výhody registrácie

Evanjelium podľa Jána

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jn 16, 1-33

1 את אלה דברתי אליכם למען לא תכשלו׃ 2 הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃ 3 וכזאת יעשו לכם יען גם את אבי וגם אתי לא ידעו׃ 4 אבל הגדתי לכם את אלה למען אשר בבא השעה תזכרום כי אנכי אמרתי אליכם וכאלה לא אמרתי אליכם מראש כי הייתי עמכם׃ 5 ועתה הלך אנכי אל שלחי ולא ישאלני איש מכם אנה תלך׃ 6 אך על דברי את אלה אליכם מלא לבבכם עצבת׃ 7 אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃ 8 והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃ 9 על החטא כי לא האמינו בי׃ 10 ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי׃ 11 ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃ 12 עוד רבות לי להגיד לכם אך לא תוכלון שאת עתה׃ 13 ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם׃ 14 הוא יפארני כי משלי יקח ויגיד לכם׃ 15 כל אשר לאבי לי הוא על כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם׃ 16 הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני כי אני הלך אל אבי׃ 17 ומקצת תלמידיו נדברו איש אל אחיו לאמר מה זה אמר אלינו הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני ואמרו אני הלך אל אבי׃ 18 ויאמרו מה זה אשר אמר מעט לא ידענו מה דבר׃ 19 וידע ישוע כי עם לבבם לשאל אתו ויאמר אליהם העל זאת אתם דרשים ביניכם כי אמרתי הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני׃ 20 אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון׃ 21 האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃ 22 וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃ 23 וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃ 24 עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃ 25 את אלה דברתי אליכם במשלים אכן שעה באה ולא אדבר עוד אליכם במשלים כי אם ברור אמלל לכם על אבי׃ 26 ביום ההוא תשאלו בשמי ואינני אמר לכם כי אני אעתיר לאבי בעדכם׃ 27 כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי׃ 28 מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי׃ 29 ויאמרו אליו תלמידיו הנה כעת ברור תמלל ולא תמשל משל׃ 30 עתה ידענו כי כל ידעת ולא תצטרך כי ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת׃ 31 ויען אתם ישוע עתה תאמינו׃ 32 הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃ 33 את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

Jn 16, 1-33

Verš 32
הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃
Za 13:7 - חרב עורי על רעי ועל גבר עמיתי נאם יהוה צבאות הך את הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על הצערים׃
Mt 26:31 - אז אמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את הרעה ותפוצין הצאן׃
Mk 14:27 - ויאמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את הרעה ותפוצין הצאן׃
Jn 8:29 - ואשר שלח אתי הוא עמדי האב לא עזבני לבדד כי את הטוב בעיניו אני עשה תמיד׃
Jn 14:10 - האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים׃

Verš 33
את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃
Iz 9:6 - כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Jn 14:27 - שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃
Rim 5:1 - לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃
Ef 2:13 - ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃
Kol 1:20 - ולרצות אל עצמו את הכל על ידו בעשותו שלום בדם צלבו על ידו הן אשר בארץ הן אשר בשמים׃

Verš 2
הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃
Jn 9:22 - כזאת דברו יולדיו מיראתם את היהודים כי היהודים כבר נועצו לנדות את כל אשר יודה כי הוא המשיח׃
Jn 9:34 - ויענו ויאמרו אליו הן בחטאים נולדת כלך ואתה תלמדנו ויהדפהו החוצה׃
Jn 12:42 - אולם רבים אף מן השרים האמינו בו אך בגלל הפרושים לא הודו למען אשר לא ינדו׃

Verš 3
וכזאת יעשו לכם יען גם את אבי וגם אתי לא ידעו׃
Jn 15:21 - אבל כל זאת יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו את שלחי׃
1Kor 2:8 - אשר לא ידעה איש משרי העולם הזה כי לו ידעוה לא צלבו את אדון הכבוד׃

