výhody registrácie

List Filipanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Flp 1, 1-30

1 (KAT) Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom:

2 (KAT) Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

3 (KAT) Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem;

4 (KAT) vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých,

5 (KAT) za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.

6 (KAT) A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.

7 (KAT) A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia.

8 (KAT) Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.

9 (KAT) A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní,

10 (KAT) aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň,

11 (KAT) plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

12 (KAT) Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu:

13 (KAT) moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými

14 (KAT) a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo.

15 (KAT) Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti;

16 (KAT) títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia,

17 (KAT) tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám.

18 (KAT) Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť,

19 (KAT) lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista.

20 (KAT) Ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz, bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom alebo smrťou.

21 (KAT) Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.

22 (KAT) Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.

23 (KAT) Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie,

24 (KAT) ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

25 (KAT) A s istotou viem, že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť z viery,

26 (KAT) aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Ježišovi Kristovi, keď zasa k vám prídem.

27 (KAT) Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som - či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený - počul o vás, že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia

28 (KAT) a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha.

29 (KAT) Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho

30 (KAT) tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate.


Flp 1, 1-30

Verš 2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
Rim 1:7 - Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.

Verš 3
Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem;
Ef 1:15 - Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým,
Kol 1:3 - Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme,
1Sol 1:2 - Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania
2Sol 1:3 - Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

Verš 6
A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
Jn 6:29 - Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“
1Sol 1:3 - myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.

Verš 7
A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia.
Ef 3:1 - Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov…
Ef 4:1 - Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,
Kol 4:3 - Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení,
Kol 4:18 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.
2Tim 1:8 - Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.

Verš 8
Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.
Rim 1:9 - Veď Boh, ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam
Rim 9:1 - Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje,
2Kor 1:23 - Boha volám za svedka svojej duši, že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do Korintu.
2Kor 11:31 - Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený naveky, vie, že neklamem.
Gal 1:20 - A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem.
1Sol 2:5 - Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh je svedok,
1Tim 5:21 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k niektorej strane.
2Tim 4:1 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo:

Verš 14
a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo.
Ef 3:13 - Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.
1Sol 3:3 - aby sa nik neplašil v týchto súženiach; veď sami viete, že je to náš údel.

Verš 19
lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista.
2Kor 1:11 - ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý máme zásluhou mnohých, mnohí za nás vzdávali vďaky.

Verš 20
Ako túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz, bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom alebo smrťou.
Rim 5:5 - A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Verš 27
Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som - či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený - počul o vás, že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia
Gn 17:1 - Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: „Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý.
1Kor 7:20 - Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný.
Ef 4:1 - Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,
Kol 1:10 - aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha,
1Sol 2:12 - prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy.
1Sol 4:1 - Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete.

Flp 1,1 - Timotej je Pavlov žiak a spolupracovník, adresát dvoch listov. Výraz "biskupi" (epískopoi) v tom čase označoval predstavených miestnej cirkvi. Z toho vidieť, že vo Filipách už bola cirkevná hierarchia (porov. Sk 20, 28; 6, 6).

Flp 1,5 - Kresťanské spoločenstvo vo Filipách prirástlo Pavlovi k srdcu. Prijal od nich aj materiálnu pomoc. Celý list dýcha vrúcnym osobným vzťahom. "Od prvého dňa", čo sa stali kresťanmi.

Flp 1,6 - Deň Krista Ježiša je deň jeho slávneho príchodu na konci vekov, ktorý dáva kresťanskému životu tón radostného očakávania.

Flp 1,13 - "Pretórium" je miesto, kde sa zdržiavali prétoriáni, cisárova osobná stráž. Ak Pavol písal z Efezu, potom ide o úradníkov miestodržiteľovej rezidencie.

Flp 1,23 - Pavol tu myslí na smrť a definitívne spojenie s Kristom.

Flp 1,27 - "Žite" – doslovne "správajte sa ako občania". Kresťan je občan nebeského kráľovstva (Ef 2, 19), ktorého Pánom je Ježiš Kristus, Spasiteľ (Flp 3, 20) a jeho ústavou je evanjelium.

Flp 1,30 - Porov. Sk 16, 19–24.