výhody registrácie

List Kolosanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Kol 4, 1-18

1 (KAT) Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!

2 (KAT) V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!

3 (KAT) Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení,

4 (KAT) aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť.

5 (KAT) Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas.

6 (KAT) Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

7 (KAT) Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi,

8 (KAT) ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia,

9 (KAT) s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.

10 (KAT) Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -

11 (KAT) i Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu.

12 (KAT) Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou.

13 (KAT) Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov.

14 (KAT) Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.

15 (KAT) Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.

16 (KAT) Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi, a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey.

17 (KAT) A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi!“

18 (KAT) Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.


Kol 4, 1-18

Verš 1
Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!
Ef 6:9 - A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán, je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Verš 2
V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
Lk 18:1 - Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:
Rim 12:12 - V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Ef 6:18 - Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!
1Sol 5:17 - Bez prestania sa modlite,

Verš 3
Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení,
Ef 6:19 - Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia,
2Sol 3:1 - Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak ako u vás

Verš 5
Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas.
Ef 5:15 - Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri.
Ef 5:16 - Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

Verš 6
Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Mk 9:50 - Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“

Verš 7
Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi,
Sk 20:4 - Sprevádzali ho Berejčan Pyrrhov syn Sopater, zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus.
Ef 6:21 - Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi,
2Tim 4:12 - Tychika som poslal do Efezu.

Verš 9
s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.
Flm 1:10 - prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách.

Verš 10
Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -
Sk 27:2 - Nastúpili sme na adramytijskú loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie, a pohli sme sa. Bol s nami Macedónčan Aristarchus zo Solúna.
Sk 15:37 - Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, ktorý sa volá Marek.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe.

Verš 12
Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou.
Kol 1:7 - Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On namiesto nás verne slúži Kristovi;
Flm 1:23 - Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi,

Verš 14
Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.
2Tim 4:11 - Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe.
2Tim 4:10 - Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.

Verš 18
Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.
2Sol 3:17 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, ktorý je znakom v každom liste; takto píšem.
Heb 13:3 - Pamätajte na väzňov, akoby ste boli s nimi uväznení, a na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele.

Kol 4,3 - Účinnosť apoštolskej služby závisí aj od modlitieb veriacich.

Kol 4,5 - "Čo sú mimo" (vonku), t. j. nekresťania.

Kol 4,6 - "Soľou korenená", t. j. reč múdra a pôsobivá.

Kol 4,7 - Tychikus im pravdepodobne niesol tento list (porov. Ef 6, 21).

Kol 4,9 - O Onezimovi porov. List Filemonovi.

Kol 4,10 - Aristarchus je kresťan z Macedónska (porov. Sk 27, 2). Marek je evanjelista (porov. Sk 12, 12).

Kol 4,11 - Jezus je neznámy kresťan.

Kol 4,14 - Lukáš je evanjelista. Démas je Pavlov spolupracovník, ktorý ho neskôr opustil (2 Tim 4, 10).

Kol 4,15 - "Nymfu" – v gréckom texte toto meno môže označovať alebo ženu (Nymfa) alebo muža (Nymfas).

Kol 4,16 - Pavlov list napísaný laodicejskej cirkvi sa nezachoval. Niektorí si myslia, že ide o terajší List Efezanom, ktorý len neskôr dostal adresovanie "Efezanom".

Kol 4,17 - Archippos je pravdepodobne Filemonov syn a v neprítomnosti Epafra bol predstaveným cirkvi v Kolosách (porov. Flm 2).