Verš 4
אבל הגדתי לכם את אלה למען אשר בבא השעה תזכרום כי אנכי אמרתי אליכם וכאלה לא אמרתי אליכם מראש כי הייתי עמכם׃
Jn 13:19 - מעתה אני אמר לכם בטרם היותה למען בבואה תאמינו כי אני הוא׃
Jn 14:29 - ועתה הנה הגדתי זאת לכם בטרם היותה למען בבואה תאמינו׃

Verš 7
אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃
Lk 24:49 - והנני שולח עליכם את הבטחת אבי ואתם שבו בעיר ירושלים עד כי תלבשו עז ממרום׃
Jn 14:26 - והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃
Jn 15:26 - ובבוא הפרקליט אשר אשלחנו לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי׃

Verš 11
ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃
Jn 12:31 - עתה משפט בא על העולם הזה עתה ישלך שר העולם הזה חוצה׃
Jn 14:30 - לא ארבה עוד אמרים עמכם כי יבוא שר העולם הזה ובי אין לו מאומה׃
Ef 2:2 - אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
Kol 2:15 - ויפשט את השרים והשליטים ויתנם ביד רמה לראוה בם ויוליכם שולל בנפשו׃

Verš 13
ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם׃
Jn 14:26 - והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃
Jn 12:49 - כי אני לא מלבי דברתי כי אם אבי השלח אתי הוא צוני את אשר אמר ואת אשר אדבר׃

Verš 15
כל אשר לאבי לי הוא על כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם׃
Jn 17:10 - וכל אשר לי לך הוא ושלך שלי ונתפארתי בהם׃

Verš 16
הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני כי אני הלך אל אבי׃
Jn 7:33 - ויאמר אליהם ישוע אך למצער עודני עמכם והלכתי אל אשר שלחני׃

Verš 21
האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃
Iz 26:17 - כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה׃

Verš 22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
Jn 20:20 - ובדברו זאת הראה אתם את ידיו ואת צדו וישמחו התלמידים בראותם את האדון׃

Verš 23
וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃
Jer 29:12 - וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Mt 7:7 - שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Mt 21:22 - וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
Mk 11:24 - על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
Lk 11:9 - וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Jn 14:13 - וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Jn 15:17 - את אלה אני מצוה אתכם למען תאהבון איש את אחיו׃
Jak 1:5 - ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
1Jn 3:22 - וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
1Jn 5:14 - וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

Verš 27
כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי׃
Jn 17:8 - כי הדברים אשר נתת לי נתתי להם והם קבלום ויכירו באמת כי מעמך יצאתי ויאמינו כי אתה שלחתני׃

Verš 28
מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי׃
Jn 13:3 - וידע ישוע כי נתן אביו את הכל בידו וכי מאלהים בא ואל אלהים ישוב׃

Verš 30
עתה ידענו כי כל ידעת ולא תצטרך כי ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת׃
Jn 21:17 - ויאמר אליו פעם שלישית שמעון בן יונה התאהב אתי ויתעצב פטרוס על כי אמר אליו בשלישית התאהב אתי ויאמר אליו אדני את כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע רעה את צאני׃

Jn 16,5-15 - Pôsobenie Ducha Svätého sa prejaví v troch smeroch: v obvinení sveta z hriechu, že nechcel uznať Ježiša; v spravodlivosti, že jeho dielo je spravodlivé, inak by sa nemohol vrátiť k Otcovi; v súde, v ktorom bude zlomená moc diabla.

Jn 16,12-15 - Z týchto výrokov je zjavné, že Duch Svätý ako osoba závisí nielen od Otca, ale aj od Syna. To teologicky znamená, že tretia božská osoba pochádza od Otca i od Syna.

Jn 16,16-24 - "Ešte chvíľku", o ktorej Ježiš hovorí a ktorú apoštoli nevedeli pochopiť, je čas od Poslednej večere do rána Veľkej noci. Vtedy budú plakať a smútiť nad jeho smrťou, svet sa bude radovať, lebo si bude myslieť, že ho premohol.

Jn 16,25-33 - Na konci Pán Ježiš robí praktický záver svojej rozlúčkovej reči: treba v neho dúfať aj uprostred prenasledovaní, ťažkostí a utrpenia, lebo on premohol svet.