výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ef 5, 1-33

1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône! 3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 12 lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 13 Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

Ef 5, 1-33

Verš 2
a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom.
1Jn 3:23 - A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Gal 2:20 - Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Tít 2:14 - ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
1Pt 3:18 - Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.
Heb 8:3 - Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety. Preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval.
Heb 9:14 - o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Verš 3
Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,
Mk 7:21 - Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,
Ef 4:29 - Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Kol 3:5 - Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

Verš 5
Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
1Kor 6:10 - ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
Gal 5:19 - A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť,
Kol 3:5 - Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
Zjv 22:15 - Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

Verš 6
Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov.
Jer 29:4 - „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela, všetkým zajatcom, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu:
Mt 24:4 - Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
Mk 13:5 - Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
Lk 21:8 - On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: »To som ja« a: »Ten čas je už blízko.« Nechoďte za nimi!
Kol 2:4 - Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami.
Kol 2:18 - Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní,
2Sol 2:3 - Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia,
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Verš 8
Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!
1Sol 5:4 - Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.

Verš 9
Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Gal 5:22 - Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,

Verš 11
a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte,
Mt 18:17 - Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
1Kor 5:8 - Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
1Kor 10:20 - Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.
2Kor 6:14 - Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
2Sol 3:14 - Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa zahanbí.

Verš 13
Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo,
Jn 3:20 - Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.

Verš 14
a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“
Rim 13:11 - Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili.
1Sol 5:6 - Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

Verš 15
Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri.
Kol 4:5 - Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas.

Verš 16
Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Rim 13:11 - Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili.

Verš 17
Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.
Rim 12:2 - A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
1Sol 4:3 - Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie:

Verš 18
A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom
Prís 23:29 - Kto bedáka? Kto (vraví): „Jaj!“? Ktože sa vadí? Kto sa sťažuje? Kto bez príčiny rany (tŕži)? Ktože má oči zmútené?
Iz 5:11 - Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno!
Iz 5:22 - Beda hrdinom - v pití vína a silákom - v miešaní liehovín,
Lk 21:34 - Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.

Verš 19
a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.
Kol 3:16 - Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.

Verš 20
Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista
Kol 3:17 - A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
1Sol 5:18 - pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Verš 22
Ženy svojim mužom ako Pánovi,
Gn 3:16 - Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“
1Kor 14:34 - ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon.
Kol 3:18 - Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!
Tít 2:5 - aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.
1Pt 3:1 - Podobne ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien,

Verš 23
lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
1Kor 11:3 - Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh.
Ef 1:22 - Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi,
Ef 4:15 - Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
Kol 1:18 - On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
Ef 1:23 - ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
Ef 4:12 - aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,
Kol 1:24 - Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Verš 25
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,
Kol 3:19 - Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
Ef 5:2 - a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
Gal 1:4 - ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca:

Verš 26
aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom,
Tít 3:5 - spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom,
1Pt 3:21 - To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,

Verš 27
aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.
Kol 1:22 - teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony.

Verš 30
lebo sme údmi jeho tela.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.

Verš 31
Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.
Gn 2:24 - Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.
Mt 19:5 - a povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?«
Mk 10:7 - Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke
1Kor 6:16 - Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele.“

Ef 5,1 - Dokonalosť spočíva v nasledovaní Boha a Krista. Porov. Mt 5, 48; 11, 29.

Ef 5,2 - Porov. Ex 29, 18; Ž 40, 7; Ez 20, 41.

Ef 5,2-3 - Ex 20, 12; Dt 5, 16.

Ef 5,8 - Svetlo a tma; porov. 1 Sol 5, 4; 2 Kor 4, 6; 6, 14; Rim 13, 12; Kol 1, 12–13.

Ef 5,12 - Pravdepodobne tu myslí na nemravné obrady pohanských náboženstiev.

Ef 5,12 - Porov. 1, 21.

Ef 5,13-14 - Zmysel týchto veršov je asi tento: Vrhnúť svetlo na hriech znamená ukázať ho taký, aký je, čiže hoden zavrhnutia. Všetko, čo sa vynesie na svetlo, má účasť na svetle a toto svetlo sa stotožňuje s Kristom. Citát je pravdepodobne úryvkom z nejakého starokresťanského hymnu. Podľa sv. Klementa Alexandrijského ide o krstný hymnus.

Ef 5,14 - Porov. Iz 11, 5; 59, 17; Múd 5, 18; 1 Sol 5, 8.

Ef 5,15 - Porov. Iz 52, 7; Nah 2, 1. "Pohotovosť pre evanjelium pokoja" môže tu znamenať horlivosť pre ohlasovanie evanjelia alebo rozlet, ktorý evanjelium dáva ľudskej existencii.

Ef 5,16 - Doslovne: "Vykupujte čas" (gr. káiros). Tento výraz je aj v Kol 4, 5. Má všeobecný význam, a preto ho aj rôzne prekladajú. Čas je tu čas spásy, ktorý sa začal Kristovým zmŕtvychvstaním a potrvá až do jeho slávneho druhého príchodu.

Ef 5,17 - "Prilba spásy" – porov. Iz 59, 17. "Meč Ducha, ktorým je Božie slovo" – porov. Iz 11, 4; 49, 2; Oz 6, 5.

Ef 5,19 - Porov. Kol 3, 16.

Ef 5,19 - "Aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa" – alúzia na Mt 5, 2: "Ježiš otvoril ústa a učil ich". Výraz sa vzťahuje na inšpiráciu priamo od Boha.

Ef 5,21 - O Tychikovi hovoria Sk 20, 4 ako o mužovi pochádzajúcom z tohto kraja. Podľa niektorých on doručil tento list. Pozri aj Kol 4, 7.

Ef 5,23 - "On, Spasiteľ tela", t. j. Cirkvi.

Ef 5,24 - "Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti" – možno chápať: "Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je v neporušiteľnom živote", alebo vo vzťahu k veriacim: "Čo milujú nášho Pána Ježiša Krista neporušiteľnou láskou."

Ef 5,26 - Myslí sa tu na sviatosť krstu: voda a sviatostné slovo.

Ef 5,27 - Cirkev v takomto stave bude až na konci čias.

Ef 5,31 - Gn 2, 24.

Ef 5,32 - Pavol tu vysvetľuje Gn 2, 24. Manželstvo už od počiatku kresťanstva naznačovalo tajomné spojenie Krista s Cirkvou. Proroci hovorili o zväzku Jahveho s vyvoleným ľudom ako o manželstve. Manželstvo kresťanov viditeľne obnovuje tajomstvo vzťahu Krista k Cirkvi.