 - "Odchod, poberanie od nás" je smrť.

Mud 3,4 - Výraz "nádej" (porov. Rim 5,2) má v živote spravodlivého človeka základné miesto. Jej objektom je nesmrteľnosť – athanasia. Práve tento výraz, až doteraz v celom SZ úplne nezvyčajný, ale dôverne známy Grékom, naznačuje buď nesmrteľnosť spomienky (porov. 8,13) alebo nesmrteľnosť duše. V našom prípade ho autor používa v druhom zmysle, aby ním naznačil šťastnú nesmrteľnosť v Božom kráľovstve ako odmenu za spravodlivý život (1,15; 2,23).

Mud 3,6 - Celostný zápal (celopal, celostná žertva) bol najvznešenejší druh starozákonných obetí; spálil sa pri ňom celý obetný dar.

Mud 3,7 - "Čas navštívenia" je tu deň súdu sveta. Rýchlo horiaca trstina predstavuje pravdepodobne hriešnikov, iskra spravodlivých, ktorí budú súdiť hriešnikov, porov. Iz 1,31; Abd 1,18; Mt 19,28; Lk 22,30; 1 Kor 6,2–3.

Mud 3,11 - Nádej bezbožníkov je prázdna, pretože skladajú nádej len do vecí pominuteľných.

Mud 3,13 - Za najväčšie požehnanie pokladali Izraeliti početné potomstvo. Neplodné ženy boli vystavené posmechu. Svätopisec opravuje tento názor a píše, že žena, ktorá sa v ničom neprehrešila proti manželským zákonom, a je neplodná, dostane odmenu v deň súdu a to bude jej plod.

Mud 3,14 - "Bezdetný", doslovne eunuch. Mojžišov zákon zakazoval klieštencom vstup do chrámu (Dt 23,1). Ale ak takýto muž (Mt 19,12) žije čnostne a pobožne, bude mať údel a zvláštnu milosť, t. j. odmenu v chráme nebeskom (Zjv 3,12; 7,15 nebo tiež volá chrámom). Svätopisec dosť zreteľne odkazuje v tomto a v nasl. verši na proroctvo Iz 56,3–5.

Mud 3,15 - Neplodný muž sa už nemusí žalovať, že je suchým stromom (Iz 56,3).

Mud 3,16-19 - Deti narodené z hriechu cudzoložstva môžu byť aj deti Izraelitov z pohanských manželiek alebo deti odpadlíkov od Boha. – Svätopisec hovorí podľa starozákonného presvedčenia, že Boh trestá hriechy rodičov na deťoch.