výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Lk 3, 1-38

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. 6 A každé telo uvidí Božiu spásu.«“ 7 Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 9 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa.“ 10 Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11 On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ 12 Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ 13 On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ 14 Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ 15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 17 V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ 18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil, 20 Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia. 21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, 24 on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, 25 on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, 26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, 27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, 29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, 30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, 31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, 32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, 33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, 34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, 35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, 36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, 37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.

Lk 3, 1-38

Verš 2
za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.
Sk 4:6 - veľkňazi Annáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu,

Verš 3
Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,
Mt 3:1 - V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti:
Mk 1:4 - Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

Verš 4
ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
Iz 40:3 - Čuj! Ktosi volá: „Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!
Mt 3:3 - To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!«“
Mk 1:3 - Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!«“
Jn 1:23 - Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: »Vyrovnajte cestu Pánovi,« ako povedal prorok Izaiáš.“

Verš 38
on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.
Gn 5:3 - Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.

Verš 6
A každé telo uvidí Božiu spásu.«“
Ž 98:2 - Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
Iz 52:10 - Pán si obnažil sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha.

Verš 7
Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!?
Mt 3:7 - Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!?
Mt 23:33 - Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?

Verš 8
Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.
Mt 3:9 - Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.
Jn 8:39 - Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove.
Sk 13:26 - Bratia, synovia Abrahámovho rodu, a tí, čo sa u vás boja Boha, nám bolo poslané toto slovo spásy.

Verš 9
Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa.“
Mt 3:10 - Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
Mt 7:19 - Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.

Verš 10
Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“
Sk 2:37 - Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“

Verš 11
On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“
Jak 2:13 - Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.
Jak 2:15 - Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa
1Jn 3:17 - Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

Verš 34
on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora,
Gn 11:10 - Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.

Verš 16
Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Mt 3:11 - Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Mk 1:8 - Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
Jn 1:26 - Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.
Sk 1:5 - že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“
Sk 11:16 - Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: »Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.«
Sk 19:4 - Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“
Iz 44:3 - Veď rozlejem vody na to, čo je smädné, a riavy na vyschnutú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo, svoje požehnanie na tvoje vetvy.
Joe 2:28 -
Sk 2:4 - Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Sk 11:15 - Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, tak ako na začiatku na nás.

Verš 17
V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“
Mt 3:12 - V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Verš 19
Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil,
Mt 14:3 - Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa,
Mk 6:18 - A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“

Verš 21
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,
Mt 3:13 - Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.
Mk 1:9 - V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.
Jn 1:32 - Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.

Verš 22
zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“
Iz 42:1 - „Hľa, môj služobník priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
Mt 17:5 - Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
Mk 9:7 - Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“
Lk 9:35 - A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“
Kol 1:13 - On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
2Pt 1:17 - On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.“

Verš 23
Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho,
Mt 13:55 - Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda?
Jn 6:42 - a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: »Zostúpil som z neba!?«“

Lk 3,1-18 - Mt 3, 1-12; Mk 1, 1-18; Jn 1, 19-31.

Lk 3,1 - Lukáš opisuje skutočné udalosti a zvýrazňuje to tým, že dejiny spásy včleňuje do svetských dejín. Presne určuje čas vystúpenia Jána Krstiteľa.

Lk 3,2 - Veľkňaz Annáš bol v tom čase už zosadený. Jeho zaťa Kajfáša Rimania ustanovili za úradujúceho veľkňaza. Pre Židov však zostal veľkňazom aj naďalej Annáš. Jeho vplyv nezanikol ani po zosadení. Preto Lukáš spomína oboch, Annáša aj Kajfáša.

Lk 3,4-6 - Iz 40, 3-5.

Lk 3,19-20 - Mt 14, 3-12; Mk 6, 17-29.

Lk 3,21-22 - Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Jn 1, 32-34.

Lk 3,23-38 - Mt 1, 17.Ježišov rodokmeň u Lk sa v mnohom odlišuje od Matúšovho. Lukášovo evanjelium je určené pre obrátených z pohanstva, preto so zreteľom na nich i rodokmeň Ježiša Krista ide až k samému praotcovi celého ľudského pokolenia, aby aj tým vyniklo, že Ježiš je Spasiteľom všetkých ľudí. - Jozefovi predkovia sú u Lk iní ako u Mt. Vysvetlenie podávajú svätí otcovia, odvolávajúc sa na švagrovské manželstvo, a myslia, že oba rodokmene uvádzajú predkov sv. Jozefa. Jeden evanjelista však uvádza prirodzený pôvod sv. Jozefa (Mt), druhý zasa legálny pôvod (Lk) podľa ustanovenia o švagrovskom manželstve (Dt 25, 5-6). Podľa toho Jakub (u Mt) a Héli (u Lk) boli by vlastní bratia od spoločnej matky. Héli zomrel bez potomka. Jeho vdovu si vzal Jakub a od nej mal syna Jozefa. Tak môže byť Jozef súčasne synom Jakubovým (prirodzeným) a Héliho (legálnym).