výhody registrácie

Evanjelium podľa Jána

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Jn 11, 1-57

1 ויהי איש חולה לעזר שמו מבית היני כפר מרים ומרתא אחותה׃ 2 היא מרים אשר משחה את האדון בשמן המר ותנגב את רגליו בשערותיה ועתה לעזר אחיה חלה׃ 3 ותשלחנה אחיותיו אליו לאמר אדני הנה זה אשר אהבת חלה הוא׃ 4 וישמע ישוע ויאמר זאת המחלה איננה למות כי אם לכבוד האלהים למען יכבד בה בן האלהים׃ 5 וישוע אהב את מרתא ואת אחותה ואת לעזר׃ 6 ויהי כשמעו כי חלה ויתמהמה וישב יומים במקום אשר הוא שם׃ 7 מאחרי כן אמר לתלמידיו לכו ונשובה לארץ יהודה׃ 8 ויאמרו אליו תלמידיו רבי עתה זה בקשו היהודים לסקלך ואתה תשוב שמה׃ 9 ויען ישוע הלא שתים עשרה שעות ליום איש כי ילך ביום לא יכשל כי יראה אור העולם הזה׃ 10 אבל ההלך בלילה יכשל כי האור אין בו׃ 11 כזאת דבר ואחרי כן אמר אליהם לעזר ידידנו ישן הוא ואנכי הלך למען אעירנו׃ 12 ויאמרו תלמידיו אדני אם ישן הוא יושע׃ 13 וישוע דבר על מותו והמה חשבו כי על מנוחת השנה דבר׃ 14 אז גלה ישוע את אזנם ויאמר אליהם לעזר מת׃ 15 ושמח אני בגללכם כי לא הייתי שם למען תאמינו ועתה נסעה ונלכה אליו׃ 16 ויאמר תומא הנקרא דידומוס אל התלמידים חבריו נלכה גם אנחנו למען נמות עמו׃ 17 ויבא ישוע וימצאהו זה ארבעה ימים שכב בקבר׃ 18 ובית היני היה קרוב לירושלים כדרך חמש עשרה ריס׃ 19 ורבים מן היהודים באו בית מרתא ומרים לנחם אתהן על אחיהן׃ 20 ויהי כשמע מרתא כי ישוע בא ותצא לקרתו ומרים יושבת בבית׃ 21 ותאמר מרתא אל ישוע אדני אלו היית פה כי אז לא מת אחי׃ 22 וגם עתה ידעתי כי כל אשר תשאל מאת אלהים יתן לך אלהים׃ 23 ויאמר אליה ישוע קום יקום אחיך׃ 24 ותאמר אליו מרתא ידעתי כי יקום בתקומה ביום האחרון׃ 25 ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃ 26 וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם התאמיני זאת׃ 27 ותאמר אליו כן אדני האמנתי כי אתה המשיח בן האלהים הבא לעולם׃ 28 ויהי אחר דברה זאת ותלך ותקרא למרים אחותה בסתר לאמר הנה המורה פה וקרא לך׃ 29 היא שמעה ותמהר לקום ותבא אליו׃ 30 וישוע טרם יבא אל הכפר כי עודנו עמד במקום אשר פגשתו שם מרתא׃ 31 והיהודים אשר באו אל ביתה לנחמה כראותם את מרים כי קמה פתאם ותצא הלכו אחריה באמרם כי הלכה לה אל הקבר לבכות שמה׃ 32 ותבא מרים אל המקום אשר ישוע עמד שם ותרא אתו ותפל לרגליו ותאמר לו אדני אלו היית פה כי אז לא מת אחי׃ 33 ויהי כראות ישוע אתה בכיה וגם היהודים אשר באו אתה בכים ותזעם רוחו ויהי מרעיד׃ 34 ויאמר איפה שמתם אתו ויאמרו אליו אדני בא וראה׃ 35 ויבך ישוע׃ 36 ויאמרו היהודים הנה מה גדלה אהבתו אתו׃ 37 ומקצתם אמרו הפקח עיני העור הלא יכל לעשות שגם זה לא ימות׃ 38 ויוסף עוד ישוע להזעם ברוחו ויבא אל הקבר והוא מערה ואבן על מבואה׃ 39 ויאמר ישוע שאו את האבן מעליה ותאמר אליו מרתא אחות המת אדני הנה כבר באש כי ארבעה ימים לו׃ 40 ויאמר אליה ישוע הלא אמרתי לך כי אם תאמיני תחזי את כבוד האלהים׃ 41 וישאו את האבן אשר המת הושם שם וישוע נשא את עיניו למרום ויאמר אודך אבי כי עניתני׃ 42 ואני ידעתי כי בכל עת תענני אולם בעבור העם הזה אשר סביבותי דברתי למען יאמינו בי כי אתה שלחתני׃ 43 ויהי ככלותו לדבר ויקרא בקול גדול לעזר קום צא׃ 44 ויצא המת וידיו ורגליו כרוכת בתכריכין ופיו לוטים בסודר ויאמר אליהם ישוע התירו אתו וילך לדרכו׃ 45 ורבים מן היהודים אשר באו אל מרים בראותם את אשר עשה ישוע האמינו בו׃ 46 ומקצתם הלכו אל הפרושים ויגידו להם את אשר עשה ישוע׃ 47 אז יקהילו הכהנים הגדולים והפרושים את הסנהדרין ויאמרו מה נעשה כי האיש הלזה עשה אתות הרבה׃ 48 אם נניח לו לעשות כלם יאמינו בו ובאו הרומיים ולקחו גם את אדמתנו וגם את עמנו׃ 49 ואחד מהם קיפא שמו והוא כהן גדול בשנה ההיא אמר אליהם הן לא תדעו מאומה׃ 50 אף לא תתבוננו כי טוב לנו מות איש אחד בעד הגוי מאבד העם כלו׃ 51 וזאת לא דבר מלבו כי אם בהיותו כהן גדול בשנה ההיא נבא כי ישוע ימות בעד העם׃ 52 ולא בעד העם לבד כי אם לקבץ גם את בני אלהים המפזרים והיו לאחדים׃ 53 ויועצו יחדו להמיתו מהיום ההוא והלאה׃ 54 על כן לא התהלך ישוע עוד בתוך היהודים בגלוי כי אם סר משם לארץ הקרובה אל המדבר אל עיר עפרים ויגר שם עם תלמידיו׃ 55 ויקרבו ימי הפסח ליהודים ועם רב עלו מן הארץ ירושלימה לפני הפסח למען יטהרו׃ 56 ויבקשו את ישוע ובעמדם בבית המקדש נדברו לאמר מה תחשבו הכי לא יבוא אל החג׃ 57 והכהנים הגדולים והפרושים גזרו גזרה אשר אם ידע איש את מקומו יודיענו למען יתפשהו׃

