výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Joz 21, 1-45

1 És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett, 2 És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelõket barmaink részére. 3 Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az õ örökségökbõl, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelõit. 4 Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétõl, a Simeon nemzetségétõl és a Benjámin nemzetségétõl sors szerint tizenhárom város; 5 Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétõl és Manassé fél nemzetségétõl sors szerint tíz város. 6 A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétõl, a Nafthali nemzetségétõl és Manassénak Básánban levõ fél nemzetségétõl sors szerint tizenhárom város; 7 Mérári fiainak az õ családjaik szerint a Rúben nemzetségétõl, Gád nemzetségétõl és Zebulon nemzetségétõl tizenkét város. 8 Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelõit a Lévitáknak, a miképen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint. 9 Adák pedig a Júda fiainak nemzetségébõl és Simeon fiainak nemzetségébõl ezeket a városokat, a melyek névszerint olvashatók. 10 És lõn, hogy esék a sors elõször a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira. 11 És adák nékik az Anák atyjának [városát], Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levõ legelõit; 12 A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául. 13 Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelõjét, Libnát és annak legelõjét. 14 Jatthirt és annak legelõjét; Estemoát és annak legelõjét; 15 Holont és annak legelõjét, és Debirt és annak legelõjét; 16 Aint és annak legelõjét, Juttát és annak legelõjét, Béth-Semest és annak legelõjét. Kilencz várost e két nemzetségbõl. 17 A Benjámin nemzetségébõl pedig Gibeont és annak legelõjét, Gébát és annak legelõjét; 18 Anathótot és annak legelõjét, Almont és annak legelõjét: négy várost. 19 Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelõi. 20 A Kehát fiai családjainak pedig, [s] a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az õ sorsuk szerint, az Efraim nemzetségébõl valának. 21 Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelõjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelõjét; 22 Kibczaimot és annak legelõjét, Béth-Horont és annak legelõjét: négy várost. 23 A Dán nemzetségébõl pedig Elthekét és annak legelõjét, Gibbethont és annak legelõjét; 24 Ajjálont és annak legelõjét; Gath-Rimmont és annak legelõjét; négy várost. 25 A Manassé fél nemzetségébõl pedig: Taanákot és annak legelõjét, Gath- Rimmont és annak legelõjét: két várost. 26 Összesen tíz várost és azoknak legelõit a Kehát fiai többi családjainak. 27 A Gerson fiainak pedig, a kik a Léviták családjaiból valának, [adák] a Manassé fél nemzetségébõl a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelõjét, és Beesterát és annak legelõjét: két várost. 28 Az Issakhár nemzetségébõl pedig: Kisjont és annak legelõjét, Dobráthot, és annak legelõjét, 29 Jármutot és annak legelõjét, és Én-Gannimot és annak legelõjét: négy várost. 30 Az Áser nemzetségébõl pedig: Misált és annak legelõjét, Abdont és annak legelõjét, 31 Helkathot és annak legelõjét, és Rehobot és annak legelõjét: négy várost. 32 A Nafthali nemzetségébõl pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelõjét, Hammoth-Dórt és annak legelõjét, és Karthant és annak legelõjét: három várost. 33 A Gersoniták összes városai, az õ családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelõi. 34 A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevõ Lévitáknak, [adák] a Zebulon nemzetségébõl: Jokneámot és annak legelõjét, Karthát és annak legelõjét, 35 Dimnát és annak legelõjét, Nahalált és annak legelõjét; négy várost. 36 A Rúben nemzetségébõl pedig: Béczert és annak legelõjét, Jahczát és annak legelõjét, 37 Kedémothot és annak legelõjét, és Méfaathot és annak legelõjét: négy várost. 38 A Gád nemzetségébõl pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelõjét, Mahanaimot és annak legelõjét, 39 Hesbont és annak legelõjét; Jaézert és annak legelõjét: összesen négy várost. 40 A Mérári fiainak városai az õ családjaik szerint, a kik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az õ sorsuk szerint összesen tizenkét város. 41 A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolcz város azoknak legelõivel. 42 Valának ezek a városok a [tulajdonképeni] város és körülöttök azoknak legelõi. Így vala ez mind e városoknál. 43 Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, a mely felõl megesküdött vala, hogy odaadja azt az õ atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban. 44 Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelõl, szintén úgy, a mint megesküdött vala az õ atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr. 45 Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, a melyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.

Joz 21, 1-45

Verš 1
És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, a kik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,
1Krn 6:54 - És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségébõl, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az õ vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által.

Verš 2
És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelõket barmaink részére.
Nm 35:2 - Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a lévitáknak az õ örökségi birtokukból lakásra való városokat; a városokhoz pedig adjatok azok környékén legelõt is a lévitáknak;

Joz 21,1-8 - Leviti nedostali pozemný podiel ako ostatné kmene, ale predsa užitím posvätných lósov (18,8) pridelili im 48 miest aj s okolitými pastvinami (13,14; 14, 4). Podľa Gn 46,11 a Ex 6,16 synovia Léviho boli: Gerson, Kaát a Merari. Od Kaáta pochádzal Áron (Ex 6, 20), zakladateľ kňazského rodu. – Porovnaj Nm 35,1–8."Podľa Pánovho rozkazu" (v. 3), t. j. použili sa posvätné lósy. – Kaátovci-kňazi (Áronovci) dostali mestá v území tých kmeňov, ktoré boli najblíž ku svätyni, v. 4. – Rozptýlenie levitov po celom území izraelského národa bolo podľa Gn 49,7 v určitom zmysle trestom, ale stalo sa aj požehnaním, lebo svojou vernosťou a láskou k svätyni najviac prispievali ku sceľovaniu rozptýlených kmeňov.

Joz 21,9 - Koniec tohto verša je podľa znenia LXX.

Joz 21,12 - Porov. 15,13.

Joz 21,20 - Treba rozumieť Kaátovcov, ktorí neboli kňazmi, ale len levitmi (nepochádzali od Árona).

Joz 21,25 - Mesto Jeblaám je tu vložené so zreteľom na hebr. znenie 1 Krn 6,69 miesto: Get-Remon, ktoré sa vyskytuje v predchádzajúcom verši. Akiste tu ide o chybu odpisovača (dittografia).

Joz 21,27 - Miesto Bosra má hebr.: Beešterá a 1 Krn 6,71: Astarot, čo je najpravdepodobnejšie.

Joz 21,36 - Čo je v zátvorkách, je doplnené zo LXX.