výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Tít 1, 1-16

1 (KAT) Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá na základe nábožnosti vedie

2 (KAT) k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh,

3 (KAT) ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa,

4 (KAT) - Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.

5 (KAT) Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal;

6 (KAT) nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti.

7 (KAT) Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku,

8 (KAT) ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý,

9 (KAT) taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.

10 (KAT) Lebo je mnoho nepoddajných, zbytočne hovoriacich a zvodcov, najmä takých, čo sú z obriezky.

11 (KAT) Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá.

12 (KAT) Veď ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: „Kréťania sú veční luhári, zlá zver, bruchá lenivé.“

13 (KAT) Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich tvrdo karhaj, aby boli zdraví vo viere

14 (KAT) a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.

15 (KAT) Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.

16 (KAT) Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.


Tít 1, 1-16

Verš 2
k nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh,
Nm 23:19 - Boh nie je ako človek, že by luhal, ani ako syn človeka, že by ľutoval! Azda by povedal, a nevykonal, hovoril var', a nesplnil?
2Tim 2:13 - Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.
Rim 16:25 - A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté,
Ef 1:9 - keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal
Ef 3:9 - a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril,
Kol 1:26 - tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým.
1Pt 1:20 - On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám,

Verš 3
ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa,
Sk 20:24 - Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
Gal 1:1 - Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,

Verš 4
- Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.
2Kor 2:12 - Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium, hoci sa mi otvárali dvere v Pánovi,
2Kor 7:14 - Neostal som v hanbe, keď som sa vami pred ním chválil, ale ako sa všetko, čo sme vám hovorili, zakladalo na pravde, tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala pravdivá.
2Kor 8:6 - takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky, aj ho u vás dokončil.
2Kor 8:16 - Vďaka Bohu, že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás.
Gal 2:3 - Ale ani Títus, ktorý bol so mnou, hoci bol Grék, nebol donútený dať sa obrezať.
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
Kol 1:2 - tým svätým a veriacim bratom v Kristovi, čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.
2Tim 1:2 - milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.

Verš 5
Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal;
2Tim 2:2 - A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

Verš 6
nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti.
1Tim 3:2 - Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;

Verš 7
Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku,
Mt 24:45 - Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?
1Kor 4:1 - Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev.
1Tim 3:15 - ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.
Lv 10:9 - „Víno a opojné nápoje nepite ani ty, ani tvoji synovia, keď vstupujete do stánku zjavenia, aby ste nepomreli. Tento predpis je večný na všetky vaše pokolenia,
Ef 5:18 - A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom
1Tim 3:3 - nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý;
1Pt 5:2 - Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne;

Verš 8
ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý,
1Tim 3:2 - Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;

Verš 10
Lebo je mnoho nepoddajných, zbytočne hovoriacich a zvodcov, najmä takých, čo sú z obriezky.
Sk 15:1 - Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: „Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení.“

Verš 11
Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá.
Mt 23:14 - (Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)
2Tim 3:6 - Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami,

Verš 14
a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.
Iz 29:13 - Pán povedal: „Pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom,
Mt 15:9 - No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“
Kol 2:22 - Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky.
1Tim 1:4 - a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere.
1Tim 4:7 - Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!
1Tim 6:20 - Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy;

Verš 15
Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené.
Mt 15:11 - Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“
Sk 10:15 - Ale hlas sa mu ozval znova, druhý raz: „Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.“
Rim 14:20 - Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté, ale zlé je pre človeka, ktorý jedením pohoršuje.
Mt 23:35 - aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom.
Rim 14:23 - Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.

Tit 1,1-4 - V dlhej úvodnej vete Pavol zhŕňa celý obsah svojho apoštolského povolania a poslania: má hlásať ľuďom vieru v Kristovo evanjelium a nádej na večný život.

Tit 1,5-9 - Pavol tu uvádza smernice na vonkajšiu organizáciu Cirkvi. Porov. 1 Tim 3, 1–5.

Tit 1,5 - "Starší" (gr. presbýteroi) sú predstavení miestnej cirkvi.

Tit 1,7 - Biskup (gr. epískopos), po slovensky strážca, dozorca, sa tu pravdepodobne vzťahuje na jedného zo "starších" čiže presbyterov (porov. 1 Tim 3, 1).

Tit 1,12 - Pôvodcom citátu je krétsky básnik Epimenides (6. stor. pred Kr.). Pavol ho nazýva prorokom, pretože v tejto veci povedal pravdu, a azda aj preto, že ho pohania pokladali za veštca, proroka.

Tit 1,15 - Zásada pochádzajúca istotne z Ježišových slov v Lk 11, 41: "a všetko vám bude čisté". Už bola použitá v Rim 14, 20. Pre tých, čo majú čisté srdce, je všetko čisté a dobré, lebo sa na všetko pozerajú nepredpojato, vo všetkom vidia dielo Božích rúk. Ale tí, čo majú dušu skazenú hriechmi a opantanú zlými náruživosťami, vidia aj v tej najsvätejšej veci len predmet svojich hriešnych žiadostí, prípadne nenávisti.