Jn 11, 1-57

Verš 2
היא מרים אשר משחה את האדון בשמן המר ותנגב את רגליו בשערותיה ועתה לעזר אחיה חלה׃
Mt 26:6 - ויהי בהיות ישוע בית היני בבית שמעון המצרע׃
Mk 14:3 - ויהי בהיותו בבית היני בית שמעון המצרע ויסב אל השלחן ותבא אשה ובידה פך שמן נרד זך ויקר מאד ותשבר את הפך ותצק על ראשו׃
Lk 7:37 - והנה אשה אחת בעיר והיא חטאת שמעה כי הוא מסב בית הפרוש ותבא פך שמן המור׃
Jn 12:3 - ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותמשח בה את רגלי ישוע ותנגב את רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת׃

Verš 35
ויבך ישוע׃
Lk 19:41 - ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃

Verš 4
וישמע ישוע ויאמר זאת המחלה איננה למות כי אם לכבוד האלהים למען יכבד בה בן האלהים׃
Jn 11:40 - ויאמר אליה ישוע הלא אמרתי לך כי אם תאמיני תחזי את כבוד האלהים׃
Jn 9:13 - ויביאו את האיש אשר היה עור לפנים אל הפרושים׃

Verš 37
ומקצתם אמרו הפקח עיני העור הלא יכל לעשות שגם זה לא ימות׃
Jn 9:6 - ויהי כדברו זאת וירק על הארץ ויעש טיט מן הרוק וימרח את הטיט על עיני העור׃

Verš 8
ויאמרו אליו תלמידיו רבי עתה זה בקשו היהודים לסקלך ואתה תשוב שמה׃
Jn 8:59 - אז ירימו אבנים לרגם אתו וישוע התעלם ויצא מן המקדש ויעבר בתוכם עבור וחלוף׃
Jn 10:31 - אז ירימו היהודים כפעם בפעם אבנים לסקלו׃

Verš 42
ואני ידעתי כי בכל עת תענני אולם בעבור העם הזה אשר סביבותי דברתי למען יאמינו בי כי אתה שלחתני׃
Jn 12:30 - ויען ישוע ויאמר לא למעני היה הקול הזה כי אם למענכם׃

Verš 11
כזאת דבר ואחרי כן אמר אליהם לעזר ידידנו ישן הוא ואנכי הלך למען אעירנו׃
Mt 9:24 - סורו מפה כי לא מתה הילדה אך ישנה היא וישחקו לו׃
Mk 5:39 - ובבאו אמר אליהם מה תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך ישנה היא׃
Lk 8:52 - וכלם בכים וספדים לה ויאמר אל תבכו כי לא מתה אך ישנה היא׃

Verš 44
ויצא המת וידיו ורגליו כרוכת בתכריכין ופיו לוטים בסודר ויאמר אליהם ישוע התירו אתו וילך לדרכו׃
Jn 20:7 - והסודר אשר היתה על ראשו איננה מנחת אצל התכריכין כי אם מקפלת לבדה במקומה׃

