výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mt 5, 1-48

1 (HEM) ויהי כראותו את המון העם ויעל ההרה וישב שם ויגשו אליו תלמידיו׃

2 (HEM) ויפתח את פיהו וילמד אותם לאמר׃

3 (HEM) אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃

4 (HEM) אשרי האבלים כי הם ינחמו׃

5 (HEM) אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃

6 (HEM) אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃

7 (HEM) אשרי הרחמנים כי הם ירחמו׃

8 (HEM) אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃

9 (HEM) אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃

10 (HEM) אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים׃

11 (HEM) אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃

12 (HEM) שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃

13 (HEM) אתם מלח הארץ ואם המלח היה תפל במה ימלח הן לא יצלח עוד לכל כי אם להשליך חוצה והיה מרמס לבני אדם׃

14 (HEM) אתם אור העולם עיר ישבת על ההר לא תוכל להסתר׃

15 (HEM) גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית׃

16 (HEM) כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃

17 (HEM) אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת׃

18 (HEM) כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל׃

19 (HEM) לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים׃

20 (HEM) כי אני אמר לכם אם לא תרבה צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים לא תבאו אל מלכות השמים׃

21 (HEM) שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תרצח ואשר ירצח מחיב הוא לבית דין׃

22 (HEM) אבל אני אמר לכם כל אשר יקצף על אחיו חנם מחיב הוא לבית דין ואשר יאמר אל אחיו רקא מחיב הוא לסנהדרין ואשר יאמר אתה הנבל מחיב לאש גיהנם׃

23 (HEM) לכן אם תקריב קרבנך אל המזבח ושם תזכר כי יש לאחיך דבר עליך׃

24 (HEM) עזוב תעזב שם את קרבנך לפני המזבח וקדם ללכת לכפר פני אחיך ואחרי כן בוא הקרב את קרבנך׃

25 (HEM) מהר התרצה לאיש ריבך בעודך בדרך אתו פן יסגיר אתך איש ריבך אל השפט והשפט יסגירך לשוטר והשלכת את בית הכלא׃

26 (HEM) אמן אמר אני לך לא תצא משם עד אשר שלמת את הפרוטה האחרונה׃

27 (HEM) שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תנאף׃

28 (HEM) אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו׃

29 (HEM) ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם׃

30 (HEM) ואם ידך הימנית תכשילך קצץ אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם׃

31 (HEM) ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות׃

32 (HEM) אבל אני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות עשה אתה נאפת והלקח את הגרושה לו לאשה נאף הוא׃

33 (HEM) עוד שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תשבע לשקר ושלם ליהוה שבעותיך׃

34 (HEM) אבל אני אמר לכם לא תשבעו כל שבועה לא בשמים כי כסא אלהים המה׃

35 (HEM) ולא בארץ כי הדום רגליו היא ולא בירושלים כי היא קרית מלך רב׃

36 (HEM) ]73-63[ אף בראשך אל תשבע כי אין ביכלתך להפך שער אחד ללבן או לשחר אך יהי דברין הן הן לא לא והיותר מאלה מן הרע הוא׃

37 (HEM) ]73-63[׃

38 (HEM) שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן׃

39 (HEM) אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃

40 (HEM) ואשר יחפץ לריב עמך ולקחת את כתנתך תן לו גם את חמעיל׃

41 (HEM) והאנס אותך ללכת עמו דרך מיל לך אתו שנים׃

42 (HEM) השאל מאתך תן לו והבא ללות ממך אל תשב פניו׃

43 (HEM) שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך׃

44 (HEM) אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃

45 (HEM) למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃

46 (HEM) כי אם תאהבו את אהביכם מה הוא שכרכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃

47 (HEM) ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה יתרון לכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃

48 (HEM) לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא׃


Mt 5, 1-48

Verš 3
אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃
Lk 6:20 - והוא נשא את עיניו אל תלמידיו ויאמר אשריכם העניים כי לכם מלכות האלהים׃

Verš 4
אשרי האבלים כי הם ינחמו׃
Lk 6:21 - אשריכם הרעבים כעת כי תשבעו אשריכם הבכים כעת כי תשחקו׃

Verš 5
אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃
Ž 37:11 - וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃

Verš 6
אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃
Iz 55:1 - הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃

Verš 8
אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃
Ž 15:2 - הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃
Ž 24:4 - נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃
Heb 12:14 - רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃

Verš 10
אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים׃
2Kor 4:10 - ונשאים בכל עת מיתת האדון ישוע בגויתנו למען יגלו גם חיי ישוע בגויתנו׃
2Tim 2:12 - אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃
1Pt 3:14 - אבל אשריכם גם אם תענו למען הצדקה אך מוראם לא תיראו ולא תעריצו׃

Verš 11
אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃
1Pt 4:14 - אם יחרפו אתכם למען שם המשיח אשריכם כי נחה עליכם רוח הכבוד רוח אלהים אצלם מנאץ הוא ואצלכם נכבד׃

