výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Kor 9, 1-15

1 אמנם אין צרך לכתב אליכם על דבר השרות אשר לעזרת הקדשים׃ 2 כי ידעתי את נדיבתכם אשר עליה אני מתהלל בכם לפני אנשי מקדוניא לאמר אכיא מזמנת היא משנה שעברה ותער הקנאה היוצאת מכם את רוח רבם׃ 3 אבל שלחתי את האחים פן תהיה לריק תהלתנו עליכם בדבר הזה ולמען תהיו מזמנים כאשר אמרתי׃ 4 פן בבוא אתי אנשים ממקדוניא ימצאו אתכם לא מזמנים ונבוש אנחנו ואינני אמר אתם בבטחון הזה אשר התהללנו בו׃ 5 על כן היה נכון בעיני לבקש מן האחים כי יקדמו ללכת אליכם ויכינו את ברכתכם המיועדה מלפנים למען תהיה מוכנת כעין ברכה ולא כעין כילות׃ 6 כי הנה הזרע בצמצום גם יקצר בצמצום והזרע בברכות גם יקצר בברכות׃ 7 וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃ 8 ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃ 9 ככתוב פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד׃ 10 והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃ 11 למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃ 12 כי שרות העבודה הזאת לא לבד ימלא את מחסרי הקדושים כי גם יודו רבים לאלהים בשרותכם הנאמן הזה׃ 13 ויכבדו את האלהים על משמעת הודאתכם לבשורת המשיח ועל תמת התחברותכם אליהם ואל כלם׃ 14 והם בהתחננם בעדכם נכספים לכם בעבור חסד האלהים אשר גבר עליכם׃ 15 ותודה לאלהים על מתנתו העצומה מספר׃

2Kor 9, 1-15

Verš 1
אמנם אין צרך לכתב אליכם על דבר השרות אשר לעזרת הקדשים׃
Sk 11:29 - ויועצו התלמידים לשלח איש איש מאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה׃
Rim 15:26 - כי מקדוניא ואכיא הואילו לתת משאת נדבה לאביוני הקדושים אשר בירושלים׃
1Kor 16:2 - בכל אחד בשבת יניח אצלו איש איש מכם ויאצר את אשר עלה בידו למען אשר בבאי לא יקבץ עוד׃
2Kor 8:4 - ויבקשו ממנו ברב תחנונים להיות חברינו בגמילות חסדם לעזרת הקדשים׃

Verš 9
ככתוב פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד׃
Ž 112:9 - פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃

Verš 6
כי הנה הזרע בצמצום גם יקצר בצמצום והזרע בברכות גם יקצר בברכות׃
Prís 11:24 - יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך למחסור׃
Gal 6:7 - אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃

Verš 7
וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃
Dt 15:7 - כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון׃
Rim 12:8 - ואם מוכיח בתוכחה הנותן יעשה בתם לבב והמנהיג בשקידה והגמל חסד בסבר פנים יפות׃
Ex 25:2 - דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי׃
Ex 35:5 - קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת׃

2Kor 9,9 - Ž 112, 9.

2Kor 9,10 - Porov. Iz 55, 10; Oz 10, 12.