výhody registrácie

2. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Jn 1, 1-13

1 (KAT) Ja, starší, vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem, - a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu -,

2 (KAT) kvôli pravde, ktorá v nás zostáva a bude s nami naveky.

3 (KAT) Bude s nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v pravde a láske.

4 (KAT) Veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.

5 (KAT) A teraz ťa, pani, prosím - ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku -, aby sme jeden druhého milovali.

6 (KAT) A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili.

7 (KAT) Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist.

8 (KAT) Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.

9 (KAT) Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna.

10 (KAT) Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.

11 (KAT) Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

12 (KAT) Mnoho by som vám mal písať; nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná.

13 (KAT) Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.


2Jn 1, 1-13

Verš 10
Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
2Tim 3:5 - budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!
Tít 3:10 - Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj.

Verš 5
A teraz ťa, pani, prosím - ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku -, aby sme jeden druhého milovali.
1Jn 2:7 - Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Ef 5:2 - a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom.
1Pt 4:8 - A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Verš 6
A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili.
Jn 15:10 - Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

Verš 7
Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist.
Mt 24:5 - Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú.
Mt 24:24 - Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
2Pt 2:1 - V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

2Jn 1,1 - "Pani a jej deti" je bližšie neoznačená miestna cirkev a jej veriaci. "V pravde", výraz označuje lásku pochádzajúcu z pravdy, ktorú hlásal Kristus a ktorá prebýva v srdciach kresťanov.

2Jn 1,4 - Žiť v pravde znamená žiť vo svetle príkazu o láske.

2Jn 1,5 - Porov. 1 Jn 2, 7-8; 3, 11.

2Jn 1,7 - O zvodcoch porov. 1 Jn 2, 18-27; 4, 1.

2Jn 1,13 - "Sestra" je cirkev, do ktorej patrí "starší", autor listu. Ako kresťania sú bratmi, tak miestne cirkvi sú sestrami.