výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mk 8, 1-38

1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: 2 „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. 3 Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ 4 Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ 6 Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. 8 I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. 10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ 13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. 14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. 15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ 16 Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. 17 Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? 18 Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, 19 koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“ 20 „A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem.“ 21 A povedal im: „Ešte nechápete?“ 22 Tak prišli do Betsaidy. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. 23 On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí; zdá sa mi, akoby stromy chodili.“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. 26 I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“ 27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ 28 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ 29 „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ 30 Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. 31 Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ 32 Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ 34 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! 37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

Mk 8, 1-38

Verš 1
V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im:
Mt 15:32 - Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“

Verš 34
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Mt 10:38 - Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Mt 16:24 - Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Lk 9:23 - A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.
Lk 14:27 - A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

Verš 35
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Mt 10:39 - Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Mt 16:25 - Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Lk 9:24 - Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.
Lk 17:33 - Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Jn 12:25 - Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Verš 37
Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Ž 49:8 - Veď sám seba nevykúpi nik, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.

Verš 38
Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“
Mt 10:32 - Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Lk 9:26 - Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.
Lk 12:8 - Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.
2Tim 2:12 - Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.
1Jn 2:23 - Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Verš 33
On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
2Sam 19:22 - Nato sa ozval Abisai, syn Sarvie, a spýtal sa: „Nemá Semei zomrieť za to, že preklínal Pánovho pomazaného?!“

Verš 10
Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja.
Mt 15:39 - Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja.

Verš 11
Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.
Mt 12:38 - Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“
Mt 16:1 - Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba.
Lk 11:29 - Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.
Jn 6:30 - Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?

Verš 12
On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“
Mt 16:4 - Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.“ Nechal ich tam a odišiel.

Verš 15
A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“
Mt 16:6 - a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“
Lk 12:1 - Medzitým ho obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva.

Verš 17
Keď to spozoroval, povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce?
Mk 6:52 - lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.

Verš 19
koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť.“
Mt 14:17 - Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“
Mt 14:20 - Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín.
Mk 6:38 - Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“
Lk 9:13 - On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup.“
Jn 6:9 - „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“

Verš 20
„A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem.“
Mt 15:36 - Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom.

Verš 23
On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“
Mk 7:33 - On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka.
Mk 7:32 - Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.

Verš 27
Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“
Mt 16:13 - Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Lk 9:18 - Keď sa raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“

Verš 28
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“
Mt 14:2 - a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Verš 29
„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“
Mt 16:16 - Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Jn 6:69 - A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Verš 31
Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Mt 16:21 - Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
Mt 17:22 - Keď boli spolu v Galilei, Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí;
Mt 20:18 - „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť
Mk 9:31 - lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Mk 10:33 - „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom,
Lk 9:22 - a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Lk 18:31 - Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi človeka.
Lk 24:7 - »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«“

Mk 8,1-9 - Mt 15, 32-39.

Mk 8,10-13 - Mt 16, 1-4; Lk 11, 16, 29.

Mk 8,10 - "Dalmanutský kraj" - meno neznámej lokality, ako u Mt 15, 39 "magadanský kraj". Môže to byť prepis nesprávne identifikovaného aramejského výrazu.

Mk 8,14-21 - Mt 16, 5-12; Lk 12, 1.

Mk 8,15 - Pod kvasom farizejov sa tu myslí na prevrátené farizejské zásady. Kvas Herodesa - jeho verejný hriešny život. Zlé zásady a hriešny život pôsobia na ľudí ako kvas na cesto.

Mk 8,18 - Iz 6, 9; Jer 5, 21; Ez 12, 2.

Mk 8,27-30 - Mt 16, 13-20; Lk 9, 18-21.

Mk 8,31-33 - Mt 16, 21-23; Lk 9, 22.

Mk 8,33 - Pozri poznámku k Mt 16, 23.

Mk 8,34-38 - Mt 16, 24-28; Lk 9, 23-27.