výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 22, 1-46

1 (KAT) A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách:

2 (KAT) „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.

3 (KAT) Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

4 (KAT) Znova poslal iných sluhov s odkazom: »Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!«

5 (KAT) Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom.

6 (KAT) Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

7 (KAT) Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

8 (KAT) Potom povedal svojim sluhom: »Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní.

9 (KAT) Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.«

10 (KAT) Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

11 (KAT) Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.

12 (KAT) Povedal mu: »Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?« On onemel.

13 (KAT) Tu kráľ povedal sluhom: »Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.«

14 (KAT) Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

15 (KAT) Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči.

16 (KAT) Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka.

17 (KAT) Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

18 (KAT) Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?!

19 (KAT) Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár.

20 (KAT) Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

21 (KAT) Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

22 (KAT) Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli.

23 (KAT) V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:

24 (KAT) „Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

25 (KAT) Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi.

26 (KAT) Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho.

27 (KAT) Napokon po všetkých zomrela aj žena.

28 (KAT) Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci.“

29 (KAT) Ježiš im povedal: „Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.

30 (KAT) Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.

31 (KAT) A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel:

32 (KAT) »Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba«? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.“

33 (KAT) Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením.

34 (KAT) Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa

35 (KAT) a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:

36 (KAT) „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“

37 (KAT) On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

38 (KAT) To je najväčšie a prvé prikázanie.

39 (KAT) Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

40 (KAT) Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

41 (KAT) Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal:

42 (KAT) „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.“

43 (KAT) Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom, keď hovorí:

44 (KAT) »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy«?

45 (KAT) Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?“

46 (KAT) A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať.


Mt 22, 1-46

Verš 32
»Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba«? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.“
Ex 3:6 - A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Verš 33
Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením.
Mt 7:28 - Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením,

Verš 2
„Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.
Lk 14:6 - A nevedeli mu na to odpovedať.
Zjv 19:7 - Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.

Verš 34
Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa
Mk 12:28 - Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Verš 37
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!
Dt 6:5 - A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.
Dt 10:12 - A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou,
Dt 30:6 - Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť.
Lk 10:27 - On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

Verš 39
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
Mk 12:31 - Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“
Rim 13:9 - Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Gal 5:14 - Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Ef 5:2 - a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom.
Jak 2:8 - Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“, dobre robíte.

Verš 41
Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal:
Mk 12:35 - Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?
Lk 20:41 - On im povedal: „Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?

Verš 44
»Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy«?
Ž 110:1 - Dávidov žalm. Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“
Sk 2:34 - Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
1Kor 15:25 - Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy.
Heb 1:13 - A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“?
Heb 10:13 - A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.

Verš 13
Tu kráľ povedal sluhom: »Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.«
Mt 8:12 - a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“
Mt 13:42 - a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 24:51 - oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 25:30 - A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.«
Lk 13:28 - Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.

Verš 14
Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“
Mt 20:16 - Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

Verš 15
Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči.
Mk 12:13 - Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.
Lk 20:20 - Striehli na neho a poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci.

Verš 35
a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:
Lk 10:25 - Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

Verš 21
Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“
Mt 17:25 - On vravel: „Platí.“ Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“
Rim 13:7 - Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.

Verš 23
V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:
Mk 12:18 - Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:
Lk 20:27 - Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho:
Sk 23:8 - Lebo saduceji tvrdia, že niet zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé.

Verš 24
„Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
Dt 25:5 - Ak budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, manželka zomrelého sa nevydá za cudzieho, ale vezme si ju druhý brat a dá potomstvo zomrelému bratovi:

Verš 30
Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.
1Jn 3:2 - Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Mt 22,1-14 - "Lk 14, 16–24

Mt 22,14 - Slovo "mnoho" vyjadruje všeobecnosť, podobne ako v 20, 28. "Málo" zasa znamená, že nie každý spĺňa podmienky na pozvanie k spáse.

Mt 22,15-22 - Mk 12, 13–17; Lk 20, 20–26.

Mt 22,21 - Obraz a nápis na minci mali upozorniť farizejov na skutočný právny stav ich vlasti. Mali si uvedomiť, komu sú politicky podriadení. Všeobecná Ježišova odpoveď o plnení povinnosti voči štátu svedčí o tom, že štát a jeho predstavitelia i podľa Božieho zákona oprávnene žiadajú od podriadených poslušnosť a dane. Podľa Ježišových slov však nijaké ľudské ustanovenie nemôže zrušiť Božie požiadavky, lebo Boha máme poslúchať viac ako ľudí (Sk 4, 19).

Mt 22,23-33 - Mk 12, 18–27; Lk 20, 27–40.

Mt 22,24 - Dt 25, 5.Je to ustanovenie o švagrovskom (levirátskom) manželstve. Saducejmi prednesený údajný prípad chcel zosmiešniť Ježišovu náuku o zmŕtvychvstaní.

Mt 22,32 - Ex 3, 6.Ježiš im odpovedá, že po vzkriesení už nebude manželstvo. Ľudstvo dosiahlo svoj cieľ. Okrem toho ak Boh je Bohom patriarchov, potom patriarchovia žijú, lebo on je Boh živých. Teda jestvuje posmrtný život a vzkriesenie.

Mt 22,34-40 - Mk 12, 28–34; Lk 10, 25–28.

Mt 22,37 - Dt 6, 5.

Mt 22,39 - Lv 19, 18.

Mt 22,41-46 - Mk 12, 35–37; Lk 20, 41–44.

Mt 22,44 - Ž 110, 1.

Mt 22,45 - Odpoveď je jednoduchá. Mesiáš je podľa ľudskej prirodzenosti synom Dávida, podľa božskej prirodzenosti Božím Synom.