Verš 12
שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃
Lk 6:23 - שמחו ביום ההוא ורקדו כי הנה שכרכם רב בשמים כי כזאת עשו אבתיהם לנביאים׃

Verš 13
אתם מלח הארץ ואם המלח היה תפל במה ימלח הן לא יצלח עוד לכל כי אם להשליך חוצה והיה מרמס לבני אדם׃
Mk 9:50 - טוב המלח ואם המלח יהיה תפל במה תתקנו אותו יהי לכם מלח בקרבכם ויהי שלום ביניכם׃
Lk 14:34 - טוב המלח ואם המלח היה תפל במה יתקן׃

Verš 15
גם אין מדליקים נר ושמים אותו תחת האיפה כי אם על המנורה ויאר לכל אנשי הבית׃
Mk 4:21 - ויאמר אליהם הכי יביאו הנר למען יושם תחת האיפה ותחת המטה ולא למען יעלהו על המנורה׃
Lk 8:16 - ואין איש מדליק נר אשר יכסה אותו בכלי או ישימהו תחת המטה כי אם על המנורה יעלהו למען יראו כל באי הבית את האור׃
Lk 11:33 - אין מדליק נר אשר ישימהו בסתר או תחת האיפה כי אם על המנורה למען יראו באי הבית את אורו׃

Verš 16
כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃
1Pt 2:12 - והיטיבו דרככם בגוים למען יביטו אל מעשיכם הטובים והיה תחת אשר חרפו אתכם כפעלי און יכבדו את האלהים ביום הפקדה׃

Verš 18
כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל׃
Lk 16:17 - אבל נקל כי יעברו השמים והארץ מאשר יפל קוץ אחד מן התורה׃

Verš 19
לכן מי אשר יפר אחת מן המצות הקטנות האלה וכן ילמד את בני האדם קטון יקרא במלכות השמים ואשר יעשה וילמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים׃
Jak 2:10 - כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃

Verš 21
שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תרצח ואשר ירצח מחיב הוא לבית דין׃
Ex 20:13 - לא תרצח׃
Dt 5:17 - לא תרצח׃

Verš 25
מהר התרצה לאיש ריבך בעודך בדרך אתו פן יסגיר אתך איש ריבך אל השפט והשפט יסגירך לשוטר והשלכת את בית הכלא׃
Lk 12:58 - כי כאשר תלך אל השר עם איש ריבך בעודך בדרך השתדל להנצל ממנו פן יסחב אותך אל השפט והשפט ימסרך אל השוטר והשוטר ישליכך אל בית הכלא׃
Ef 4:26 - רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃

Verš 27
שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תנאף׃
Ex 20:14 - לא תנאף׃
Dt 5:18 - ולא תנאף׃

Verš 28
אבל אני אמר לכם כל אשר יביט באשה לחמד אותה נאף נאפה בלבו׃
Jób 31:1 - ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה׃
Ž 119:37 - העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני׃

Verš 29
ואם תכשילך עין ימינך נקר אותה והשלך ממך כי טוב לך אשר יאבד אחד מאבריך מרדת כל גופך אל גיהנם׃
Mt 18:8 - ואם תכשילך ידך או רגלך קצץ אותה והשלך ממך טוב לך לבוא לחיים פסח או קטע מהיות לך שתי ידים או שתי רגלים ותשלך אל אש עולם׃
Mk 9:43 - ואם ידך תכשילך קצץ אתה טוב לך לבוא קטע לחיים מהיות לך שתי ידים ותלך אל גיהנם אל האש אשר לא תכבה׃

Verš 31
ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות׃
Dt 24:1 - כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו׃

Verš 32
אבל אני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות עשה אתה נאפת והלקח את הגרושה לו לאשה נאף הוא׃
Mt 19:7 - ויאמרו אליו ולמה זה צוה משה לתת לה ספר כריתת ולשלחה׃
Mk 10:4 - ויאמרו משה התיר לכתב ספר כריתת ולשלח׃
Mk 10:11 - ויאמר אליהם המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא עליה׃
Lk 16:18 - כל איש המשלח את אשתו ולקח אחרת נאף הוא וכל הלקח את הגרושה מאישה נאף הוא׃
1Kor 7:10 - והנה את הנשואים אנכי מצוה ולא אנכי כי אם האדון אשר לא תפרש אשה מבעלה׃

Verš 33
עוד שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תשבע לשקר ושלם ליהוה שבעותיך׃
Ex 20:7 - לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃
Lv 19:12 - ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה׃
Dt 5:11 - לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא׃

Verš 34
אבל אני אמר לכם לא תשבעו כל שבועה לא בשמים כי כסא אלהים המה׃
Jak 5:12 - וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין׃

Verš 35
ולא בארץ כי הדום רגליו היא ולא בירושלים כי היא קרית מלך רב׃
Iz 66:1 - כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃
Ž 48:2 - יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃

Verš 38
שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן׃
Ex 21:24 - עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל׃
Lv 24:20 - שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃
Dt 19:21 - ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל׃