Verš 47
אז יקהילו הכהנים הגדולים והפרושים את הסנהדרין ויאמרו מה נעשה כי האיש הלזה עשה אתות הרבה׃
Ž 2:2 - יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
Mt 26:3 - ויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא׃
Mk 14:1 - ויהי יומים לפני חג הפסח והמצות ויבקשו הכהנים הגדולים והסופרים איך יתפשהו בערמה להמיתו׃
Lk 22:2 - והכהנים הגדולים והסופרים מבקשים איך יהרגהו כי יראו מפני העם׃
Sk 4:27 - כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃
Jn 12:19 - והפרושים דברו איש את אחיו לאמר הראיתם כי הועיל לא תועילו מאומה הנה כל העולם נמשך אחריו׃

Verš 56
ויבקשו את ישוע ובעמדם בבית המקדש נדברו לאמר מה תחשבו הכי לא יבוא אל החג׃
Jn 7:11 - והיהודים בקשהו בחג ויאמרו איה הוא׃

Verš 50
אף לא תתבוננו כי טוב לנו מות איש אחד בעד הגוי מאבד העם כלו׃
Jn 18:14 - הוא קיפא אשר יעץ את היהודים כי טוב אשר איש אחד יאבד בעד כל העם׃

Verš 52
ולא בעד העם לבד כי אם לקבץ גם את בני אלהים המפזרים והיו לאחדים׃
Ef 2:14 - כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃

Verš 24
ותאמר אליו מרתא ידעתי כי יקום בתקומה ביום האחרון׃
Dan 12:2 - ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃
Lk 14:14 - ואשריך באשר אין להם לשלם לך כי ישלם לך בתחית הצדיקים׃
Jn 5:29 - ויצאו עשי הטוב לתקומת החיים ועשי הרע לתקומת המשפט׃

Verš 25
ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃
Jn 1:4 - בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃
Jn 5:24 - אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃
Jn 14:6 - ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃
Jn 3:16 - כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
Jn 3:36 - כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃
Jn 6:47 - אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃
1Jn 5:10 - המאמין בבן האלהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלהים לכזב שמהו יען לא האמין בעדות אשר העיד האלהים על בנו׃

Verš 26
וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם התאמיני זאת׃
Jn 6:51 - אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃

Verš 27
ותאמר אליו כן אדני האמנתי כי אתה המשיח בן האלהים הבא לעולם׃
Mt 16:16 - ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃
Mk 8:29 - וישאל אתם לאמר ואתם מה תאמרו עלי מי אני ויען פטרוס ויאמר אליו אתה הוא המשיח׃
Lk 9:20 - ויאמר אליהם ואתם מה אתם אמרים מי אני ויען פטרוס ויאמר משיח האלהים אתה׃
Jn 6:69 - ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי׃

Jn 11,4 - Choroba Lazára bola skutočne smrteľná. Lazár naozaj zomrel. Jeho smrť však bola pre Krista príležitosťou, aby ukázal, že on je Pánom aj nad smrťou.

Jn 11,9 - Ježiš hovorí obrazne: Nič zlé sa mu nemôže stať pred tou hodinou, ktorú mu určil Otec. Deň od východu slnka až po západ sa delí približne na dvanásť hodín. Kto v tomto čase kráča, ide bezpečne, lebo vidí nebezpečenstvá a prekážky, ktorým sa vyhne. Inak je to s tým, kto kráča v noci.

Jn 11,11 - Vzkriesiť mŕtveho je pre Ježiša ako zobudiť spiaceho. Preto nazýva smrť spánkom.

Jn 11,18 - Betánia bola vzdialená od Jeruzalema asi 3 km na ceste smerom do Jericha a nachádzala sa na východnom úpätí Olivovej hory. 1 stadion = asi 186 metrov.

Jn 11,25 - Ježiš je Pánom života. On udeľuje človeku taký život, ktorému ani smrť nemôže uškodiť.

Jn 11,35 - Hoci Ján vo svojom evanjeliu dokazuje, že Ježiš je pravý Boh, predsa na prípadoch, ako je tento, keď aj plače, ukazuje, že je aj opravdivým človekom.

Jn 11,47 - Ježišovi nepriatelia museli uznať, že Ježiš koná znamenia. Namiesto toho, aby uverili v neho, preniesli celú otázku na politickú rovinu. Báli sa, že všetci pôjdu za ním a Rimania nebudú trpieť túto "vzburu". Preto sa rozhodli, že ho zabijú. - "Miesto" čiže Jeruzalem alebo celú krajinu, alebo, čo je najpravdepodobnejšie: Sväté miesto - chrám.

Jn 11,51 - Kajfáš ani netušil, akú prorockú pravdu povedal. Bol veľkňazom, a hoci bol nehodný, Boh ho použil ako tlmočníka svojich úmyslov.

Jn 11,54 - Efraim, dnešné el Taijibe, vzdušnou čiarou asi 20 km na sever od Jeruzalema.