výhody registrácie

Kniha Jozue

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Joz 21, 1-45

1 ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين الى العازار الكاهن والى يشوع بن نون والى رؤساء آباء اسباط بني اسرائيل 2 وكلموهم في شيلوه في ارض كنعان قائلين. قد أمر الرب على يد موسى ان نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا. 3 فاعطى بنو اسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها 4 فخرجت القرعة لعشائر القهاتيين. فكان لبني هرون الكاهن من اللاويين بالقرعة ثلاث عشرة مدينة من سبط يهوذا ومن سبط شمعون ومن سبط بنيامين. 5 ولبني قهات الباقين عشر مدن بالقرعة من عشائر سبط افرايم ومن سبط دان ومن نصف سبط منسّى. 6 ولبني جرشون ثلاث عشرة مدينة بالقرعة من عشائر سبط يساكر ومن سبط اشير ومن سبط نفتالي ومن نصف سبط منسّى في باشان. 7 ولبني مراري حسب عشائرهم اثنتا عشرة مدينة من سبط رأوبين ومن سبط جاد ومن سبط زبولون. 8 فاعطى بنو اسرائيل اللاويين هذه المدن ومسارحها بالقرعة كما أمر الرب على يد موسى. 9 واعطوا من سبط بني يهوذا ومن سبط بني شمعون هذه المدن المسماة باسمائها 10 فكانت لبني هرون من عشائر القهاتيين من بني لاوي لان القرعة الاولى كانت لهم. 11 واعطوهم قرية اربع ابي عناق. هي حبرون. في جبل يهوذا مع مسرحها حواليها. 12 واما حقل المدينة وضياعها فاعطوها لكالب بن يفنة ملكا له 13 واعطوا لبني هرون الكاهن مدينة ملجإ القاتل حبرون مع مسارحها ولبنة ومسارحها 14 ويتّير ومسرحها واشتموع ومسرحها 15 وحولون ومسرحها ودبير ومسرحها 16 وعين ومسرحها ويطّة ومسرحها وبيت شمس ومسرحها. تسع مدن من هذين السبطين. 17 ومن سبط بنيامين جبعون ومسرحها وجبع ومسرحها 18 عناثوث ومسرحها وعلمون ومسرحها. اربع مدن. 19 جميع مدن بني هرون الكهنة ثلاث عشرة مدينة مع مسارحها 20 واما عشائر بني قهات اللاويين الباقين من بني قهات فكانت مدن قرعتهم من سبط افرايم. 21 واعطوهم شكيم ومسرحها في جبل افرايم مدينة ملجإ القاتل وجازر ومسرحها 22 وقبصايم ومسرحها وبيت حورون ومسرحها. اربع مدن. 23 ومن سبط دان إلتقى ومسرحها وجبّثون ومسرحها 24 وايّلون ومسرحها وجتّ رمّون ومسرحها. اربع مدن. 25 ومن نصف سبط منسّى تعنك ومسرحها وجتّ رمون ومسرحها. مدينتين اثنتين. 26 كل المدن عشر مع مسارحها لعشائر بني قهات الباقين 27 ولبني جرشون من عشائر اللاويين مدينة ملجإ القاتل من نصف سبط منسّى جولان في باشان ومسرحها وبعشترة ومسرحها مدينتان اثنتان. 28 ومن سبط يساكر قشيون ومسرحها ودبرة ومسرحها 29 ويرموت ومسرحها وعين جنّيم ومسرحها. اربع مدن 30 ومن سبط اشير مشآل ومسرحها وعبدون ومسرحها 31 وحلقة ومسرحها ورحوب ومسرحها. اربع مدن. 32 ومن سبط نفتالي مدينة ملجإ القاتل قادش في الجليل ومسرحها وحموت دور ومسرحها وقرتان ومسرحها. ثلاث مدن. 33 جميع مدن الجرشونيين حسب عشائرهم ثلاث عشرة مدينة مع مسارحها 34 ولعشائر بني مراري اللاويين الباقين من سبط زبولون يقنعام ومسرحها وقرتة ومسرحها 35 ودمنة ومسرحها ونحلال ومسرحها. اربع مدن. 36 ومن سبط رأوبين باصر ومسرحها ويهصة ومسرحها 37 وقديموت ومسرحها وميفعة ومسرحها. اربع مدن. 38 ومن سبط جاد مدينة ملجإ القاتل راموت في جلعاد ومسرحها ومحنايم ومسرحها 39 حشبون ومسرحها ويعزير ومسرحها. كل المدن اربع. 40 فجميع المدن التي لبني مراري حسب عشائرهم الباقين من عشائر اللاويين. وكانت قرعتهم. اثنتا عشرة مدينة. 41 جميع مدن اللاويين في وسط ملك بني اسرائيل ثمان واربعون مدينة مع مسارحها. 42 كانت هذه المدن مدينة مدينة مع مسارحها حواليها. هكذا لكل هذه المدن 43 فاعطى الرب اسرائيل جميع الارض التي اقسم ان يعطيها لآبائهم فامتلكوها وسكنوا بها. 44 فاراحهم الرب حواليهم حسب كل ما اقسم لآبائهم ولم يقف قدامهم رجل من جميع اعدائهم بل دفع الرب جميع اعدائهم بايديهم. 45 لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت اسرائيل بل الكل صار

Joz 21, 1-45

Verš 1
ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين الى العازار الكاهن والى يشوع بن نون والى رؤساء آباء اسباط بني اسرائيل
1Krn 6:54 - وهذه مساكنهم مع ضياعهم وتخومهم لبني هرون لعشيرة القهاتيين لانه لهم كانت القرعة.

Verš 2
وكلموهم في شيلوه في ارض كنعان قائلين. قد أمر الرب على يد موسى ان نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا.
Nm 35:2 - اوص بني اسرائيل ان يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن. ومسارح للمدن حواليها تعطون اللاويين.

Joz 21,1-8 - Leviti nedostali pozemný podiel ako ostatné kmene, ale predsa užitím posvätných lósov (18,8) pridelili im 48 miest aj s okolitými pastvinami (13,14; 14, 4). Podľa Gn 46,11 a Ex 6,16 synovia Léviho boli: Gerson, Kaát a Merari. Od Kaáta pochádzal Áron (Ex 6, 20), zakladateľ kňazského rodu. – Porovnaj Nm 35,1–8."Podľa Pánovho rozkazu" (v. 3), t. j. použili sa posvätné lósy. – Kaátovci-kňazi (Áronovci) dostali mestá v území tých kmeňov, ktoré boli najblíž ku svätyni, v. 4. – Rozptýlenie levitov po celom území izraelského národa bolo podľa Gn 49,7 v určitom zmysle trestom, ale stalo sa aj požehnaním, lebo svojou vernosťou a láskou k svätyni najviac prispievali ku sceľovaniu rozptýlených kmeňov.

Joz 21,9 - Koniec tohto verša je podľa znenia LXX.

Joz 21,12 - Porov. 15,13.

Joz 21,20 - Treba rozumieť Kaátovcov, ktorí neboli kňazmi, ale len levitmi (nepochádzali od Árona).

Joz 21,25 - Mesto Jeblaám je tu vložené so zreteľom na hebr. znenie 1 Krn 6,69 miesto: Get-Remon, ktoré sa vyskytuje v predchádzajúcom verši. Akiste tu ide o chybu odpisovača (dittografia).

Joz 21,27 - Miesto Bosra má hebr.: Beešterá a 1 Krn 6,71: Astarot, čo je najpravdepodobnejšie.

Joz 21,36 - Čo je v zátvorkách, je doplnené zo LXX.