Verš 39
אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃
Prís 24:29 - אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו׃
Lk 6:29 - המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃
Rim 12:17 - אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
1Kor 6:7 - הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
1Sol 5:15 - וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1Pt 3:9 - אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃

Verš 42
השאל מאתך תן לו והבא ללות ממך אל תשב פניו׃
Dt 15:8 - כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו׃
Lk 6:35 - אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃

Verš 43
שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך׃
Lv 19:18 - לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃

Verš 44
אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃
Lk 6:27 - אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃
Rim 12:20 - לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃
Lk 23:34 - ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל׃
Sk 7:60 - ויכרע על ברכיו ויצעק בקול גדול יהוה אל תשמר להם את החטא הזה ויהי אחרי דברו כדבר הזה ויישן׃
1Kor 4:13 - גדפו אתנו ותנחנן ונהי כגללי העולם ולסחי לכלם עד עתה׃
1Pt 2:23 - אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃

Verš 46
כי אם תאהבו את אהביכם מה הוא שכרכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃
Lk 6:32 - ואם תאהבו את אהביכם מה הוא חסדכם כי גם החטאים אהבים את אהביהם׃

Mt 5,1 - Jeden z vrchov pri Kafarnaume.

Mt 5,2 - Reč na vrchu obsahuje podstatné učenie o kresťanskej dokonalosti.

Mt 5,3-12 - Lk 6, 20–23.

Mt 5,3 - "Chudobní v duchu" sú tí, čo nelipnú nezriadene na pozemských bohatstvách a vo svojich časných starostiach a biedach sa s dôverou obracajú na Boha, od ktorého očakávajú svoju spásu. Jedine takí sú schopní prijať nebeské kráľovstvo.

Mt 5,5 - "Zem" je prisľúbená zem. V duchovnom zmysle večná blaženosť, nebeská vlasť. "Tichí" vedia vládnuť nad sebou.

Mt 5,13 - Soľ zachováva pokrmy (hlavne mäso) a dáva im chuť. Apoštoli (ale aj kresťania vôbec) majú zachrániť ľudí pred mravnou skazou a robiť ich milými pred Bohom.

Mt 5,16 - "Zákon a Proroci" je stručné označenie pre celý Starý zákon.

Mt 5,18 - Lk 17, 17.Starý zákon má význam aj v Novom zákone. Z neho napr. poznáme Božiu dobrotu a starostlivosť v diele stvorenia, pád do hriechu, potrebu vykúpenia a prípravu na príchod Mesiáša.

Mt 5,20 - "Spravodlivosť zákonníkov a farizejov" spočívala iba v bezduchom vonkajšom zachovávaní Mojžišovho zákona. Kresťan sa má usilovať zachovávať to, čo vyžaduje duch a obsah príkazu.

Mt 5,21 - Ex 20, 13; 21, 12.

Mt 5,22 - Piate prikázanie v starozákonnom znení zakazovalo iba skutok vraždy. Pán Ježiš toto prikázanie zdokonaľuje tak, že ho rozširuje aj na myšlienky, túžby a slová.

Mt 5,25-26 - Porov. Lk 12, 56–59.

Mt 5,27 - Ex 20, 14.

Mt 5,28 - Pri úplnom vedomí a s vnútornou túžbou dať súhlas na nečistý skutok je ťažkým previnením proti čistote.

Mt 5,29-32 - Porov. Mk 9, 43–47; 10, 11–12; Lk 16, 18.

Mt 5,29-30 - Týmito výrazmi vyjadruje nezmieriteľný postoj k hriechu.

Mt 5,31 - Dt 24, 1.

Mt 5,32 - "Okrem prípadu smilstva" – ide tu o nelegálne manželstvo.

Mt 5,33 - Lv 19, 12.

Mt 5,34 - Nm 30, 3.

Mt 5,38-42 - Lk 6, 29–30.

Mt 5,38 - Ex 21, 24; Lv 24, 20 n.

Mt 5,39 - Uvedené príklady neznamenajú, že máme nechať voľnú cestu šíreniu zla. Naopak – je to požiadavka, aby sme proti zlu bojovali láskou, dobrotou.

Mt 5,41 - Míľa = asi 1,5 km.

Mt 5,43-48 - Porov. Lk 6, 27–28; 32–33.

Mt 5,43 - Lv 19, 18."… a nenávidieť svojho nepriateľa" nie je v Starom zákone. Ale tak vyučovali pravdepodobne zákonníci. Láska k nepriateľovi je čisto kresťanská náuka. Lebo hoci v Mojžišovom zákone bol daný príkaz milovať blížneho (Lv 19, 18), vysvetľovalo sa to tak, že treba milovať len súkmeňovcov, teda Židov, iných už nie.

Mt 5,48 - Pán Ježiš tu kladie pred zrak svojich poslucháčov dokonalosť nebeského Otca síce ako nedosiahnuteľný ideál, ale chce ich tým vyzvať na neustále úsilie o dokonalosť.