výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Mt 20, 1-34

1 (KAT) Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.

2 (KAT) Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

3 (KAT) Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.

4 (KAT) I povedal im: »Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.«

5 (KAT) A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.

6 (KAT) Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: »Čo tu nečinne stojíte celý deň?«

7 (KAT) Vraveli mu: »Nik nás nenajal.« Povedal im: »Choďte aj vy do mojej vinice!«

8 (KAT) Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: »Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!«

9 (KAT) Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár.

10 (KAT) Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.

11 (KAT) Vzali ho a šomrali na hospodára:

12 (KAT) »Tí poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.«

13 (KAT) Ale on jednému z nich odpovedal: »Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár?

14 (KAT) Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe.

15 (KAT) Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?«

16 (KAT) Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

17 (KAT) Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:

18 (KAT) „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť

19 (KAT) a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

20 (KAT) Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

21 (KAT) On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

22 (KAT) Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“

23 (KAT) On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

24 (KAT) Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.

25 (KAT) Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc.

26 (KAT) Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom.

27 (KAT) A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

28 (KAT) Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

29 (KAT) Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.

30 (KAT) A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

31 (KAT) Zástup ich okríkal, aby mlčali; ale oni tým väčšmi kričali: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“

32 (KAT) Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“

33 (KAT) Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči.“

34 (KAT) Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním.


Mt 20, 1-34

Verš 15
Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?«
Rim 9:21 - Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné?

Verš 16
Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“
Mt 19:30 - A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
Mk 10:31 - A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“
Lk 13:30 - A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“
Mt 22:14 - Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Verš 17
Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:
Mk 10:32 - Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva:
Lk 18:31 - Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi človeka.
Lk 24:7 - »Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«“

Verš 19
a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Mt 27:2 - Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.
Lk 23:1 - Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
Jn 18:28 - Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.
Jn 18:31 - Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť.“
Sk 3:23 - A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.«

Verš 20
Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.
Mk 10:35 - Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

Verš 22
Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Rim 8:26 - Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Lk 12:50 - Ale krstom mám byť pokrstený, a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Verš 23
On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“
Mt 25:34 - Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.

Verš 25
Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc.
Mk 10:42 - Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc.
Lk 22:25 - Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.

Verš 26
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom.
1Pt 5:3 - nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

Verš 27
A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
Mt 23:11 - Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.
Mk 9:35 - Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“
Mk 10:43 - Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom.

Verš 28
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“
Lk 22:27 - Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.
Jn 13:14 - Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.
Flp 2:7 - ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Ef 1:7 - V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
1Tim 2:6 - ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase.
1Pt 1:19 - ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.

Verš 29
Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.
Mk 10:46 - Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral.
Lk 18:35 - Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste akýsi slepec a žobral.

Mt 20,1-16 - Podobenstvo učí, že spása je Božím darom. Boh ju dá tým, čo v kresťanskom povolaní vydržia až do konca, bez ohľadu na čas obrátenia.

Mt 20,17-19 - Mk 10, 32–34; Lk 18, 31–33.Ježiš tretí raz predpovedá svoje umučenie, a to omnoho podrobnejšie.

Mt 20,20-28 - Mk 10, 35–45.

Mt 20,20-22 - Zebedejovi synovia boli Ján a Jakub Starší. Ich matka bola Salome. Patrila medzi tie nábožné ženy, čo sprevádzali Ježiša a hmotne ho podporovali. – "Sedieť po pravici alebo ľavici" je obraz najvyššej hodnosti a moci. – Piť s niekým z jedného kalicha znamená mať účasť na jeho osude.

Mt 20,29-34 - Mk 10, 46–52; Lk 18, 35–43.