výhody registrácie

5. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

5Moj 13, 1-19

1 Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte! 2 Ak povstane v tvojom strede prorok alebo snívač a naznačí ti znamenie alebo zázrak, 3 a ak sa splní znamenie alebo zázrak, ktoré ti predpovedal, a ak ti povie: Poďme za inými bohmi - ktorých nepoznáš - a slúžme im! 4 neposlúchaj slová toho proroka alebo snívača, lebo Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou. 5 Hospodina, svojho Boha, nasledujte, Jeho sa bojte a Jeho prikázania zachovávajte, Jeho hlas poslúchajte, Jemu slúžte a Jeho sa pridŕžajte! 6 Ten prorok alebo snívač musí byť usmrtený, lebo ťa vyzýval k odpadnutiu od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta a vykúpil z domu otroctva; tým by ťa bol zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Hospodin, tvoj Boh. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu! 7 Ak by ťa tvoj brat, syn tvojej matky, alebo tvoj syn, alebo tvoja dcéra, alebo žena v tvojom náručí, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlastný život, tajne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! ktorých si nepoznal ani ty ani tvoji otcovia, 8 bohom okolitých národov, tebe blízkych alebo ďalekých, od jedného konca zeme až po druhý koniec zeme, 9 nepovoľuj mu ani ho neposlúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, nemaj s ním súcit ani ho nekry, 10 ale musíš ho zabiť. Tvoja ruka nech prvá dopadne naň, aby ho usmrtila, a potom ruky všetkého ľudu. 11 Ukameňuj ho až na smrť, lebo ťa chcel zviesť od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 12 Keď sa to dopočuje celý Izrael, bude sa báť a nebude páchať viac takéto zlo v tvojom prostredí. 13 Keby si sa dopočul, že sa v niektorom z miest, ktoré ti dáva Hospodin, tvoj Boh, na bývanie, hovorí: 14 Vyšli naničhodní mužovia z tvojho stredu a zviedli obyvateľov svojho mesta hovoriac: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých nepoznáte, 15 dôkladne skúmaj, vyšetruj a dopytuj sa, a ak by to bola istá pravda, ak bola spáchaná táto ohavnosť v tvojom strede, 16 musíš pobiť obyvateľov toho mesta ostrím meča, a ostrím meča vykonať kliatbu na ňom i na všetkom, čo je v ňom, ešte i na jeho dobytku. 17 Celú korisť z neho zhromaždi doprostred námestia a ako celostnú žertvu pre Hospodina, svojho Boha, spáľ ohňom mesto i celú korisť z neho; mesto bude večným zboreniskom, nikdy sa nevystaví. 18 K tvojej ruke sa neprilepí nič z toho, čo je podrobené kliatbe, aby Hospodin upustil od svojho pálčivého hnevu a preukázal ti milosrdenstvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom. 19 Preto počúvaj hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávaj všetky Jeho prikázania, ktoré ti dnes predkladám, a rob, čo je správne v očiach Hospodina, tvojho Boha.

5Moj 13, 1-19

Verš 9
nepovoľuj mu ani ho neposlúchaj, ani tvoje oko nech sa nezľutuje nad ním, nemaj s ním súcit ani ho nekry,
Dt 17:7 - Ruka svedkov nech prvá dopadne naň, aby ho usmrtila, a potom ruka všetkého ľudu. Tak odstráň zlo zo svojho stredu!

Verš 11
Ukameňuj ho až na smrť, lebo ťa chcel zviesť od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva.
Dt 17:13 - nech to všetok ľud počuje a bojí sa, a nech si viac trúfalo nepočína.

Verš 4
neposlúchaj slová toho proroka alebo snívača, lebo Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou.
Dt 10:20 - Hospodina, Boha svojho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pridŕžaj a na Jeho meno prisahaj,

Verš 5
Hospodina, svojho Boha, nasledujte, Jeho sa bojte a Jeho prikázania zachovávajte, Jeho hlas poslúchajte, Jemu slúžte a Jeho sa pridŕžajte!
Dt 18:20 - Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu nerozkázal hovoriť, alebo kto by prehovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zomrie!
Jer 14:15 - Preto takto vraví Hospodin o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich ja neposlal, a ktorí hovoria: Ani meč, ani hlad nebude v tejto krajine; mečom a hladom pohynú títo proroci.

Verš 6
Ten prorok alebo snívač musí byť usmrtený, lebo ťa vyzýval k odpadnutiu od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta a vykúpil z domu otroctva; tým by ťa bol zviedol z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Hospodin, tvoj Boh. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu!
Dt 17:2 - Ak sa nájde u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, muž alebo žena, ktorý bude robiť to, čo je zlé v očiach Hospodina, tvojho Boha, a naruší Jeho zmluvu,

Dt 13,12-18 - Ak by niektoré izraelské mesto odpadlo od Boha, musí sa s ním naložiť, ako keby to mesto bolo pohanské, kanaánske. Porušením zmluvy s Pánom vylúčilo sa z pospolitosti Izraela. Kliatba ostria meča alebo záhuby – pozri Lv 27,28 n.; 1 Sam 15,3. Beliál (v. 13), ,márny, naničhodný'; označuje tu tých, čo uctievajú modly; neskoršie sa stalo synonymom pre satana (2 Kor 6,15). Kto by si niečo ponechal z toho, čo padlo pod kliatbu záhuby (chérem), taký sa stáva tiež obeťou kliatby záhuby (Joz 7).