výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ef 4, 1-32

1 Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, 2 so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske 3 a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 6 Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. 7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. 8 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ 9 A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. 11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. 17 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. 19 Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili, 21 ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, 22 že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Ef 4, 1-32

Verš 1
Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,
Gn 17:1 - Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: „Ja som všemohúci Boh, chodievaj predo mnou a buď dokonalý.
1Kor 7:20 - Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný.
Flp 1:27 - Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som - či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený - počul o vás, že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia
Kol 1:10 - aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha,
1Sol 2:12 - prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy.

Verš 2
so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske
Kol 1:11 - a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou
Kol 3:12 - Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
1Sol 5:14 - Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!

Verš 5
Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.
Dt 4:39 - Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet.
Mal 2:10 - Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo ste si navzájom neverní, že znesväcujete zmluvu vašich otcov?
1Kor 8:4 - O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden.
1Kor 8:6 - my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.

Verš 7
Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.
Rim 12:6 - Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou,
1Kor 12:11 - Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.
2Kor 10:13 - My sa však nebudeme chváliť nad mieru, ale podľa miery pôsobiska, ktoré nám pridelil Boh, miery prísť až k vám.
1Pt 4:10 - Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.

Verš 8
Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“
Ž 68:18 - Božích vozov sú desaťtisíce tisícov: Pán tiahne zo Sinaja do svätyne.

Verš 9
A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?
Jn 3:13 - Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.
Jn 6:62 - A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým?

Verš 11
On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,
1Kor 12:28 - A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov.

Verš 12
aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
Ef 1:23 - ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
Kol 1:24 - Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Verš 14
aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte deti zmýšľaním, iba v zlobe buďte ako maličkí, ale v zmýšľaní buďte dospelí.
Mt 11:7 - Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?

Verš 15
Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
Kol 1:18 - On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.

Verš 16
Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 12:27 - Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
Ef 2:21 - V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi,

Verš 17
Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania,
Rim 1:9 - Veď Boh, ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam
Rim 1:18 - Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.
1Pt 4:3 - Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v náruživostiach, v opilstve, v obžerstve, v pijatikách a v hanebnom modlárstve.

Verš 18
so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca.
1Sol 4:5 - nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha,

Verš 22
že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,
Kol 3:9 - Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami
Heb 12:1 - Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,
1Pt 2:1 - Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie

Verš 24
obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.
Rim 6:4 - Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.
Kol 3:10 - a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.
1Pt 4:2 - aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli.

Verš 25
Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi.
Za 8:16 - Ale toto sú príkazy, ktoré máte zachovávať: Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, majte naozaj spravodlivé súdy vo svojich bránach;

Verš 26
Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;
Ž 4:4 - Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

Verš 27
a nedávajte miesto diablovi!
Jak 4:7 - Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
1Pt 5:9 - Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

Verš 28
Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu.
Sk 20:35 - Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: »Blaženejšie je dávať, ako prijímať.«“
1Sol 4:11 - a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali;
2Sol 3:8 - ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu.
2Sol 3:12 - Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb.

Verš 29
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Mt 12:36 - No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Ef 5:3 - Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,

Verš 30
A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.
Rim 8:16 - Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
2Kor 1:22 - on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.
2Kor 5:5 - A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.
Ef 1:13 - V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého,
Lk 21:28 - Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“
Rim 8:23 - A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.
Ef 1:14 - ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.

Verš 31
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.
Kol 3:19 - Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!

Verš 32
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
Flp 2:1 - Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie,
Kol 3:12 - Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Mt 6:14 - Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.
Mk 11:25 - A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“
Kol 3:13 - Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

Ef 4,8 - Ž 68, 19.

Ef 4,9-10 - Pavol vzťahuje slová žalmu na Krista, ktorý najprv zostúpil na zem vtelením a po zmŕtvychvstaní vystúpil do neba, odkiaľ zoslal Ducha Svätého, aby všetko naplnil.

Ef 4,11 - Myslí tu na charizmy (porov. 1 Kor 12 ,8).

Ef 4,13-14 - Zrelý muž a malé deti sú postavené proti sebe ako protiklady. Dieťa je symbolom duchovnej a rozumovej nezrelosti. Zrelý muž je kresťan, ktorý si počína zodpovedne v živote viery, vie, komu a prečo verí.

Ef 4,16 - Porov. Kol 2, 19. Láska spôsobuje harmonický vzrast Cirkvi.

Ef 4,25 - Porov. 1 Kor 6, 9. Citácia zo Zach 8, 16.

Ef 4,26 - Ž 4, 5.

Ef 4,30 - Porov. poznámku k 1, 13.